Multiplier giften fiscale partners verkeerd toegepast

22 juni 2022

De multiplier voor fiscale partners die giften doen aan culturele ANBI’s is niet goed in het aangifteprogramma van de Belastingdienst verwerkt. Op basis van een analyse blijkt dat fiscale partners een verhoging van de culturele giften kunnen krijgen van maximaal € 2.500 in plaats van € 1.250.


Staatssecretaris Van Rij heeft, naar aanleiding van Kamervragen aan zijn voorganger, een analyse van de wettelijke bepaling en de parlementaire geschiedenis laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de multiplier voor giften aan ANBI’s op basis van de juridische interpretatie op onjuiste wijze wordt toegepast en dat in het verleden jaarlijks ongeveer 1.500 belastingaanslagen op een onjuist bedrag zijn vastgesteld. In de praktijk (in aangiftesoftware van de Belastingdienst maar ook in commerciële aangiftesoftware) is er van uitgegaan dat, als een belastingplichtige een fiscale partner heeft, het maximumbedrag van € 1.250 (giften vermenigvuldigd met 1,25 met een maximum van€ 1.250) voor de partners samen geldt. Op basis van de juridische analyse is echter geconcludeerd dat fiscale partners een verhoging van de culturele giften kunnen krijgen van maximaal € 2.500.
Op dit moment wordt, mede gelet op de termijn voor ambtshalve vermindering, onderzocht op welke wijze de Belastingdienst de multiplier voor de belastingjaren vanaf 2017 overeenkomstig de analyse kan toepassen. De staatssecretaris zal de Kamer hierover eind augustus informeren. Daarnaast acht Van Rij het raadzaam om de wet op dit punt te wijzigen voor toekomstige jaren. De wettekst wordt in lijn gebracht met de uitvoeringspraktijk en de destijds beoogde uitwerking van de wet.

Bron: MvF 21-06-2022, nr. 2022-0000129896 - Kamerbiref
Wet: art. 6.39a Wet IB 2001 scales
Practice note: Giftenaftrek IB en Vpb spiralbound