scales Algemene wet bestuursrecht [Tekst geldig vanaf 01-05-2022 tot 01-08-2022]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

scales Algemene wet bestuursrecht

[Tekst geldig vanaf 01-05-2022 tot 01-08-2022]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 107, tweede lid, van de Grondwet scales de wet algemene regels van bestuursrecht dient vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

scales Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

scales Titel 1.1. Definities en reikwijdte

scales Artikel 1:1

1.

Onder bestuursorgaan wordt verstaan:

 1. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

 2. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

2.

De volgende organen, personen en colleges worden niet als bestuursorgaan aangemerkt:

 1. de wetgevende macht;

 2. de kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal;

 3. onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast, alsmede de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden;

 4. de Raad van State en zijn afdelingen;

 5. de Algemene Rekenkamer;

 6. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman scales , en ombudsmannen en ombudscommissies als bedoeld in artikel 9:17, onderdeel b scales ;

 7. de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen, de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, de besturen van de in onderdeel c bedoelde organen alsmede de voorzitters van die besturen, alsmede de commissies uit het midden van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen;

 8. de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en haar afdelingen, bedoeld in artikel 97 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

 9. de toetsingscommissie inzet bevoegdheden, bedoeld in artikel 32 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

3.

Een ingevolge het tweede lid uitgezonderd orgaan, persoon of college wordt wel als bestuursorgaan aangemerkt voor zover het orgaan, de persoon of het college besluiten neemt of handelingen verricht ten aanzien van een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden, met uitzondering van een voor het leven benoemde ambtenaar werkzaam bij de Raad van State en zijn afdelingen en de Algemene Rekenkamer.

4.

De vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een bestuursorgaan treffen de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort.

Artikel 1:2

 
 
 

Artikel 1:3

 
 
 

Artikel 1:4

 
 
 

Artikel 1:5

 
 
 

Artikel 1:6

 
 
 

Titel 1.2. Uitvoering van bindende besluiten van organen van de Europese Unie

 
 
 

Artikel 1:7

 
 
 

Artikel 1:8

 
 
 

Artikel 1:9

 
 
 

Hoofdstuk 2. Verkeer tussen burgers en bestuursorganen

 
 
 

Afdeling 2.1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 2:1

 
 
 

Artikel 2:2

 
 
 

Artikel 2:3

 
 
 

Artikel 2:4

 
 
 

Artikel 2:5

 
 
 

Afdeling 2.2. Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer

 
 
 

Artikel 2:6

 
 
 

Artikel 2:7 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 2:8 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 2:9 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 2:10 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 2:11 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 2:12 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Afdeling 2.3. Verkeer langs elektronische weg

 
 
 

Artikel 2:13

 
 
 

Artikel 2:14

 
 
 

Artikel 2:15

 
 
 

Artikel 2:16

 
 
 

Artikel 2:17

 
 
 

Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen over besluiten

 
 
 

Afdeling 3.1. Inleidende bepalingen

 
 
 

Artikel 3:1

 
 
 

Afdeling 3.2. Zorgvuldigheid en belangenafweging

 
 
 

Artikel 3:2

 
 
 

Artikel 3:3

 
 
 

Artikel 3:4

 
 
 

Afdeling 3.3. Advisering

 
 
 

Artikel 3:5

 
 
 

Artikel 3:6

 
 
 

Artikel 3:7

 
 
 

Artikel 3:8

 
 
 

Artikel 3:9

 
 
 

Artikel 3:9a

 
 
 

Afdeling 3.4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

 
 
 

Artikel 3:10

 
 
 

Artikel 3:11

 
 
 

Artikel 3:12

 
 
 

Artikel 3:13

 
 
 

Artikel 3:14

 
 
 

Artikel 3:15

 
 
 

Artikel 3:16

 
 
 

Artikel 3:17

 
 
 

Artikel 3:18

 
 
 

Afdeling 3.5. Samenhangende besluiten

 
 
 

Paragraaf 3.5.1. Algemeen

 
 
 

Artikel 3:19

 
 
 

Paragraaf 3.5.2. Informatie

 
 
 

Artikel 3:20

 
 
 

Paragraaf 3.5.3. Coördinatie van besluitvorming en rechtsbescherming

 
 
 

Artikel 3:21

 
 
 

Artikel 3:22

 
 
