scales Algemene wet bestuursrecht [Tekst geldig vanaf 01-05-2022 tot 01-08-2022]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Algemene wet bestuursrecht

   [Tekst geldig vanaf 01-05-2022 tot 01-08-2022]

   Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

   Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

   Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 107, tweede lid, van de Grondwet scales de wet algemene regels van bestuursrecht dient vast te stellen;

   Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   scales Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

    scales Titel 1.1. Definities en reikwijdte

     scales Artikel 1:1

      1.

      Onder bestuursorgaan wordt verstaan:

      1. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

      2. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

      2.

      De volgende organen, personen en colleges worden niet als bestuursorgaan aangemerkt:

      1. de wetgevende macht;

      2. de kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal;

      3. onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast, alsmede de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden;

      4. de Raad van State en zijn afdelingen;

      5. de Algemene Rekenkamer;

      6. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman scales , en ombudsmannen en ombudscommissies als bedoeld in artikel 9:17, onderdeel b scales ;

      7. de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen, de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, de besturen van de in onderdeel c bedoelde organen alsmede de voorzitters van die besturen, alsmede de commissies uit het midden van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen;

      8. de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en haar afdelingen, bedoeld in artikel 97 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

      9. de toetsingscommissie inzet bevoegdheden, bedoeld in artikel 32 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

      3.

      Een ingevolge het tweede lid uitgezonderd orgaan, persoon of college wordt wel als bestuursorgaan aangemerkt voor zover het orgaan, de persoon of het college besluiten neemt of handelingen verricht ten aanzien van een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden, met uitzondering van een voor het leven benoemde ambtenaar werkzaam bij de Raad van State en zijn afdelingen en de Algemene Rekenkamer.

      4.

      De vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een bestuursorgaan treffen de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort.

      Artikel 1:2

       
       
       

      Artikel 1:3

       
       
       

      Artikel 1:4

       
       
       

      Artikel 1:5

       
       
       

      Artikel 1:6

       
       
       

      Titel 1.2. Uitvoering van bindende besluiten van organen van de Europese Unie

       
       
       

      Artikel 1:7

       
       
       

      Artikel 1:8

       
       
       

      Artikel 1:9

       
       
       

      Hoofdstuk 2. Verkeer tussen burgers en bestuursorganen

       
       
       

      Afdeling 2.1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 2:1

       
       
       

      Artikel 2:2

       
       
       

      Artikel 2:3

       
       
       

      Artikel 2:4

       
       
       

      Artikel 2:5

       
       
       

      Afdeling 2.2. Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer

       
       
       

      Artikel 2:6

       
       
       

      Artikel 2:7 [Vervallen per 01-01-2014]

       
       
       

      Artikel 2:8 [Vervallen per 01-01-2014]

       
       
       

      Artikel 2:9 [Vervallen per 01-01-2014]

       
       
       

      Artikel 2:10 [Vervallen per 01-01-2014]

       
       
       

      Artikel 2:11 [Vervallen per 01-01-2014]

       
       
       

      Artikel 2:12 [Vervallen per 01-01-2014]

       
       
       

      Afdeling 2.3. Verkeer langs elektronische weg

       
       
       

      Artikel 2:13

       
       
       

      Artikel 2:14

       
       
       

      Artikel 2:15

       
       
       

      Artikel 2:16

       
       
       

      Artikel 2:17

       
       
       

      Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen over besluiten

       
       
       

      Afdeling 3.1. Inleidende bepalingen

       
       
       

      Artikel 3:1

       
       
       

      Afdeling 3.2. Zorgvuldigheid en belangenafweging

       
       
       

      Artikel 3:2

       
       
       

      Artikel 3:3

       
       
       

      Artikel 3:4

       
       
       

      Afdeling 3.3. Advisering

       
       
       

      Artikel 3:5

       
       
       

      Artikel 3:6

       
       
       

      Artikel 3:7

       
       
       

      Artikel 3:8

       
       
       

      Artikel 3:9

       
       
       

      Artikel 3:9a

       
       
       

      Afdeling 3.4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

       
       
       

      Artikel 3:10

       
       
