scales Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst [Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

   De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

   Dit besluit betreft een wijziging van het besluit van 23 december 2015, nr. BLKB2015/1429M, Stcrt. 2015, nr. 46501 (Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst) in verband met het verhogen van de boete bij inkeer van verzwegen vermogen van 60% naar 120% per 1 juli 2016. Deze wijziging is opgenomen in paragraaf 7 scales . Daarnaast is een verouderde verwijzing in paragraaf 24a, derde lid, letter a aangepast.

   Het voorgaande besluit wordt ingetrokken (zie paragraaf 40 scales ).

   scales Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

    scales § 1. Reikwijdte

     1. In dit besluit is het beleid neergelegd voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van rijksbelastingen waarop Hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales (hierna: AWR) van toepassing is. Het besluit is ook van toepassing op regelingen die onder het bereik van dit hoofdstuk van de AWR scales zijn gebracht, zoals de werknemersverzekeringen.

     2. Op beboetbare feiten die zijn begaan ná de inwerkingtredingsdatum van dit besluit (zie § 40 scales ) zijn de beleidsregels van dit besluit van toepassing.

     3. Op beboetbare feiten die zijn begaan vóór de inwerkingtredingsdatum van dit besluit blijven de (oude) beleidsregels van toepassing, zoals deze luidden ten tijde van het begaan het beboetbare feit. Indien ter zake van deze feiten op het moment van inwerkingtreding van dit besluit nog geen boete is opgelegd of de boetebeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat, dan zijn de beleidsregels van dit (nieuwe) besluit van toepassing voor zover deze gunstiger zijn voor belanghebbende.

     4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op beleidsregels inzake inkeer (zie § 7, lid 2 scales ).

     5. Omdat zoveel mogelijk is aangesloten bij de paragraafindeling van de voorgangers van dit besluit komen bijvoorbeeld de volgende paragraafnummers in dit besluit niet voor: § 17 tot en met § 20 en § 31.

     6. Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 20 december 2019, nr. 2019-22295 (Stcrt. 2019, 66184). De wijziging betrof de paragrafen 2 scales , 5 scales , 7 scales , 8 scales , 9 scales , 25 scales , 28b scales , 28c scales , 28f scales , 28h scales , 33 scales en 37 scales . Het betrof de verwerking van enkele noodzakelijke actualisaties.

      Dit besluit werd voorts gewijzigd bij besluit van 14 december 2021, nr. 2021-23737 (Stcrt. 2021, 48225). De wijziging betrof de paragrafen 1 scales en 34 scales . Het betrof de uitbreiding van § 34 BBBB met een derde lid met een bijzondere regeling voor het overgangsrecht voor oudere motorrijtuigen ( artikel 84a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 scales ).

     scales § 2. Begrip belanghebbende

      1. Onder belanghebbende wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan degene die, op grond van artikel 5:1, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht scales (hierna: Awb) en artikel 67o, eerste lid, van de AWR scales , in de hoedanigheid van pleger, medepleger, doen pleger, uitlokker, medeplichtige, feitelijk leidinggever of opdrachtgever een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

      2. De bijzondere verzuimboeten van hoofdstuk 4 scales van dit besluit worden overeenkomstig artikel 67o, tweede lid, van de AWR scales niet opgelegd aan de medeplichtige.

      3. De bepaling van artikel 67o, derde lid, van de AWR scales , geldt voor alle in hoofdstuk 3 van dit besluit genoemde vergrijpboeten.

      4. De wettelijke boetemaxima gelden voor de pleger, de medepleger, de doen pleger, de uitlokker, de feitelijk leidinggever en de opdrachtgever. In geval van beboeting van een medeplichtige bedraagt het wettelijke boetemaximum een derde minder ( artikel 67o, derde lid, van de AWR scales ).

      5. Wordt een vergrijpboete opgelegd aan een medeplichtige dan worden de in hoofdstuk 3 scales van dit besluit genoemde standaardpercentages en -bedragen met een derde verminderd. Daarna vindt toepassing van de paragrafen 6 tot en met 8 scales van dit besluit plaats.