 

Artikel 3:23

 
 
 

Artikel 3:24

 
 
 

Artikel 3:25

 
 
 

Artikel 3:26

 
 
 

Artikel 3:27

 
 
 

Artikel 3:28

 
 
 

Artikel 3:29

 
 
 

Artikel 3:30 [Vervallen per 01-07-2005]

 
 
 

Artikel 3:31 [Vervallen per 01-07-2005]

 
 
 

Artikel 3:32 [Vervallen per 01-07-2005]

 
 
 

Artikel 3:33 [Vervallen per 01-07-2005]

 
 
 

Afdeling 3.6. Bekendmaking en mededeling

 
 
 

Artikel 3:40

 
 
 

Artikel 3:41

 
 
 

Artikel 3:42

 
 
 

Artikel 3:43

 
 
 

Artikel 3:44

 
 
 

Artikel 3:45

 
 
 

Afdeling 3.7. Motivering

 
 
 

Artikel 3:46

 
 
 

Artikel 3:47

 
 
 

Artikel 3:48

 
 
 

Artikel 3:49

 
 
 

Artikel 3:50

 
 
 

Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen over besluiten

 
 
 

Titel 4.1. Beschikkingen

 
 
 

Afdeling 4.1.1. De aanvraag

 
 
 

Artikel 4:1

 
 
 

Artikel 4:2

 
 
 

Artikel 4:3

 
 
 

Artikel 4:3a

 
 
 

Artikel 4:4

 
 
 

Artikel 4:5

 
 
 

Artikel 4:6

 
 
 

Afdeling 4.1.2. De voorbereiding

 
 
 

Artikel 4:7

 
 
 

Artikel 4:8

 
 
 

Artikel 4:9

 
 
 

Artikel 4:10 [Vervallen per 01-07-2005]

 
 
 

Artikel 4:11

 
 
 

Artikel 4:12

 
 
 

Afdeling 4.1.3. Beslistermijn

 
 
 

§ 4.1.3.1. Beslistermijn

 
 
 

Artikel 4:13

 
 
 

Artikel 4:14

 
 
 

Artikel 4:15

 
 
 

§ 4.1.3.2. Dwangsom bij niet tijdig beslissen

 
 
 

Artikel 4:16 [Vervallen per 01-10-2009]

 
 
 

Artikel 4:17

 
 
 

Artikel 4:18

 
 
 

Artikel 4:19

 
 
 

Artikel 4:20

 
 
 

§ 4.1.3.3. Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

 
 
 

Artikel 4:20a

 
 
 

Artikel 4:20b

 
 
 

Artikel 4:20c

 
 
 

Artikel 4:20d

 
 
 

Artikel 4:20e

 
 
 

Artikel 4:20f

 
 
 

Titel 4.2. Subsidies

 
 
 

Afdeling 4.2.1. Inleidende bepalingen

 
 
 

Artikel 4:21

 
 
 

Artikel 4:22

 
 
 

Artikel 4:23

 
 
 

Artikel 4:24

 
 
 

Afdeling 4.2.2. Het subsidieplafond

 
 
 

Artikel 4:25

 
 
 

Artikel 4:26

 
 
 

Artikel 4:27

 
 
 

Artikel 4:28

 
 
 

Afdeling 4.2.3. De subsidieverlening

 
 
 

Artikel 4:29

 
 
 

Artikel 4:30

 
 
 

Artikel 4:31

 
 
 

Artikel 4:32

 
 
 

Artikel 4:33

 
 
 

Artikel 4:34

 
 
 

Artikel 4:35

 
 
 

Artikel 4:36

 
 
 

Afdeling 4.2.4. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

 
 
 

Artikel 4:37

 
 
 

Artikel 4:38

 
 
 

Artikel 4:39

 
 
 

Artikel 4:40

 
 
 

Artikel 4:41

 
 
 

Afdeling 4.2.5. De subsidievaststelling

 
 
 

Artikel 4:42

 
 
 

Artikel 4:43

 
 
 

Artikel 4:44

 
 
 

Artikel 4:45

 
 
 

Artikel 4:46

 
 
 

Artikel 4:47

 
 
 

Afdeling 4.2.6. Intrekking en wijziging

 
 
 

Artikel 4:48

 
 
 

Artikel 4:49

 
 