       

      Artikel 3:11

       
       
       

      Artikel 3:12

       
       
       

      Artikel 3:13

       
       
       

      Artikel 3:14

       
       
       

      Artikel 3:15

       
       
       

      Artikel 3:16

       
       
       

      Artikel 3:17

       
       
       

      Artikel 3:18

       
       
       

      Afdeling 3.5. Samenhangende besluiten

       
       
       

      Paragraaf 3.5.1. Algemeen

       
       
       

      Artikel 3:19

       
       
       

      Paragraaf 3.5.2. Informatie

       
       
       

      Artikel 3:20

       
       
       

      Paragraaf 3.5.3. Coördinatie van besluitvorming en rechtsbescherming

       
       
       

      Artikel 3:21

       
       
       

      Artikel 3:22

       
       
       

      Artikel 3:23

       
       
       

      Artikel 3:24

       
       
       

      Artikel 3:25

       
       
       

      Artikel 3:26

       
       
       

      Artikel 3:27

       
       
       

      Artikel 3:28

       
       
       

      Artikel 3:29

       
       
       

      Artikel 3:30 [Vervallen per 01-07-2005]

       
       
       

      Artikel 3:31 [Vervallen per 01-07-2005]

       
       
       

      Artikel 3:32 [Vervallen per 01-07-2005]

       
       
       

      Artikel 3:33 [Vervallen per 01-07-2005]

       
       
       

      Afdeling 3.6. Bekendmaking en mededeling

       
       
       

      Artikel 3:40

       
       
       

      Artikel 3:41

       
       
       

      Artikel 3:42

       
       
       

      Artikel 3:43

       
       
       

      Artikel 3:44

       
       
       

      Artikel 3:45

       
       
       

      Afdeling 3.7. Motivering

       
       
       

      Artikel 3:46

       
       
       

      Artikel 3:47

       
       
       

      Artikel 3:48

       
       
       

      Artikel 3:49

       
       
       

      Artikel 3:50

       
       
       

      Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen over besluiten

       
       
       

      Titel 4.1. Beschikkingen

       
       
       

      Afdeling 4.1.1. De aanvraag

       
       
       

      Artikel 4:1

       
       
       

      Artikel 4:2

       
       
       

      Artikel 4:3

       
       
       

      Artikel 4:3a

       
       
       

      Artikel 4:4

       
       
       

      Artikel 4:5

       
       
       

      Artikel 4:6

       
       
       

      Afdeling 4.1.2. De voorbereiding

       
       
       

      Artikel 4:7

       
       
       

      Artikel 4:8

       
       
       

      Artikel 4:9

       
       
       

      Artikel 4:10 [Vervallen per 01-07-2005]

       
       
       

      Artikel 4:11

       
       
       

      Artikel 4:12

       
       
       

      Afdeling 4.1.3. Beslistermijn

       
       
       

      § 4.1.3.1. Beslistermijn

       
       
       

      Artikel 4:13

       
       
       

      Artikel 4:14

       
       
       

      Artikel 4:15

       
       
       

      § 4.1.3.2. Dwangsom bij niet tijdig beslissen

       
       
       

      Artikel 4:16 [Vervallen per 01-10-2009]

       
       
       

      Artikel 4:17

       
       
       

      Artikel 4:18

       
       
       

      Artikel 4:19

       
       
       

      Artikel 4:20

       
       
       

      § 4.1.3.3. Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

       
       
       

      Artikel 4:20a

       
       
       

      Artikel 4:20b

       
       
       

      Artikel 4:20c

       
       
       

      Artikel 4:20d

       
       
       

      Artikel 4:20e

       
       
       

      Artikel 4:20f

       
       
       

      Titel 4.2. Subsidies

       
       
       

      Afdeling 4.2.1. Inleidende bepalingen

       
       
       

      Artikel 4:21

       
       
       

      Artikel 4:22

       
       
       

      Artikel 4:23

       
       
       

      Artikel 4:24

       
       
       

      Afdeling 4.2.2. Het subsidieplafond

       
       
       

      Artikel 4:25

       
       
