Uitvoeringsregeling bronbelasting vastgesteld

14 januari 2021

Op 1 januari 2021 is de Wet Bronbelasting in werking getreden. Op 31 december 2020 heeft de staatssecretaris de hierbij horende uitvoeringsregeling vastgesteld.


De Wet bronbelasting 2021 is een onderdeel van de aanpak van belastingontwijking. Met deze wet voert het kabinet een bronbelasting in op rente- en royaltybetalingen door een in Nederland gevestigd lichaam aan een in een laagbelastende jurisdictie gevestigd gelieerd lichaam en in misbruiksituaties. Er is sprake van misbruik als de voordeelgerechtigde is gerechtigd tot de voordelen met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van bronbelasting bij een ander te ontgaan en er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie. Er is in beginsel geen sprake van een kunstmatige constructie of transactie als de voordeelgerechtigde voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze de substance-eisen zijn in de uitvoeringsregeling nader uitgewerkt. Ook wordt aangegeven welke woonlandfactoren gelden voor andere lidstaten van de Europese Unie, andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Bron MvF 31-12-2020, nr. 2020-0000228637 (Stcrt. 2020, 63397)