 

Artikel 4:50

 
 
 

Artikel 4:51

 
 
 

Afdeling 4.2.7. Betaling en terugvordering

 
 
 

Artikel 4:52

 
 
 

Artikel 4:53

 
 
 

Artikel 4:54 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 4:55 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 4:56

 
 
 

Artikel 4:57

 
 
 

Afdeling 4.2.8. Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

 
 
 

Paragraaf 4.2.8.1. Inleidende bepalingen

 
 
 

Artikel 4:58

 
 
 

Artikel 4:59

 
 
 

Paragraaf 4.2.8.2. De aanvraag

 
 
 

Artikel 4:60

 
 
 

Artikel 4:61

 
 
 

Artikel 4:62

 
 
 

Artikel 4:63

 
 
 

Artikel 4:64

 
 
 

Artikel 4:65

 
 
 

Paragraaf 4.2.8.3. De subsidieverlening

 
 
 

Artikel 4:66

 
 
 

Artikel 4:67

 
 
 

Paragraaf 4.2.8.4. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

 
 
 

Artikel 4:68

 
 
 

Artikel 4:69

 
 
 

Artikel 4:70

 
 
 

Artikel 4:71

 
 
 

Artikel 4:72

 
 
 

Paragraaf 4.2.8.5. De subsidievaststelling

 
 
 

Artikel 4:73

 
 
 

Artikel 4:74

 
 
 

Artikel 4:75

 
 
 

Artikel 4:76

 
 
 

Artikel 4:77

 
 
 

Artikel 4:78

 
 
 

Artikel 4:79

 
 
 

Artikel 4:80

 
 
 

Titel 4.3. Beleidsregels

 
 
 

Artikel 4:81

 
 
 

Artikel 4:82

 
 
 

Artikel 4:83

 
 
 

Artikel 4:84

 
 
 

Titel 4.4. Bestuursrechtelijke geldschulden

 
 
 

Afdeling 4.4.1. Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling

 
 
 

Artikel 4:85

 
 
 

Artikel 4:86

 
 
 

Artikel 4:87

 
 
 

Artikel 4:88

 
 
 

Artikel 4:89

 
 
 

Artikel 4:90

 
 
 

Artikel 4:91

 
 
 

Artikel 4:92

 
 
 

Artikel 4:93

 
 
 

Artikel 4:94

 
 
 

Artikel 4:94a

 
 
 

Artikel 4:95

 
 
 

Artikel 4:96

 
 
 

Afdeling 4.4.2. Verzuim en wettelijke rente

 
 
 

Artikel 4:97

 
 
 

Artikel 4:98

 
 
 

Artikel 4:99

 
 
 

Artikel 4:100

 
 
 

Artikel 4:101

 
 
 

Artikel 4:102

 
 
 

Artikel 4:103

 
 
 

Afdeling 4.4.3. Verjaring

 
 
 

Artikel 4:104

 
 
 

Artikel 4:105

 
 
 

Artikel 4:106

 
 
 

Artikel 4:107

 
 
 

Artikel 4:108

 
 
 

Artikel 4:109

 
 
 

Artikel 4:110

 
 
 

Artikel 4:111

 
 
 

Afdeling 4.4.4. Aanmaning en invordering bij dwangbevel

 
 
 

Paragraaf 4.4.4.1. De aanmaning

 
 
 

Artikel 4:112

 
 
 

Artikel 4:113

 
 
 

Paragraaf 4.4.4.2. Invordering bij dwangbevel

 
 
 

Artikel 4:114

 
 
 

Artikel 4:115

 
 
 

Artikel 4:116

 
 
 

Artikel 4:117

 
 
 

Artikel 4:118

 
 
 

Artikel 4:119

 
 
 

Artikel 4:120

 
 
 

Artikel 4:121

 
 
 

Artikel 4:122

 
 
 

Artikel 4:123

 
 
 

Artikel 4:124

 
 
 

Afdeling 4.4.5. Bezwaar en beroep

 
 
 

Artikel 4:125

 
 
 

Titel 4.5. Nadeelcompensatie

 
 
 

Artikel 4:126 [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4:127 [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4:128 [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4:129 [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4:130 [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4:131 [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 5. Handhaving

 
 
 

Titel 5.1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 5:1

 
 
 

Artikel 5:2

 
 