       

      Artikel 4:26

       
       
       

      Artikel 4:27

       
       
       

      Artikel 4:28

       
       
       

      Afdeling 4.2.3. De subsidieverlening

       
       
       

      Artikel 4:29

       
       
       

      Artikel 4:30

       
       
       

      Artikel 4:31

       
       
       

      Artikel 4:32

       
       
       

      Artikel 4:33

       
       
       

      Artikel 4:34

       
       
       

      Artikel 4:35

       
       
       

      Artikel 4:36

       
       
       

      Afdeling 4.2.4. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

       
       
       

      Artikel 4:37

       
       
       

      Artikel 4:38

       
       
       

      Artikel 4:39

       
       
       

      Artikel 4:40

       
       
       

      Artikel 4:41

       
       
       

      Afdeling 4.2.5. De subsidievaststelling

       
       
       

      Artikel 4:42

       
       
       

      Artikel 4:43

       
       
       

      Artikel 4:44

       
       
       

      Artikel 4:45

       
       
       

      Artikel 4:46

       
       
       

      Artikel 4:47

       
       
       

      Afdeling 4.2.6. Intrekking en wijziging

       
       
       

      Artikel 4:48

       
       
       

      Artikel 4:49

       
       
       

      Artikel 4:50

       
       
       

      Artikel 4:51

       
       
       

      Afdeling 4.2.7. Betaling en terugvordering

       
       
       

      Artikel 4:52

       
       
       

      Artikel 4:53

       
       
       

      Artikel 4:54 [Vervallen per 01-07-2009]

       
       
       

      Artikel 4:55 [Vervallen per 01-07-2009]

       
       
       

      Artikel 4:56

       
       
       

      Artikel 4:57

       
       
       

      Afdeling 4.2.8. Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

       
       
       

      Paragraaf 4.2.8.1. Inleidende bepalingen

       
       
       

      Artikel 4:58

       
       
       

      Artikel 4:59

       
       
       

      Paragraaf 4.2.8.2. De aanvraag

       
       
       

      Artikel 4:60

       
       
       

      Artikel 4:61

       
       
       

      Artikel 4:62

       
       
       

      Artikel 4:63

       
       
       

      Artikel 4:64

       
       
       

      Artikel 4:65

       
       
       

      Paragraaf 4.2.8.3. De subsidieverlening

       
       
       

      Artikel 4:66

       
       
       

      Artikel 4:67

       
       
       

      Paragraaf 4.2.8.4. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

       
       
       

      Artikel 4:68

       
       
       

      Artikel 4:69

       
       
       

      Artikel 4:70

       
       
       

      Artikel 4:71

       
       
       

      Artikel 4:72

       
       
       

      Paragraaf 4.2.8.5. De subsidievaststelling

       
       
       

      Artikel 4:73

       
       
       

      Artikel 4:74

       
       
       

      Artikel 4:75

       
       
       

      Artikel 4:76

       
       
       

      Artikel 4:77

       
       
       

      Artikel 4:78

       
       
       

      Artikel 4:79

       
       
       

      Artikel 4:80

       
       
       

      Titel 4.3. Beleidsregels

       
       
       

      Artikel 4:81

       
       
       

      Artikel 4:82

       
       
       

      Artikel 4:83

       
       
       

      Artikel 4:84

       
       
       

      Titel 4.4. Bestuursrechtelijke geldschulden

       
       
       

      Afdeling 4.4.1. Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling

       
       
       

      Artikel 4:85

       
       
       

      Artikel 4:86

       
       
       

      Artikel 4:87

       
       
       

      Artikel 4:88

       
       
       

      Artikel 4:89

       
       
       

      Artikel 4:90

       
       
       

      Artikel 4:91

       
       
       

      Artikel 4:92

       
       
       

      Artikel 4:93

       
       
       

      Artikel 4:94

       
       
       

      Artikel 4:94a

       
       
       

      Artikel 4:95

       
       
       

      Artikel 4:96

       
       
       

      Afdeling 4.4.2. Verzuim en wettelijke rente

       
       
       

      Artikel 4:97

       
       
