scales Algemene wet inzake rijksbelastingen [Tekst geldig vanaf 07-05-2021 tot 01-07-2021]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

scales Algemene wet inzake rijksbelastingen

[Tekst geldig vanaf 07-05-2021 tot 01-07-2021]

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter vereenvoudiging van de wetgeving inzake rijksbelastingen wenselijk is, regelen welke aan een aantal belastingen gemeen zijn, in een algemene wet samen te vatten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

scales Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

scales Artikel 1

1.

De bepalingen van deze wet gelden in Nederland bij de heffing van rijksbelastingen, de heffing van belastingrente, revisierente en bestuurlijke boeten welke ingevolge de belastingwet kunnen worden vastgesteld of opgelegd, alsmede bij de uitvoering van de basisregistratie inkomen, een en ander met uitzondering van de belastingen voor zover voor een belanghebbende na een door de inspecteur gedane uitspraak op bezwaar met betrekking tot deze belastingen beroep openstaat bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, bedoeld in hoofdstuk VIII van de Belastingwet BES scales .

2.

Onder rijksbelastingen worden verstaan belastingen welke van rijkswege door de rijksbelastingdienst worden geheven.

3.

Met betrekking tot de heffing van rijksbelastingen blijven titel 5.2 scales en afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht scales buiten toepassing.

scales Artikel 2

1.

Deze wet verstaat onder:

 1. belastingwet: zowel deze wet als andere wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de onder artikel 1 scales vallende belastingen;

 2. lichamen: verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.

2.

Waar in de belastingwet wordt gesproken:

 1. van vereniging, is daaronder begrepen de samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die met een vereniging maatschappelijk gelijk kan worden gesteld;

 2. met betrekking tot een lichaam van bestuurder, zijn daaronder begrepen de beherende vennoot van een maat- of vennootschap en de binnenlandse vertegenwoordiger van een niet in Nederland gevestigd lichaam, alsmede in geval van ontbinding hij die met de vereffening is belast;

 3. van Mogendheid, wordt daaronder mede begrepen een daarmee gelijk te stellen bestuurlijke eenheid;

 4. van staat, wordt daaronder mede begrepen Mogendheid;

 5. van verdrag, wordt daaronder mede begrepen een regeling ter voorkoming van dubbele belasting die is overeengekomen met een in onderdeel c bedoelde bestuurlijke eenheid, alsmede een regeling ter voorkoming van dubbele belasting die is getroffen voor de relatie met een of meer landen binnen het Koninkrijk;

 6. van regeling ter voorkoming van dubbele belasting, wordt daaronder mede begrepen regelen ter voorkoming van dubbele belasting die zijn overeengekomen met een in onderdeel c bedoelde bestuurlijke eenheid.

3.

De belastingwet verstaat onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

 2. b.

  directeur, inspecteur of ontvanger: de functionaris die als zodanig bij ministeriële regeling is aangewezen;

 3. c.

  open commanditaire vennootschap: de commanditaire vennootschap waarbij, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van commanditaire vennoten kan plaats hebben zonder toestemming van alle vennoten, beherende zowel als commanditaire;

 4. d.
  1. 1°.

   Koninkrijk: Koninkrijk der Nederlanden;

  2. 2°.

   Rijk: het land Nederland, zijnde Nederland en de BES eilanden;

  3. 3°.

   Nederland: het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk, met dien verstande dat voor de heffing van de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de assurantiebelasting Nederland tevens omvat de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voorzover deze grenst aan de territoriale zee in Nederland;

  4. 4°.

   BES eilanden: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met daaronder begrepen, met inachtneming van de Rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire en tussen Sint Maarten en Saba, het buiten de territoriale zee van de BES eilanden gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, voor zover het Koninkrijk daar op grond van het internationale recht ten behoeve van de exploratie en de exploitatie van natuurlijke rijkdommen soevereine rechten mag uitoefenen, alsmede de in, op, of boven dat gebied aanwezige installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen in dat gebied;

 5. e.

  belastingaanslag: de voorlopige aanslag, de aanslag, de navorderingsaanslag en de naheffingsaanslag, alsmede de voorlopige conserverende aanslag, de conserverende aanslag en de conserverende navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting;

 6. f.

  aandeel: mede de deelgerechtigdheid van een commanditaire vennoot in een open commanditaire vennootschap;

 7. g.

  Douanewetboek van de Unie: Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

 8. h.

  Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);

 9. ha.

  Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);

 10. i.

  kind: eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn;

 11. j.

  burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 12. k.

