Nieuw feitenonderzoek nodig naar herallocatie oude lening

13 augustus 2019

Volgens advocaat-generaal Wattel is aftrek van rente op een oude lening die was aangegaan voor de vorige woning ook nog mogelijk na afloop van de termijn van de verhuisregeling. Essentieel is of die oude lening is omgezet in een lening voor verbouwing van de huidige woning. Zonder die omzetting gaat de lening met de oude woning over naar box 3 en is er geen renteaftrek.

Een man en zijn echtgenote verhuizen op 31 augustus 2009 naar een nieuwe woning. Op 1 januari 2013 is de oude woning niet verkocht. Daardoor verloopt de termijn van de verhuisregeling en bestaat in 2013 geen recht meer op aftrek van de rente voor de lening van de oude woning. De verbouwing van de nieuwe (huidige) woning financiert de man eerst uit eigen middelen, maar volgens de man is het altijd de bedoeling geweest die verbouwing met de oude lening te financieren. De man meent daarom toch nog recht te hebben op aftrek van de rente van de oude banklening. Het hof heeft de aftrek van de rente op de oude banklening toegestaan. De staatssecretaris heeft cassatie tegen de uitspraak van het hof ingesteld.

Volgens de A-G is voor de aftrek van rente op de oude lening beslissend of de oude lening is omgezet in een lening voor de verbouwing van de nieuwe woning in 2009. Het hof is er vanuit gegaan dat die omzetting fictief op 1 januari 2013 is gebeurd. Dat lijkt echter in tegenspraak te zijn met de stelling van de man dat de lening feitelijk al in 2009 was toegerekend aan de nieuwe woning. De staatssecretaris stelt dat de oude schuld bij de bank niet is geheralloceerd en dat deze schuld met de oude woning per 1 januari 2013 een box 3-schuld is geworden. De feiten zijn volgens de A-G niet voldoende duidelijk om te kunnen beoordelen wie gelijk heeft. Die feitelijke herallocatie en toerekening van de lening is essentieel voor aftrek van de rente op die banklening. De A-G adviseert de Hoge Raad het principale beroep van de staatssecretaris gegrond te verklaren en de zaak te verwijzen voor feitelijk onderzoek naar herallocatie van de oude lening vóór 1 januari 2013.

Bron: Conclusie AG 27-6-2019 (publ. 9-8-2019), nr. 18/04508 (ECLI:NL:PHR:2019:713); Hof Arnhem-Leeuwarden 18-9-2018, nr. 18/00009 (ECLI:NL:GHARL:2018:8334); Rb. Gelderland 28-11-2017, nr. AWB - 16 _ 7827 (ECLI:NL:RBGEL:2017:6127); MvF 10-06-2010, DGB 2010, 921 (Stcrt 2010, 8462)
Wet: afd. 3.6 Wet IB 2001