       

      Artikel 4:98

       
       
       

      Artikel 4:99

       
       
       

      Artikel 4:100

       
       
       

      Artikel 4:101

       
       
       

      Artikel 4:102

       
       
       

      Artikel 4:103

       
       
       

      Afdeling 4.4.3. Verjaring

       
       
       

      Artikel 4:104

       
       
       

      Artikel 4:105

       
       
       

      Artikel 4:106

       
       
       

      Artikel 4:107

       
       
       

      Artikel 4:108

       
       
       

      Artikel 4:109

       
       
       

      Artikel 4:110

       
       
       

      Artikel 4:111

       
       
       

      Afdeling 4.4.4. Aanmaning en invordering bij dwangbevel

       
       
       

      Paragraaf 4.4.4.1. De aanmaning

       
       
       

      Artikel 4:112

       
       
       

      Artikel 4:113

       
       
       

      Paragraaf 4.4.4.2. Invordering bij dwangbevel

       
       
       

      Artikel 4:114

       
       
       

      Artikel 4:115

       
       
       

      Artikel 4:116

       
       
       

      Artikel 4:117

       
       
       

      Artikel 4:118

       
       
       

      Artikel 4:119

       
       
       

      Artikel 4:120

       
       
       

      Artikel 4:121

       
       
       

      Artikel 4:122

       
       
       

      Artikel 4:123

       
       
       

      Artikel 4:124

       
       
       

      Afdeling 4.4.5. Bezwaar en beroep

       
       
       

      Artikel 4:125

       
       
       

      Titel 4.5. Nadeelcompensatie

       
       
       

      Artikel 4:126 [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 4:127 [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 4:128 [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 4:129 [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 4:130 [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 4:131 [Nog niet in werking]

       
       
       

      Hoofdstuk 5. Handhaving

       
       
       

      Titel 5.1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 5:1

       
       
       

      Artikel 5:2

       
       
       

      Artikel 5:3

       
       
       

      Artikel 5:4

       
       
       

      Artikel 5:5

       
       
       

      Artikel 5:6

       
       
       

      Artikel 5:7

       
       
       

      Artikel 5:8

       
       
       

      Artikel 5:9

       
       
       

      Artikel 5:10

       
       
       

      Artikel 5:10a

       
       
       

      Titel 5.2. Toezicht op de naleving

       
       
       

      Artikel 5:11

       
       
       

      Artikel 5:12

       
       
       

      Artikel 5:13

       
       
       

      Artikel 5:14

       
       
       

      Artikel 5:15

       
       
       

      Artikel 5:16

       
       
       

      Artikel 5:16a

       
       
       

      Artikel 5:17

       
       
       

      Artikel 5:18

       
       
       

      Artikel 5:19

       
       
       

      Artikel 5:20

       
       
       

      Titel 5.3. Herstelsancties

       
       
       

      Afdeling 5.3.1. Last onder bestuursdwang

       
       
       

      Artikel 5:21

       
       
       

      Artikel 5:22 [Vervallen per 01-07-2009]

       
       
       

      Artikel 5:23

       
       
       

      Artikel 5:24

       
       
       

      Artikel 5:25

       
       
       

      Artikel 5:26 [Vervallen per 01-07-2009]

       
       
       

      Artikel 5:27

       
       
       

      Artikel 5:28

       
       
       

      Artikel 5:29

       
       
       

      Artikel 5:30

       
       
       

      Artikel 5:31

       
       
       

      Artikel 5:31a

       
       
       

      Artikel 5:31b

       
       
       

      Artikel 5:31c

       
       
       

      Afdeling 5.3.2. Last onder dwangsom

       
       
       

      Artikel 5:31d

       
       
       

      Artikel 5:32

       
       
       

      Artikel 5:32a

       
       
       

      Artikel 5:32b

       
       
       

      Artikel 5:33

       
       
       

      Artikel 5:34

       
       
       

      Artikel 5:35

       
       
       

      Artikel 5:36 [Vervallen per 01-07-2009]

       
       
       

      Artikel 5:37

       
       
       