      6. Een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan een medepleger, doen pleger, uitlokker, medeplichtige, feitelijk leidinggever of opdrachtgever wordt genomen met voorafgaande toestemming van de algemeen directeur van een van de organisatieonderdelen genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a1, b2, en c1, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 scales en de hoofddirecteur van de concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken van de Belastingdienst (Cd FJZ).

      7. Het vorige lid en § 12 scales zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot het openbaar maken van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 67r van de AWR scales .

      § 3. Ambtshalve vermindering

       
       
       

      § 4. Pleitbaar standpunt of avas

       
       
       

      § 5. Vrijwillige verbetering

       
       
       

      § 6. Straftoemeting

       
       
       

      § 7. Strafverminderende omstandigheden

       
       
       

      § 8. Strafverzwarende omstandigheden

       
       
       

      § 9. [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      § 10. Eenvoudige en uitvoerige procedure ( )

       
       
       

      § 11. Mededelingsplicht

       
       
       

      § 12. Kennisgeving en hoorplicht bij vergrijpboete

       
       
       

      § 13. Recht op inzage

       
       
       

      § 14. Verhoor

       
       
       

      § 15. Keuze tussen verzuimboete, vergrijpboete of strafvervolging

       
       
       

      § 16. Vergrijpboete na verzuimboete bij nieuwe bezwaren ( )

       
       
       

      Hoofdstuk 2. Verzuimboeten

       
       
       

      § 21. Aangifteverzuimboete aanslagbelasting

       
       
       

      § 22. Aangifteverzuimboete aangiftebelasting

       
       
       

      § 22a. Aangifteverzuimboete loonbelasting

       
       
       

      § 23. Betalingsverzuimboete aangiftebelasting

       
       
       

      § 24. Verzuimboete aangiftebelasting betalingsverzuim gebleken onjuistheden

       
       
       

      § 24a. Verzuimboete aangiftebelasting betalingsverzuim suppletie / correctiebericht

       
       
       

      § 24b. Verzuimboete

       
       
       

      Hoofdstuk 3. Vergrijpboeten

       
       
       

      § 25. Vergrijpboete algemeen

       
       
       

      § 25a. Vergrijpboete verzoeken

       
       
       

      § 26. Vergrijpboete aanslag

       
       
       

      § 27. Vergrijpboete navordering

       
       
       

      § 28. Vergrijpboete aangiftebelasting naheffing

       
       
       

      § 28a. Vergrijpboete informatieverplichting

       
       
       

      § 28b. Vergrijpboete informatieverplichting jo.

       
       
       

      § 28c. Vergrijpboete informatieverplichting jo. de en

       
       
       

      § 28d. Vergrijpboete informatieverplichting jo.

       
       
       

      § 28e. Vergrijpboete informatieverplichting jo.

       
       
       

      § 28f. Vergrijpboete informatieverplichting

       
       
       

      § 28g. Vergrijpboete informatieverplichting jo.

       
       
       

      § 28h. Vergrijpboete informatieverplichting

       
       
       

      Hoofdstuk 4. Bijzondere verzuimboeten

       
       
       

      § 29. Verzuimboete en

       
       
       

      § 30. Verzuimboete correcties

       
       
       

      § 30a. Verzuimboete eerstedagsmelding EDM

       
       
       

      § 31a. Verzuimboete omzetbelasting

       
       
       

      § 31b. Verzuimboete niet of niet binnen de termijn indienen opgaaf ICP en indienen onjuiste of onvolledige opgaaf ICP

       
       
       

      § 32. Verzuimboete onjuiste totaaltelling ICP

       
       
       

      § 33. Verzuimboete betalingscontrole en

       
       
       

      § 34. Verzuimboete overige naheffingen

       
       
       

      § 35. Verzuimboete bedrijfsvoertuigenpark

       
       
       

      § 36. Verzuimboete

       
       
       

      § 37. Verzuimboete

       
       
       

      Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

       
       
       

      § 38. Citeertitel

       
       
       

      § 39. Ingetrokken boetebesluit

       
       
       

      § 40. Inwerkingtreding

       
       
       

      Slotformulier en ondertekening