Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners vernieuwd

13 september 2021

De nieuwe Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT FD) is op 10 september 2021 gepubliceerd en treedt onmiddellijk in werking. In de Leidraad zijn vernieuwingen doorgevoerd en zijn, ten opzichte van de versie van november 2016, nieuwe afspraken opgenomen.


Aanpassing van de leidraad was nodig om aansluiting te houden met de opgedane praktijkervaringen en de ontvangen reacties van gebruikers binnen en buiten de Belastingdienst. Bij het vormgeven van de wijzigingen is nadrukkelijk samengewerkt met de koepel-, branche en beroepsorganisaties van fiscaal dienstverleners. De leidraad bestaat uit een compacte kern met uitgangpunten en hoofdlijnen. De specifieke uitwerkingen zijn in de bijlagen opgenomen. Die bijlagen kunnen tussentijds worden aangepast.
Door horizontaal toezicht wijzigt de controle achteraf naar meer afstemming vooraf. De Belastingdienst baseert zijn toezicht op de werkzaamheden die de fiscaal dienstverlener verricht voor zijn klant. In de nieuwe leidraad is het toezicht gedifferentieerd naar drie niveaus: fiscaliteit, juistheid en volledigheid. De fiscaal dienstverlener bepaalt, op basis van zijn werkzaamheden voor de klant, zelf het niveau voor de klant. Ondernemingen die voor de publicatie van deze leidraad al deelnamen vallen in het niveau juistheid. Indien de omvang en diepgang van de werkzaamheden daarna wijzigen, kan een ander niveau van toepassing worden.
Voor de niveaus van horizontaal toezicht wordt aangesloten bij de controledoeleinden uit de Controleaanpak Belastingdienst:

  1. vaststellen of alle transacties verantwoord zijn;

  2. vaststellen of de relevante gegevens van de transacties volledig vastgelegd zijn;

  3. vaststellen of die gegevens juist en tijdig verantwoord zijn;

  4. vaststellen of de schattingsposten juist zijn;

  5. vaststellen of specifieke fiscale wet- en regelgeving juist is toegepast in de fiscale aangifte.

Voor het niveau volledigheid (controledoeleinden 1 t/m 5) heeft de fiscaal dienstverlener voldoende zicht op de volledige verantwoording van de transacties. Er is zicht op de volledigheid van de opbrengstverantwoording, de transacties zijn juist en tijdig in de administratie en de aangiften verwerkt en de juiste fiscale grondslagen en waarderingen zijn toegepast. Voor het niveau juistheid (controledoeleinden 2 t/m 5) worden de transacties op de juiste manier in de administratie en in de aangiften zijn verwerkt en de juiste fiscale grondslagen en waarderingen zijn toegepast. komen daar landelijke acties bij, die veelal zijn gericht op volledigheid. Voor het niveau fiscaliteit (controledoeleinden 4 en 5) worden de juiste fiscale grondslagen en waarderingen toegepast.
Het toezicht is afhankelijk van het differentiatieniveau. Voor alle niveaus geldt dat het toezicht de steekproefsgewijze controle van aangiften en controle op kennelijke fouten en concrete signalen van materiële fouten omvat. Bij het niveau juistheid kan de klant worden betrokken bij landelijke acties als deze normaal gesproken buiten de scope van de werkzaamheden van de fiscaal dienstverlener vallen. Bij het niveau fiscaliteit kan de klant betrokken worden bij centraal geselecteerde risicogerichte boekenonderzoeken. Omdat de fiscaal dienstverlener geen of beperkt zicht heeft op de juistheid en volledigheid van de onderliggende cijfers.
In beginsel gelden voor alle deelnemende fiscaal dienstverleners de serviceniveaus zoals genoemd in bijlage II van de leidraad. Op dit moment zijn dat serviceniveaus voor een vaste aanspreekpunt, vooroverleg, fiscale eenheid Vpb, geruisloze inbreng, 30%-regeling, invordering, uitstel van betaling, verwerking aangiften Vpb en IH, negatieve aangiften OB, herstelberichten LH en steekproefsgewijze controle van de convenantaangifte.

Bron: Belastingdienst.nl, Leidraad Horizontaal Toezicht – Fiscaal dienstverleners september 2021 en Controleaanpak Belastingdienst