      Artikel 5:37a

       
       
       

      Artikel 5:38

       
       
       

      Artikel 5:39

       
       
       

      Titel 5.4. Bestuurlijke boete

       
       
       

      Afdeling 5.4.1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 5:40

       
       
       

      Artikel 5:41

       
       
       

      Artikel 5:42

       
       
       

      Artikel 5:43

       
       
       

      Artikel 5:44

       
       
       

      Artikel 5:45

       
       
       

      Artikel 5:46

       
       
       

      Artikel 5:47

       
       
       

      Afdeling 5.4.2. De procedure

       
       
       

      Artikel 5:48

       
       
       

      Artikel 5:49

       
       
       

      Artikel 5:50

       
       
       

      Artikel 5:51

       
       
       

      Artikel 5:52

       
       
       

      Artikel 5:53

       
       
       

      Artikel 5:54

       
       
       

      Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen over bezwaar en beroep

       
       
       

      Afdeling 6.1. Inleidende bepalingen

       
       
       

      Artikel 6:1

       
       
       

      Artikel 6:2

       
       
       

      Artikel 6:3

       
       
       

      Afdeling 6.2. Overige algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 6:4

       
       
       

      Artikel 6:5

       
       
       

      Artikel 6:6

       
       
       

      Artikel 6:7

       
       
       

      Artikel 6:8

       
       
       

      Artikel 6:9

       
       
       

      Artikel 6:10

       
       
       

      Artikel 6:11

       
       
       

      Artikel 6:12

       
       
       

      Artikel 6:13

       
       
       

      Artikel 6:14

       
       
       

      Artikel 6:15

       
       
       

      Artikel 6:16

       
       
       

      Artikel 6:17

       
       
       

      Artikel 6:18 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 6:19

       
       
       

      Artikel 6:20

       
       
       

      Artikel 6:21

       
       
       

      Artikel 6:22

       
       
       

      Artikel 6:23

       
       
       

      Artikel 6:24

       
       
       

      Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep

       
       
       

      Afdeling 7.1. Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter

       
       
       

      Artikel 7:1

       
       
       

      Artikel 7:1a

       
       
       

      Afdeling 7.2. Bijzondere bepalingen over bezwaar

       
       
       

      Artikel 7:2

       
       
       

      Artikel 7:3

       
       
       

      Artikel 7:4

       
       
       

      Artikel 7:5

       
       
       

      Artikel 7:6

       
       
       

      Artikel 7:7

       
       
       

      Artikel 7:8

       
       
       

      Artikel 7:9

       
       
       

      Artikel 7:10

       
       
       

      Artikel 7:11

       
       
       

      Artikel 7:12

       
       
       

      Artikel 7:13

       
       
       

      Artikel 7:14

       
       
       

      Artikel 7:14a

       
       
       

      Artikel 7:15

       
       
       

      Afdeling 7.3. Bijzondere bepalingen over administratief beroep

       
       
       

      Artikel 7:16

       
       
       

      Artikel 7:17

       
       
       

      Artikel 7:18

       
       
       

      Artikel 7:19

       
       
       

      Artikel 7:20

       
       
       

      Artikel 7:21

       
       
       

      Artikel 7:22

       
       
       

      Artikel 7:23

       
       
       

      Artikel 7:24

       
       
       

      Artikel 7:25

       
       
       

      Artikel 7:26

       
       
       

      Artikel 7:27

       
       
       

      Artikel 7:27a

       
       
       

      Artikel 7:28

       
       
       

      Artikel 7:29 [Vervallen per 01-01-1994]

       
       
       

      Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen over de wijze van procederen bij de bestuursrechter

       
       
       

      Titel 8.1. Algemene bepalingen over het beroep in eerste aanleg

       
       
       

      Afdeling 8.1.1. Bevoegdheid

       
       
       

      Artikel 8:1

       
       
       

      Artikel 8:2

       
       
       

      Artikel 8:3

       
       
       

      Artikel 8:4

       
       
       

      Artikel 8:5

       
       
       

      Artikel 8:6

       
       
       

      Artikel 8:7

       
       
       

