Internetconsultatie overgang onderneming

03 juni 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat werkgevers bij beschikking worden geïnformeerd over de vaststelling van het overgangspercentage van een onderneming bij toerekening van ZW- en WGA-uitkeringen. Daarnaast komt er een meldplicht voor werkgevers bij overgang van een onderneming. Het voorstel is opgenomen in een internetconsultatie.


Als (een deel van) een onderneming wordt overgenomen door één of meerdere, andere ondernemingen dan moet de toerekening van lopende WGA-uitkeringen worden aangepast. Nu stelt de Belastingdienst het percentage van de overgang van een onderneming vast en registreert deze overgang. Dit overgangspercentage wordt vervolgens door de Belastingdienst en UWV toegepast bij de toerekening van WGA-uitkeringen. Het percentage van de overgang wordt echter niet gedeeld met betrokken ondernemingen. De werkgever kan die vaststelling pas bestrijden in een procedure tegen een besluit van UWV tot toerekening aan een eigenrisicodrager of in een procedure tegen een beschikking van de Belastingdienst over de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas. Dit is ongewenst. Er wordt daarom voorgesteld dat de Belastingdienst een beschikking afgeeft waarin wordt vastgesteld dat er een overgang van een onderneming is geweest, of er sprake was van een gehele of gedeeltelijke overgang van onderneming of een deel van een onderneming en in het geval van een gedeeltelijke overgang wat het percentage van de loonsom is geweest dat is overgedragen. De beschikking wordt bekendgemaakt aan de overdrager en aan de verkrijger(s) met verstrekking van een kopie van de beslissingen aan UWV. Alle betrokken werkgevers zijn belanghebbenden bij de beschikking. Als er een dergelijke beschikking is, wordt de discussie over de vaststelling van de overgang al bij de Belastingdienst gevoerd en kan vervolgens UWV zonder meer uitgaan van de beschikking van de Belastingdienst of de uitkomst van de daartegen bij de Belastingdienst gevoerde bezwaar- of beroepsprocedure.
Omdat het geregeld voorkomt dat de overgang van een (deel van de) onderneming niet tijdig wordt gemeld (art. 47 AWR), blijven uitkeringen voor rekening van de Werkhervattingskas of het Arbeidsongeschiktheidsfonds en worden de lasten gedragen door een groter collectief van ondernemingen. Of de uitkeringen worden ten onrechte nog toegerekend aan de overdragende onderneming. Het voorstel is de meldplicht expliciet op te nemen in de Wfsv voor zowel de overdragende als de verkrijgende werkgever en een boete op te nemen voor het niet (tijdig) melden.
Er kan tot 26 juni 2020 op dit voorstel worden gereageerd.

Bron: Min SZW 29-05-2020, internetconsultatie Wetsvoorstel beschikking bij overgang van onderneming