 

Artikel 5:3

 
 
 

Artikel 5:4

 
 
 

Artikel 5:5

 
 
 

Artikel 5:6

 
 
 

Artikel 5:7

 
 
 

Artikel 5:8

 
 
 

Artikel 5:9

 
 
 

Artikel 5:10

 
 
 

Artikel 5:10a

 
 
 

Titel 5.2. Toezicht op de naleving

 
 
 

Artikel 5:11

 
 
 

Artikel 5:12

 
 
 

Artikel 5:13

 
 
 

Artikel 5:14

 
 
 

Artikel 5:15

 
 
 

Artikel 5:16

 
 
 

Artikel 5:16a

 
 
 

Artikel 5:17

 
 
 

Artikel 5:18

 
 
 

Artikel 5:19

 
 
 

Artikel 5:20

 
 
 

Titel 5.3. Herstelsancties

 
 
 

Afdeling 5.3.1. Last onder bestuursdwang

 
 
 

Artikel 5:21

 
 
 

Artikel 5:22 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 5:23

 
 
 

Artikel 5:24

 
 
 

Artikel 5:25

 
 
 

Artikel 5:26 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 5:27

 
 
 

Artikel 5:28

 
 
 

Artikel 5:29

 
 
 

Artikel 5:30

 
 
 

Artikel 5:31

 
 
 

Artikel 5:31a

 
 
 

Artikel 5:31b

 
 
 

Artikel 5:31c

 
 
 

Afdeling 5.3.2. Last onder dwangsom

 
 
 

Artikel 5:31d

 
 
 

Artikel 5:32

 
 
 

Artikel 5:32a

 
 
 

Artikel 5:32b

 
 
 

Artikel 5:33

 
 
 

Artikel 5:34

 
 
 

Artikel 5:35

 
 
 

Artikel 5:36 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 5:37

 
 
 

Artikel 5:37a

 
 
 

Artikel 5:38

 
 
 

Artikel 5:39

 
 
 

Titel 5.4. Bestuurlijke boete

 
 
 

Afdeling 5.4.1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 5:40

 
 
 

Artikel 5:41

 
 
 

Artikel 5:42

 
 
 

Artikel 5:43

 
 
 

Artikel 5:44

 
 
 

Artikel 5:45

 
 
 

Artikel 5:46

 
 
 

Artikel 5:47

 
 
 

Afdeling 5.4.2. De procedure

 
 
 

Artikel 5:48

 
 
 

Artikel 5:49

 
 
 

Artikel 5:50

 
 
 

Artikel 5:51

 
 
 

Artikel 5:52

 
 
 

Artikel 5:53

 
 
 

Artikel 5:54

 
 
 

Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen over bezwaar en beroep

 
 
 

Afdeling 6.1. Inleidende bepalingen

 
 
 

Artikel 6:1

 
 
 

Artikel 6:2

 
 
 

Artikel 6:3

 
 
 

Afdeling 6.2. Overige algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 6:4

 
 
 

Artikel 6:5

 
 
 

Artikel 6:6

 
 
 

Artikel 6:7

 
 
 

Artikel 6:8

 
 
 

Artikel 6:9

 
 
 

Artikel 6:10

 
 
 

Artikel 6:11

 
 
 

Artikel 6:12

 
 
 

Artikel 6:13

 
 
 

Artikel 6:14

 
 
 

Artikel 6:15

 
 
 

Artikel 6:16

 
 
 

Artikel 6:17

 
 
 

Artikel 6:18 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 6:19

 
 
 

Artikel 6:20

 
 
 

Artikel 6:21

 
 
 

Artikel 6:22

 
 
 

Artikel 6:23

 
 
 

Artikel 6:24

 
 
 

Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep

 
 
 

Afdeling 7.1. Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter

 
 
 

Artikel 7:1

 
 
 

Artikel 7:1a

 
 
 

Afdeling 7.2. Bijzondere bepalingen over bezwaar

 
 
 

Artikel 7:2

 
 
 

Artikel 7:3

 
 
 

Artikel 7:4

 
 
 

Artikel 7:5

 
 
 

Artikel 7:6

 
 
 

Artikel 7:7

 
 
 

Artikel 7:8

 
 
 

Artikel 7:9

 
 
 

Artikel 7:10

 
 
 