      Artikel 8:8

       
       
       

      Artikel 8:9

       
       
       

      Afdeling 8.1.2. Behandeling door een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer

       
       
       

      Artikel 8:10

       
       
       

      Artikel 8:10a

       
       
       

      Artikel 8:11

       
       
       

      Artikel 8:12

       
       
       

      Afdeling 8.1.2a. Conclusie

       
       
       

      Artikel 8:12a

       
       
       

      Afdeling 8.1.2b. Opmerkingen door anderen dan partijen

       
       
       

      Artikel 8:12b

       
       
       

      Afdeling 8.1.3. Verwijzing, voeging en splitsing

       
       
       

      Artikel 8:13

       
       
       

      Artikel 8:13a [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 8:14

       
       
       

      Afdeling 8.1.4. Wraking en verschoning van rechters

       
       
       

      Artikel 8:15

       
       
       

      Artikel 8:16

       
       
       

      Artikel 8:17

       
       
       

      Artikel 8:18

       
       
       

      Artikel 8:19

       
       
       

      Artikel 8:20

       
       
       

      Afdeling 8.1.5. Partijen

       
       
       

      Artikel 8:21

       
       
       

      Artikel 8:22

       
       
       

      Artikel 8:23

       
       
       

      Artikel 8:24

       
       
       

      Artikel 8:25

       
       
       

      Artikel 8:26

       
       
       

      Artikel 8:27

       
       
       

      Artikel 8:28

       
       
       

      Artikel 8:28a

       
       
       

      Artikel 8:29

       
       
       

      Artikel 8:30

       
       
       

      Artikel 8:31

       
       
       

      Artikel 8:32

       
       
       

      Artikel 8:32a

       
       
       

      Afdeling 8.1.6. Getuigen, deskundigen en tolken

       
       
       

      Artikel 8:33

       
       
       

      Artikel 8:34

       
       
       

      Artikel 8:35

       
       
       

      Artikel 8:36

       
       
       

      Afdeling 8.1.6a.

       
       
       

      Artikel 8:36a

       
       
       

      Artikel 8:36b

       
       
       

      Artikel 8:36c

       
       
       

      Artikel 8:36d

       
       
       

      Artikel 8:36e

       
       
       

      Artikel 8:36f

       
       
       

      Afdeling 8.1.7. Verzending van stukken

       
       
       

      Artikel 8:36g

       
       
       

      Artikel 8:37

       
       
       

      Artikel 8:38

       
       
       

      Artikel 8:39

       
       
       

      Artikel 8:40

       
       
       

      Artikel 8:40a

       
       
       

      Titel 8.2. Behandeling van het beroep in eerste aanleg

       
       
       

      Afdeling 8.2.1. Griffierecht

       
       
       

      Artikel 8:41

       
       
       

      Afdeling 8.2.1a. Algemene bepaling

       
       
       

      Artikel 8:41a

       
       
       

      Afdeling 8.2.2. Vooronderzoek

       
       
       

      Artikel 8:42

       
       
       

      Artikel 8:43

       
       
       

      Artikel 8:44

       
       
       

      Artikel 8:45

       
       
       

      Artikel 8:45a

       
       
       

      Artikel 8:46

       
       
       

      Artikel 8:47

       
       
       

      Artikel 8:48

       
       
       

      Artikel 8:49

       
       
       

      Artikel 8:50

       
       
       

      Artikel 8:51

       
       
       

      Afdeling 8.2.2a. Bestuurlijke lus

       
       
       

      Artikel 8:51a

       
       
       

      Artikel 8:51b

       
       
       

      Artikel 8:51c

       
       
       

      Artikel 8:51d

       
       
       

      Afdeling 8.2.3. Versnelde behandeling

       
       
       

      Artikel 8:52

       
       
       

      Artikel 8:53

       
       
       

      Afdeling 8.2.4. Vereenvoudigde behandeling

       
       
       

      Artikel 8:54

       
       
       

      Artikel 8:54a

       
       
       

      Artikel 8:55

       
       
       

      Afdeling 8.2.4a. Beroep bij niet tijdig handelen

       
       