  [vervallen;]

 13. l.

  partner: persoon als bedoeld in artikel 5a scales ;

 14. m.

  algemeen nut beogende instelling: een instelling als bedoeld in artikel 5b scales ;

 15. n.

  culturele instelling: een instelling als bedoeld in artikel 5b, vierde lid scales ;

 16. o.

  sociaal belang behartigende instelling: een instelling als bedoeld in artikel 5c scales ;

 17. p.

  steunstichting SBBI: een stichting als bedoeld in artikel 5d scales .

4.

Het in de belastingwet genoemde bestuur van ’s Rijks belastingen wordt uitgeoefend door de door Onze Minister aangewezen ambtenaren.

5.

Hetgeen bij of krachtens deze wet wordt bepaald inzake de in het derde lid, onderdeel e, bedoelde voorlopige aanslag, aanslag of navorderingsaanslag, is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in dat onderdeel bedoelde voorlopige conserverende aanslag, onderscheidenlijk conserverende aanslag of conserverende navorderingsaanslag, met dien verstande dat:

 1. een voorlopige aanslag en in de belastingwet daartoe aangewezen voorheffingen niet worden verrekend met een conserverende aanslag en een voorlopige conserverende aanslag niet wordt verrekend met een aanslag;

 2. een voorlopige conserverende aanslag niet wordt verrekend met een conserverende aanslag doch vervalt tegelijk met de vaststelling van de conserverende aanslag onder toerekening van het ter zake van de voorlopige conserverende aanslag verleende uitstel van betaling, de daaromtrent gestelde zekerheid, alsmede van de betalingen die op die conserverende voorlopige aanslag mochten zijn verricht, aan de conserverende aanslag.

6.

Bepalingen van de belastingwet die rechtsgevolgen verbinden aan het aangaan, het bestaan, de beëindiging of het beëindigd zijn van een huwelijk zijn van overeenkomstige toepassing op het aangaan, het bestaan, de beëindiging onderscheidenlijk het beëindigd zijn van een geregistreerd partnerschap.

7.

Voor de toepassing van de belastingwet en de daarop berustende bepalingen wordt een Europese coöperatieve vennootschap gelijkgesteld met een Europese naamloze vennootschap met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voor de toepassing van de in die algemene maatregel van bestuur genoemde bepalingen de rechtsvorm gelijkgesteld kan worden met een coöperatie.

Artikel 3

 
 
 

Artikel 3a

 
 
 

Artikel 3b [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 5a

 
 
 

Artikel 5b

 
 
 

Artikel 5c

 
 
 

Artikel 5d

 
 
 

Artikel 5e

 
 
 

Hoofdstuk II. Aangifte

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 7a

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 10a

 
 
 

Hoofdstuk III. Heffing van belasting bij wege van aanslag

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 18a

 
 
 

Hoofdstuk IV. Heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Hoofdstuk IVbis. Terugvordering van staatssteun

 
 
 

Artikel 20a

 
 
 

Artikel 20b

 
 
 

Hoofdstuk IVA. Basisregistratie inkomen

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 21a

 
 
 

Artikel 21b

 
 
 

Artikel 21c

 
 
 

Artikel 21d

 
 
 

Artikel 21e

 
 
 

Artikel 21f

 
 
 

Artikel 21g

 
 
 

Artikel 21h

 
 
 

Artikel 21i

 
 
 

Artikel 21j

 
 
 

Artikel 21ja

 
 
 

Artikel 21k

 
 
 

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 22a [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 22b [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 22c [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 22d [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 22e [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 22f [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 22g [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 22h [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 22i [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Hoofdstuk V. Bezwaar en beroep

 
 
 

Afdeling 1. Bezwaar

 
 
 

Artikel 22j

 
 
 

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 24a

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 25a [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

Artikel 25b

 
 
 

Afdeling 1a. Massaal bezwaar

 
 
 

Artikel 25c

 
 
 

Artikel 25d

 
 
 

Artikel 25e

 
 
 

Artikel 25f

 
 
 

Afdeling 2. Beroep

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 26a

 
 
 

Artikel 26b

 
 
 

Artikel 26c

 
 
 

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27a

 
 
 

Artikel 27b [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27c

 
 
 

Artikel 27d

 
 
 

Artikel 27e

 
 
 

Artikel 27f

 
 
 

Artikel 27g

 
 
 

Afdeling 2a. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

 
 
 

Artikel 27ga

 
 
 

Artikel 27gb

 
 
 

Artikel 27gc

 
 
 

Artikel 27gd

 
 
 

Artikel 27ge

 
 
 

