Loonbelastingvrije gemengde kosten beperkt aftrekbaar

07 april 2021

In beginsel is de fiscale aftrek van de zogeheten gemengde kosten beperkt. Deze aftrekbeperking blijft achterwege voor zover sprake is van loonkosten. Maar dan moet de werkgever of werknemer wel feitelijk loonheffing over deze loonkosten betalen, aldus Hof Amsterdam.


Een bv met een transportonderneming heeft personeel in dienst waardoor zij te maken heeft met een kostenaftrekbeperking. In beginsel bedraagt deze kostenaftrekbeperking 0,4% van de totale loonsom. Voor het jaar 2015 zou dat een aftrekbeperking van 0,4% x € 24.440.483 (loonsom 2015) = € 97.762 betekenen. Maar de bv kan ervoor kiezen om de kostenaftrekbeperking te stellen op 26,5% van de gemengde kosten. Zij wil via een bezwaarschrift deze optie benutten. Daarbij stelt de bv dat de gemengde kosten € 75.425 bedragen. Zij laat hierbij de op grond van de cao aan haar transportchauffeurs te betalen daggeldvergoedingen buiten beschouwing. In totaal bedragen deze daggeldvergoedingen € 1.135.430. De bv wijst deze vergoedingen als eindheffingsloon aan. Daarbij blijft zij onder de vrijstellingen.
Volgens de fiscus kwalificeren de daggeldvergoedingen echter net zo goed als gemengde kosten. Men moet deze kosten dus meenemen in de berekening van de aftrekbeperking. De bv werpt tegen dat belastbaar loon niet onder de aftrekbeperking valt. Het is voldoende als de loonbestanddelen in beginsel zijn belast, aldus de bv. Maar het hof wijst dat standpunt af. De loonbestanddelen moeten effectief bij de werkgever of werknemer in de loonheffing worden betrokken. Anders is de aftrekbaarheid op geen enkele wijze beperkt. Het maakt niet uit of de loonheffing achterwege blijft door de vrije ruimte of een specifieke vrijstelling.

Bron: Hof Amsterdam 16-02-2021 (gepubl. 31-03-2021) (ECLI:NL:GHAMS:2021:651)
Wet: art. 3.15 lid 1 en 5 Wet IB 2001 scales , art. 31 lid 1 onderdeel f scales en art. 31a lid 2 onderdeel b scales Wet LB 1964 en art. 8 lid 5 Wet Vpb 1969 scales