       

      Artikel 8:55a [Vervallen per 01-10-2009]

       
       
       

      Artikel 8:55b

       
       
       

      Artikel 8:55c

       
       
       

      Artikel 8:55d

       
       
       

      Artikel 8:55e

       
       
       

      Artikel 8:55f

       
       
       

      Afdeling 8.2.5. Onderzoek ter zitting

       
       
       

      Artikel 8:56

       
       
       

      Artikel 8:57

       
       
       

      Artikel 8:58

       
       
       

      Artikel 8:59

       
       
       

      Artikel 8:60

       
       
       

      Artikel 8:60a

       
       
       

      Artikel 8:61

       
       
       

      Artikel 8:62

       
       
       

      Artikel 8:63

       
       
       

      Artikel 8:64

       
       
       

      Artikel 8:65

       
       
       

      Afdeling 8.2.6. Uitspraak

       
       
       

      Artikel 8:66

       
       
       

      Artikel 8:67

       
       
       

      Artikel 8:68

       
       
       

      Artikel 8:69

       
       
       

      Artikel 8:69a

       
       
       

      Artikel 8:70

       
       
       

      Artikel 8:71

       
       
       

      Artikel 8:72

       
       
       

      Artikel 8:72a

       
       
       

      Artikel 8:73 [Vervallen per 01-07-2013]

       
       
       

      Artikel 8:73a [Vervallen per 01-07-2013]

       
       
       

      Artikel 8:74

       
       
       

      Artikel 8:75

       
       
       

      Artikel 8:75a

       
       
       

      Artikel 8:76

       
       
       

      Artikel 8:77

       
       
       

      Artikel 8:78

       
       
       

      Artikel 8:79

       
       
       

      Artikel 8:80

       
       
       

      Afdeling 8.2.7. Tussenuitspraak

       
       
       

      Artikel 8:80a

       
       
       

      Artikel 8:80b

       
       
       

      Titel 8.3. Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak

       
       
       

      Artikel 8:81

       
       
       

      Artikel 8:82

       
       
       

      Artikel 8:83

       
       
       

      Artikel 8:84

       
       
       

      Artikel 8:85

       
       
       

      Artikel 8:86

       
       
       

      Artikel 8:87

       
       
       

      Titel 8.4. Schadevergoeding

       
       
       

      Artikel 8:88

       
       
       

      Artikel 8:89

       
       
       

      Artikel 8:90

       
       
       

      Artikel 8:91

       
       
       

      Artikel 8:92

       
       
       

      Artikel 8:93

       
       
       

      Artikel 8:94

       
       
       

      Artikel 8:95

       
       
       

      Titel 8.5.

       
       
       

      Artikel 8:104

       
       
       

      Artikel 8:105

       
       
       

      Artikel 8:106

       
       
       

      Artikel 8:107

       
       
       

      Artikel 8:108

       
       
       

      Artikel 8:109

       
       
       

      Artikel 8:110

       
       
       

      Artikel 8:111

       
       
       

      Artikel 8:112

       
       
       

      Artikel 8:113

       
       
       

      Artikel 8:114

       
       
       

      Artikel 8:115

       
       
       

      Artikel 8:116

       
       
       

      Artikel 8:117

       
       
       

      Artikel 8:118

       
       
       

      Titel 8.6. Herziening

       
       
       

      Artikel 8:119

       
       
       

      Hoofdstuk 9. Klachtbehandeling

       
       
       

      Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan

       
       
       

      Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 9:1

       
       
       

      Artikel 9:2

       
       
       

      Artikel 9:3

       
       
       

      Afdeling 9.1.2. De behandeling van klaagschriften

       
       
       

      Artikel 9:4

       
       
       

      Artikel 9:5

       
       
       

      Artikel 9:6

       
       
       

      Artikel 9:7

       
       
       

      Artikel 9:8

       
       
       

      Artikel 9:9

       
       
       

      Artikel 9:10

       
       
       

      Artikel 9:11

       
       
       

      Artikel 9:12

       
       
       

      Artikel 9:12a

       
       
       