Artikel 7:11

 
 
 

Artikel 7:12

 
 
 

Artikel 7:13

 
 
 

Artikel 7:14

 
 
 

Artikel 7:14a

 
 
 

Artikel 7:15

 
 
 

Afdeling 7.3. Bijzondere bepalingen over administratief beroep

 
 
 

Artikel 7:16

 
 
 

Artikel 7:17

 
 
 

Artikel 7:18

 
 
 

Artikel 7:19

 
 
 

Artikel 7:20

 
 
 

Artikel 7:21

 
 
 

Artikel 7:22

 
 
 

Artikel 7:23

 
 
 

Artikel 7:24

 
 
 

Artikel 7:25

 
 
 

Artikel 7:26

 
 
 

Artikel 7:27

 
 
 

Artikel 7:27a

 
 
 

Artikel 7:28

 
 
 

Artikel 7:29 [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen over de wijze van procederen bij de bestuursrechter

 
 
 

Titel 8.1. Algemene bepalingen over het beroep in eerste aanleg

 
 
 

Afdeling 8.1.1. Bevoegdheid

 
 
 

Artikel 8:1

 
 
 

Artikel 8:2

 
 
 

Artikel 8:3

 
 
 

Artikel 8:4

 
 
 

Artikel 8:5

 
 
 

Artikel 8:6

 
 
 

Artikel 8:7

 
 
 

Artikel 8:8

 
 
 

Artikel 8:9

 
 
 

Afdeling 8.1.2. Behandeling door een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer

 
 
 

Artikel 8:10

 
 
 

Artikel 8:10a

 
 
 

Artikel 8:11

 
 
 

Artikel 8:12

 
 
 

Afdeling 8.1.2a. Conclusie

 
 
 

Artikel 8:12a

 
 
 

Afdeling 8.1.2b. Opmerkingen door anderen dan partijen

 
 
 

Artikel 8:12b

 
 
 

Afdeling 8.1.3. Verwijzing, voeging en splitsing

 
 
 

Artikel 8:13

 
 
 

Artikel 8:13a [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 8:14

 
 
 

Afdeling 8.1.4. Wraking en verschoning van rechters

 
 
 

Artikel 8:15

 
 
 

Artikel 8:16

 
 
 

Artikel 8:17

 
 
 

Artikel 8:18

 
 
 

Artikel 8:19

 
 
 

Artikel 8:20

 
 
 

Afdeling 8.1.5. Partijen

 
 
 

Artikel 8:21

 
 
 

Artikel 8:22

 
 
 

Artikel 8:23

 
 
 

Artikel 8:24

 
 
 

Artikel 8:25

 
 
 

Artikel 8:26

 
 
 

Artikel 8:27

 
 
 

Artikel 8:28

 
 
 

Artikel 8:28a

 
 
 

Artikel 8:29

 
 
 

Artikel 8:30

 
 
 

Artikel 8:31

 
 
 

Artikel 8:32

 
 
 

Artikel 8:32a

 
 
 

Afdeling 8.1.6. Getuigen, deskundigen en tolken

 
 
 

Artikel 8:33

 
 
 

Artikel 8:34

 
 
 

Artikel 8:35

 
 
 

Artikel 8:36

 
 
 

Afdeling 8.1.6a.

 
 
 

Artikel 8:36a

 
 
 

Artikel 8:36b

 
 
 

Artikel 8:36c

 
 
 

Artikel 8:36d

 
 
 

Artikel 8:36e

 
 
 

Artikel 8:36f

 
 
 

Afdeling 8.1.7. Verzending van stukken

 
 
 

Artikel 8:36g

 
 
 

Artikel 8:37

 
 
 

Artikel 8:38

 
 
 

Artikel 8:39

 
 
 

Artikel 8:40

 
 
 

Artikel 8:40a

 
 
 

Titel 8.2. Behandeling van het beroep in eerste aanleg

 
 
 

Afdeling 8.2.1. Griffierecht

 
 
 

Artikel 8:41

 
 
 

Afdeling 8.2.1a. Algemene bepaling

 
 
 

Artikel 8:41a

 
 
 

Afdeling 8.2.2. Vooronderzoek

 
 
 

Artikel 8:42

 
 
 

Artikel 8:43

 
 
 

Artikel 8:44

 
 
