scales Wet op de omzetbelasting 1968 [Tekst geldig vanaf 08-07-2022 tot 01-01-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

scales Wet op de omzetbelasting 1968

[Tekst geldig vanaf 08-07-2022 tot 01-01-2023]

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de richtlijnen van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake omzetbelasting (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 14 april 1967) aanleiding zijn de bestaande omzetbelasting volgens het cumulatieve cascadestelsel te vervangen door een omzetbelasting volgens het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

scales Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

scales Artikel 1

Onder de naam 'omzetbelasting' wordt een belasting geheven ter zake van:

  1. leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer onder bezwarende titel worden verricht;

  2. intracommunautaire verwervingen van goederen onder bezwarende titel in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer en door rechtspersonen, andere dan ondernemers;

  3. intracommunautaire verwervingen onder bezwarende titel, anders dan in de zin van onderdeel b, van nieuwe vervoermiddelen in Nederland;

  4. invoer van goederen.

scales Artikel 1a

1.

Artikel 1, aanhef en onderdeel b scales , is niet van toepassing wanneer het verworven goed:

  1. is geleverd door een ondernemer op wie de in de artikelen 282 tot en met 292 van de BTW-richtlijn 2006 bedoelde vrijstellingsregeling van toepassing is;

  2. is geleverd in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel f scales ;

  3. is geleverd met toepassing van artikel 5a, eerste lid scales ; of

  4. is geleverd met toepassing van een van de in de artikelen 312 tot en met 325 en 333 tot en met 340 van de BTW-richtlijn 2006 bedoelde bijzondere regelingen.

2.

Artikel 1, aanhef en onderdeel b scales , is voorts niet van toepassing op intracommunautaire verwervingen van goederen, andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsgoederen, door:

  1. ondernemers die uitsluitend leveringen van goederen of diensten verrichten waarvoor geen recht op aftrek van belasting bestaat; en

  2. rechtspersonen, andere dan ondernemers;

voor zover het totaal van de vergoedingen ter zake van deze verwervingen in het lopende kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 10 000 , mits het totaal van de vergoedingen ter zake van dergelijke verwervingen in het voorafgaande kalenderjaar niet meer heeft bedragen dan € 10 000 .

3.

De in het tweede lid bedoelde ondernemers en rechtspersonen kunnen aan de inspecteur verzoeken om dat lid op hen niet van toepassing te doen zijn. Bij inwilliging van het verzoek geldt zulks tot wederopzegging door belanghebbende doch ten minste voor twee kalenderjaren. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld inzake de toepassing van dit lid.

Artikel 2

 
 
 

Artikel 2a

 
 
 

Hoofdstuk II. Heffing ter zake van leveringen en diensten

 
 
 

Afdeling 1. Belastbaar feit

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 3a

 
 
 

Artikel 3b

 
 
 

Artikel 3c

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Afdeling 1a. Plaats van levering

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 5a

 
 
 

Artikel 5b

 
 
 

Artikel 5c

 
 
 

Artikel 5d

 
 
 

Afdeling 1b. Plaats van een dienst

 
 
 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Paragraaf 2. Bijzondere bepalingen

 
 
 

Artikel 6a

 
 
 

Artikel 6b

 
 
 

Artikel 6c

 
 
 

Artikel 6d

 
 
 

Artikel 6e

 
 
 

Artikel 6f

 
 
 

Artikel 6g

 
 
 

Artikel 6h

 
 
 

Artikel 6i

 
 
 

Paragraaf 3. Voorkoming van niet-heffing

 
 
 

Artikel 6j

 
 
 

Paragraaf 4. Drempel voor ondernemers die onder , vallende goederen leveren en onder vallende diensten verrichten

 
 
 

Artikel 6k

 
 
 

Afdeling 1c. Ondernemer

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 8a [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2000]

 
 
 

Afdeling 3. Vrijstellingen

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Afdeling 4. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 12a [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 13a

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 16a

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Hoofdstuk IIA. Heffing ter zake van intracommunautaire verwervingen

 
 
 

Afdeling 1. Belastbaar feit

 
 
 

Artikel 17a

 
 
 

Artikel 17b

 
 
 

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

 
 
 

Artikel 17c

 
 
 

Artikel 17d

 
 
 

Afdeling 3. Vrijstellingen

 
 
 

Artikel 17e

 
 
 

Afdeling 4. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 17f

 
 
 

Artikel 17g

 
 
 

Artikel 17h

 
 
 

Hoofdstuk III. Heffing ter zake van invoer

 
 
 

Afdeling 1. Belastbaar feit

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Afdeling 3. Vrijstellingen

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 21a

 
 
 

Artikel 21b

 
 
 

Afdeling 4. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 22a

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Hoofdstuk IV. Uitvoer van goederen

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Hoofdstuk V. Bijzondere regelingen

 
 
 

Afdeling 1. Vrijstelling van belasting (kleine ondernemers)

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Afdeling 2. Voldoening naar ontvangsten

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Afdeling 4. Accijnsgoederen, andere dan tabaksproducten

 
 
 

Artikel 28 [Vervallen per 01-07-2013]

 
 
 

Artikel 28a

 
 
 

Afdeling 5. Regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

 
 
 

Artikel 28b

 
 
 

Artikel 28c

 
 
 

Artikel 28d

 
 
 

Artikel 28e

 
 
 

Artikel 28f

 
 
 

Artikel 28g

 
 
 