      Afdeling 9.1.3. Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure

       
       
       

      Artikel 9:13

       
       
       

      Artikel 9:14

       
       
       

      Artikel 9:15

       
       
       

      Artikel 9:16

       
       
       

      Titel 9.2. Klachtbehandeling door een ombudsman

       
       
       

      Afdeling 9.2.1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 9:17

       
       
       

      Artikel 9:18

       
       
       

      Artikel 9:19

       
       
       

      Artikel 9:20

       
       
       

      Artikel 9:21

       
       
       

      Afdeling 9.2.2. Bevoegdheid

       
       
       

      Artikel 9:22

       
       
       

      Artikel 9:23

       
       
       

      Artikel 9:24

       
       
       

      Artikel 9:25

       
       
       

      Artikel 9:26

       
       
       

      Artikel 9:27

       
       
       

      Afdeling 9.2.3. Procedure

       
       
       

      Artikel 9:28

       
       
       

      Artikel 9:29

       
       
       

      Artikel 9:30

       
       
       

      Artikel 9:31

       
       
       

      Artikel 9:32

       
       
       

      Artikel 9:33

       
       
       

      Artikel 9:34

       
       
       

      Artikel 9:35

       
       
       

      Artikel 9:36

       
       
       

      Artikel 9:36a

       
       
       

      Hoofdstuk 10. Bepalingen over bestuursorganen

       
       
       

      Titel 10.1. Mandaat, delegatie en attributie

       
       
       

      Afdeling 10.1.1. Mandaat

       
       
       

      Artikel 10:1

       
       
       

      Artikel 10:2

       
       
       

      Artikel 10:3

       
       
       

      Artikel 10:4

       
       
       

      Artikel 10:5

       
       
       

      Artikel 10:6

       
       
       

      Artikel 10:7

       
       
       

      Artikel 10:8

       
       
       

      Artikel 10:9

       
       
       

      Artikel 10:10

       
       
       

      Artikel 10:11

       
       
       

      Artikel 10:12

       
       
       

      Afdeling 10.1.2. Delegatie

       
       
       

      Artikel 10:13

       
       
       

      Artikel 10:14

       
       
       

      Artikel 10:15

       
       
       

      Artikel 10:16

       
       
       

      Artikel 10:17

       
       
       

      Artikel 10:18

       
       
       

      Artikel 10:19

       
       
       

      Artikel 10:20

       
       
       

      Artikel 10:21

       
       
       

      Afdeling 10.1.3. Attributie

       
       
       

      Artikel 10:22

       
       
       

      Artikel 10:23

       
       
       

      Titel 10.2. Toezicht op bestuursorganen

       
       
       

      Afdeling 10.2.1. Goedkeuring

       
       
       

      Artikel 10:25

       
       
       

      Artikel 10:26

       
       
       

      Artikel 10:27

       
       
       

      Artikel 10:28

       
       
       

      Artikel 10:29

       
       
       

      Artikel 10:30

       
       
       

      Artikel 10:31

       
       
       

      Artikel 10:32

       
       
       

      Afdeling 10.2.2. Vernietiging

       
       
       

      Artikel 10:33

       
       
       

      Artikel 10:34

       
       
       

      Artikel 10:35

       
       
       

      Artikel 10:36

       
       
       

      Artikel 10:37

       
       
       

      Artikel 10:38

       
       
       

      Artikel 10:39

       
       
       

      Artikel 10:40

       
       
       

      Artikel 10:41

       
       
       

      Artikel 10:42

       
       
       

      Afdeling 10.2.3. Schorsing

       
       
       

      Artikel 10:43

       
       
       

      Artikel 10:44

       
       
       

      Artikel 10:45

       
       
       

      Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 11:1 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 11:2

       
       
       

      Artikel 11:3

       
       
       

      Artikel 11:4

       
       
       

      Slotformulier en ondertekening

       
       
       

      Bijlage 1. Regeling rechtstreeks beroep ( )

       
       
       

      Bijlage 2. Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak ( , , , en )

       
       
       

      Bijlage 3. Regeling verlaagd griffierecht ( en )