 

Artikel 8:45

 
 
 

Artikel 8:45a

 
 
 

Artikel 8:46

 
 
 

Artikel 8:47

 
 
 

Artikel 8:48

 
 
 

Artikel 8:49

 
 
 

Artikel 8:50

 
 
 

Artikel 8:51

 
 
 

Afdeling 8.2.2a. Bestuurlijke lus

 
 
 

Artikel 8:51a

 
 
 

Artikel 8:51b

 
 
 

Artikel 8:51c

 
 
 

Artikel 8:51d

 
 
 

Afdeling 8.2.3. Versnelde behandeling

 
 
 

Artikel 8:52

 
 
 

Artikel 8:53

 
 
 

Afdeling 8.2.4. Vereenvoudigde behandeling

 
 
 

Artikel 8:54

 
 
 

Artikel 8:54a

 
 
 

Artikel 8:55

 
 
 

Afdeling 8.2.4a. Beroep bij niet tijdig handelen

 
 
 

Artikel 8:55a [Vervallen per 01-10-2009]

 
 
 

Artikel 8:55b

 
 
 

Artikel 8:55c

 
 
 

Artikel 8:55d

 
 
 

Artikel 8:55e

 
 
 

Artikel 8:55f

 
 
 

Afdeling 8.2.5. Onderzoek ter zitting

 
 
 

Artikel 8:56

 
 
 

Artikel 8:57

 
 
 

Artikel 8:58

 
 
 

Artikel 8:59

 
 
 

Artikel 8:60

 
 
 

Artikel 8:60a

 
 
 

Artikel 8:61

 
 
 

Artikel 8:62

 
 
 

Artikel 8:63

 
 
 

Artikel 8:64

 
 
 

Artikel 8:65

 
 
 

Afdeling 8.2.6. Uitspraak

 
 
 

Artikel 8:66

 
 
 

Artikel 8:67

 
 
 

Artikel 8:68

 
 
 

Artikel 8:69

 
 
 

Artikel 8:69a

 
 
 

Artikel 8:70

 
 
 

Artikel 8:71

 
 
 

Artikel 8:72

 
 
 

Artikel 8:72a

 
 
 

Artikel 8:73 [Vervallen per 01-07-2013]

 
 
 

Artikel 8:73a [Vervallen per 01-07-2013]

 
 
 

Artikel 8:74

 
 
 

Artikel 8:75

 
 
 

Artikel 8:75a

 
 
 

Artikel 8:76

 
 
 

Artikel 8:77

 
 
 

Artikel 8:78

 
 
 

Artikel 8:79

 
 
 

Artikel 8:80

 
 
 

Afdeling 8.2.7. Tussenuitspraak

 
 
 

Artikel 8:80a

 
 
 

Artikel 8:80b

 
 
 

Titel 8.3. Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak

 
 
 

Artikel 8:81

 
 
 

Artikel 8:82

 
 
 

Artikel 8:83

 
 
 

Artikel 8:84

 
 
 

Artikel 8:85

 
 
 

Artikel 8:86

 
 
 

Artikel 8:87

 
 
 

Titel 8.4. Schadevergoeding

 
 
 

Artikel 8:88

 
 
 

Artikel 8:89

 
 
 

Artikel 8:90

 
 
 

Artikel 8:91

 
 
 

Artikel 8:92

 
 
 

Artikel 8:93

 
 
 

Artikel 8:94

 
 
 

Artikel 8:95

 
 
 

Titel 8.5.

 
 
 

Artikel 8:104

 
 
 

Artikel 8:105

 
 
 

Artikel 8:106

 
 
 

Artikel 8:107

 
 
 

Artikel 8:108

 
 
 

Artikel 8:109

 
 
 

Artikel 8:110

 
 
 

Artikel 8:111

 
 
 

Artikel 8:112

 
 
 

Artikel 8:113

 
 
 

Artikel 8:114

 
 
 

Artikel 8:115

 
 
 

Artikel 8:116

 
 
 

Artikel 8:117

 
 
 

Artikel 8:118

 
 
 

Titel 8.6. Herziening

 
 
 

Artikel 8:119

 
 
 

Hoofdstuk 9. Klachtbehandeling

 
 
 

Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan

 
 
 

Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 9:1

 
 
 

Artikel 9:2

 
 
 