Afdeling 3. Hoger beroep

 
 
 

Artikel 27h

 
 
 

Afdeling 4. Beroep in cassatie bij de Hoge Raad

 
 
 

Artikel 27i [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27j [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27k [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27l [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27m [Vervallen per 01-07-2013]

 
 
 

Artikel 27n [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27o [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27p [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27q [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27r [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27s [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 28a

 
 
 

Artikel 28b

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 29a [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 29b

 
 
 

Artikel 29c

 
 
 

Artikel 29d

 
 
 

Artikel 29e

 
 
 

Artikel 29f

 
 
 

Artikel 29g [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 29h

 
 
 

Artikel 29i

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 30a [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 30b [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 30c [Vervallen per 01-09-1999]

 
 
 

Artikel 30d [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 30e [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Hoofdstuk VA. Belastingrente en revisierente

 
 
 

Artikel 30f

 
 
 

Artikel 30fa

 
 
 

Artikel 30fb

 
 
 

Artikel 30fc

 
 
 

Artikel 30fd

 
 
 

Artikel 30fe

 
 
 

Artikel 30g

 
 
 

Artikel 30h

 
 
 

Artikel 30ha

 
 
 

Artikel 30hb

 
 
 

Artikel 30i

 
 
 

Artikel 30j

 
 
 

Artikel 30k

 
 
 

Hoofdstuk VI. Bevordering van de richtige heffing

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Hoofdstuk VII. Bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2001]

 
 
 

Hoofdstuk VIII. Bijzondere bepalingen

 
 
 

Afdeling 1. Vertegenwoordiging buiten rechte

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Afdeling 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 47a

 
 
 

Artikel 47b

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 49a

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 52a

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 53a

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 56a

 
 
 

Afdeling 3. Domiciliekeuze en uitreiking van stukken

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Afdeling 4. Overschrijding van termijnen

 
 
 

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2008]

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Afdeling 5. Toekenning van bevoegdheden

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Afdeling 6. Geheimhouding

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Hoofdstuk VIIIA. Bestuurlijke boeten

 
 
 

Afdeling 1. Overtredingen

 
 
 

Paragraaf 1. Verzuimboeten

 
 
 

Artikel 67a

 
 
 

Artikel 67b

 
 
 

Artikel 67c

 
 
 

Artikel 67ca

 
 
 

Artikel 67cb

 
 
 

Paragraaf 2. Vergrijpboeten

 
 
 

Artikel 67cc

 
 
 

Artikel 67d

 
 
 

Artikel 67e

 
 
 

Artikel 67f

 
 
 

Artikel 67fa [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Afdeling 2. Aanvullende voorschriften inzake het opleggen van bestuurlijke boeten

 
 
 

Artikel 67g

 
 
 

Artikel 67h

 
 
 

Artikel 67i [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 67j [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 67k [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 67l [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 67m [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 67n

 
 
 

Artikel 67o

 
 
 

Artikel 67oa

 
 
 

Artikel 67ob

 
 
 

Artikel 67p

 
 
 

Artikel 67pa

 
 
 

Artikel 67pb

 
 
 

Artikel 67q

 
 
 

Afdeling 3. Openbaarmaking van de boetebeschikking

 
 
 

Artikel 67r

 
 
 

Hoofdstuk IX. Strafrechtelijke bepalingen

 
 
 

Afdeling 1. Strafbare feiten

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 69a

 
 
 

Afdeling 1A. Strafbare feiten in algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen

 
 
 

Artikel 70

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Afdeling 2. Algemene bepalingen van strafrecht

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

Artikel 75 [Vervallen per 11-06-1988]

 
 
 

Artikel 76

 
 
 

Afdeling 2A. [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 76a [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 76b [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 76c [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Afdeling 3. Algemene bepalingen van strafvordering

 
 
 

Artikel 77

 
 
 

Artikel 78

 
 
 

Artikel 79 [Vervallen per 01-09-1976]

 
 
 

Artikel 80

 
 
 

Artikel 81

 
 
 

Artikel 82

 
 
 

Artikel 83

 
 
 

Artikel 84

 
 
 

Artikel 85

 
 
 

Artikel 86

 
 
 

Artikel 87

 
 
 

Artikel 88

 
 
 

Afdeling 4. [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 88a [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 88b [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 88c [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 89

 
 
 

Artikel 90

 
 
 

Artikel 91

 
 
 

Artikel 92

 
 
 

Artikel 93

 
 
 

Artikel 94

 
 
 

Artikel 95

 
 
 

Artikel 96

 
 
 

Slotformulier en ondertekening