Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer gewijzigd

20 juli 2021

Het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer is gewijzigd. Dit is onder meer relevant voor woningcorporaties die als anbi kwalificeren.

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting regelt een nadere differentiatie in de overdrachtsbelasting. Deze AMVB regelt dat verkrijgingen in het kader van een taakoverdracht tussen twee of kwalificerende verenigingen of anbi’s onder voorwaarden zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Woningcorporaties kunnen door de inspecteur van de Belastingdienst worden aangemerkt als Anbi. Taakoverdrachten tussen woningcorporaties kunnen ook in aanmerking komen voor de toepassing van deze vrijstelling, mits wordt voldaan aan de in bedoeld artikel 5d gestelde voorwaarden.  Deze wijziging werkt terug tot 1 oktober 2020.

Aan de voorwaarde dat geen koopsom of andere prestatie mag worden bedongen, kan niet worden voldaan in de situatie waarin van overheidswege, bijvoorbeeld op grond van of naar aanleiding van publiekrechtelijke voorschriften, een overnamesom dient te worden bedongen tot aan een voorgeschreven waarde voor de overgedragen zaken. Het is wenselijk dat in dergelijke situaties de toepassing van de vrijstelling bij taakoverdrachten niet wordt belemmerd door een van overheidswege voorgeschreven overnamesom. 

Vanaf 1 april 2021 geldt voor toepassing van de startersvrijstelling een woningwaardegrens. Om onzekerheid voor kopers en het notariaat te voorkomen over de uitleg van uitsluitend het begrip waarde voor de toetsing van de woningwaardegrens wordt in het UB BRV een verduidelijking opgenomen. Beoogd is om met waarde te kijken naar de waarde van het verkregen object.

Bron: MvF, 07-07-2021, Stb. 2021, 357