Artikel 9:3

 
 
 

Afdeling 9.1.2. De behandeling van klaagschriften

 
 
 

Artikel 9:4

 
 
 

Artikel 9:5

 
 
 

Artikel 9:6

 
 
 

Artikel 9:7

 
 
 

Artikel 9:8

 
 
 

Artikel 9:9

 
 
 

Artikel 9:10

 
 
 

Artikel 9:11

 
 
 

Artikel 9:12

 
 
 

Artikel 9:12a

 
 
 

Afdeling 9.1.3. Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure

 
 
 

Artikel 9:13

 
 
 

Artikel 9:14

 
 
 

Artikel 9:15

 
 
 

Artikel 9:16

 
 
 

Titel 9.2. Klachtbehandeling door een ombudsman

 
 
 

Afdeling 9.2.1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 9:17

 
 
 

Artikel 9:18

 
 
 

Artikel 9:19

 
 
 

Artikel 9:20

 
 
 

Artikel 9:21

 
 
 

Afdeling 9.2.2. Bevoegdheid

 
 
 

Artikel 9:22

 
 
 

Artikel 9:23

 
 
 

Artikel 9:24

 
 
 

Artikel 9:25

 
 
 

Artikel 9:26

 
 
 

Artikel 9:27

 
 
 

Afdeling 9.2.3. Procedure

 
 
 

Artikel 9:28

 
 
 

Artikel 9:29

 
 
 

Artikel 9:30

 
 
 

Artikel 9:31

 
 
 

Artikel 9:32

 
 
 

Artikel 9:33

 
 
 

Artikel 9:34

 
 
 

Artikel 9:35

 
 
 

Artikel 9:36

 
 
 

Artikel 9:36a

 
 
 

Hoofdstuk 10. Bepalingen over bestuursorganen

 
 
 

Titel 10.1. Mandaat, delegatie en attributie

 
 
 

Afdeling 10.1.1. Mandaat

 
 
 

Artikel 10:1

 
 
 

Artikel 10:2

 
 
 

Artikel 10:3

 
 
 

Artikel 10:4

 
 
 

Artikel 10:5

 
 
 

Artikel 10:6

 
 
 

Artikel 10:7

 
 
 

Artikel 10:8

 
 
 

Artikel 10:9

 
 
 

Artikel 10:10

 
 
 

Artikel 10:11

 
 
 

Artikel 10:12

 
 
 

Afdeling 10.1.2. Delegatie

 
 
 

Artikel 10:13

 
 
 

Artikel 10:14

 
 
 

Artikel 10:15

 
 
 

Artikel 10:16

 
 
 

Artikel 10:17

 
 
 

Artikel 10:18

 
 
 

Artikel 10:19

 
 
 

Artikel 10:20

 
 
 

Artikel 10:21

 
 
 

Afdeling 10.1.3. Attributie

 
 
 

Artikel 10:22

 
 
 

Artikel 10:23

 
 
 

Titel 10.2. Toezicht op bestuursorganen

 
 
 

Afdeling 10.2.1. Goedkeuring

 
 
 

Artikel 10:25

 
 
 

Artikel 10:26

 
 
 

Artikel 10:27

 
 
 

Artikel 10:28

 
 
 

Artikel 10:29

 
 
 

Artikel 10:30

 
 
 

Artikel 10:31

 
 
 

Artikel 10:32

 
 
 

Afdeling 10.2.2. Vernietiging

 
 
 

Artikel 10:33

 
 
 

Artikel 10:34

 
 
 

Artikel 10:35

 
 
 

Artikel 10:36

 
 
 

Artikel 10:37

 
 
 

Artikel 10:38

 
 
 

Artikel 10:39

 
 
 

Artikel 10:40

 
 
 

Artikel 10:41

 
 
 

Artikel 10:42

 
 
 

Afdeling 10.2.3. Schorsing

 
 
 

Artikel 10:43

 
 
 

Artikel 10:44

 
 
 

Artikel 10:45

 
 
 

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 11:1 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 11:2

 
 
 

Artikel 11:3

 
 
 

Artikel 11:4

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage 1. Regeling rechtstreeks beroep ( )

 
 
 

Bijlage 2. Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak ( , , , en )

 
 
 

Bijlage 3. Regeling verlaagd griffierecht ( en )