Artikel 28h

 
 
 

Artikel 28i

 
 
 

Afdeling 6. Regeling voor beleggingsgoud

 
 
 

Artikel 28j

 
 
 

Artikel 28k

 
 
 

Artikel 28l

 
 
 

Artikel 28m

 
 
 

Artikel 28n

 
 
 

Artikel 28o

 
 
 

Artikel 28p

 
 
 

Afdeling 7. Bijzondere regelingen voor ondernemers die diensten verrichten voor andere dan ondernemers, of goederen op afstand verkopen, of bepaalde goederen binnenlands leveren

 
 
 

Paragraaf 1. Algemene bepaling

 
 
 

Artikel 28q

 
 
 

Paragraaf 2. Bijzondere regeling voor diensten verricht door niet in de Unie gevestigde ondernemers (niet-Unieregeling)

 
 
 

Artikel 28r

 
 
 

Artikel 28ra

 
 
 

Artikel 28rb

 
 
 

Artikel 28rc

 
 
 

Artikel 28rd

 
 
 

Artikel 28re

 
 
 

Artikel 28rf

 
 
 

Artikel 28rg

 
 
 

Artikel 28rh

 
 
 

Artikel 28ri

 
 
 

Artikel 28rj

 
 
 

Artikel 28rk

 
 
 

Artikel 28rl

 
 
 

Paragraaf 3. Bijzondere regeling voor intracommunautaire afstandsverkopen van goederen, voor leveringen van goederen binnen een lidstaat door elektronische interfaces die die leveringen faciliteren, en voor diensten verricht door in de Unie doch niet in…

 
 
 

Artikel 28s

 
 
 

Artikel 28sa

 
 
 

Artikel 28sb

 
 
 

Artikel 28sc

 
 
 

Artikel 28sd

 
 
 

Artikel 28se

 
 
 

Artikel 28sf

 
 
 

Artikel 28sg

 
 
 

Artikel 28sh

 
 
 

Artikel 28si

 
 
 

Artikel 28sj

 
 
 

Paragraaf 4. Bijzondere regeling voor afstandsverkopen van uit derdelandsgebieden of derde-landen ingevoerde goederen (invoerregeling)

 
 
 

Artikel 28t

 
 
 

Artikel 28ta

 
 
 

Artikel 28tb

 
 
 

Artikel 28tc

 
 
 

Artikel 28td

 
 
 

Artikel 28te

 
 
 

Artikel 28tf

 
 
 

Artikel 28tg

 
 
 

Artikel 28th

 
 
 

Artikel 28ti

 
 
 

Artikel 28tj

 
 
 

Artikel 28tk

 
 
 

Artikel 28tl

 
 
 

Artikel 28tm

 
 
 

Artikel 28tn

 
 
 

Afdeling 8. Bijzondere regeling voor de aangifte en de betaling van belasting bij invoer (regeling post- en koeriersdiensten)

 
 
 

Artikel 28u

 
 
 

Artikel 28v

 
 
 

Artikel 28w

 
 
 

Artikel 28x [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Afdeling 9. Regeling voor vis

 
 
 

Artikel 28y

 
 
 

Afdeling 10. Regeling voor reisbureaus

 
 
 

Artikel 28z

 
 
 

Artikel 28za

 
 
 

Artikel 28zb

 
 
 

Artikel 28zc

 
 
 

Artikel 28zd

 
 
 

Artikel 28ze

 
 
 

Artikel 28zf

 
 
 

Artikel 28zg

 
 
 

Afdeling 11. Regeling voor vouchers

 
 
 

Artikel 28zh

 
 
 

Artikel 28zi

 
 
 

Artikel 28zj

 
 
 

Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

 
 
 

Afdeling 1. Teruggaaf van belasting

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 29a

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Afdeling 2. Teruggaaf aan ondernemers die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn

 
 
 

Paragraaf 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 32a

 
 
 

Paragraaf 2. Teruggaaf van in Nederland in rekening gebrachte belasting aan ondernemers uit een andere lidstaat

 
 
 

Artikel 32b

 
 
 

Artikel 32c

 
 
 

Artikel 32d

 
 
 

Artikel 32e

 
 
 

Artikel 32f

 
 
 

Artikel 32g

 
 
 

Artikel 32h

 
 
 

Artikel 32i

 
 
 

Artikel 32j

 
 
 

Artikel 32k

 
 
 

Artikel 32l

 
 
 

Artikel 32m

 
 
 

Artikel 32n

 
 
 

Artikel 32o

 
 
 

Artikel 32p

 
 
 

Artikel 32q

 
 
 

Artikel 32r

 
 
 

Artikel 32s

 
 
 

Paragraaf 3. Teruggaafverzoek voor in andere lidstaten aan Nederlandse ondernemers in rekening gebrachte belasting

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 33a

 
 
 

Artikel 33b

 
 
 

Artikel 33c

 
 
 

Artikel 33d

 
 
 

Artikel 33e

 
 
 

Artikel 33f

 
 
 

Afdeling 3. Fiscaal vertegenwoordiger

 
 
 

Artikel 33g

 
 
 

Afdeling 4. Administratieve verplichtingen

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 34a

 
 
 

Artikel 34b

 
 
 

Artikel 34c

 
 
 

Artikel 34d

 
 
 

Artikel 34e

 
 
 

Artikel 34f

 
 
 

Artikel 34g

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 35a

 
 
 

Artikel 35b

 
 
 

Artikel 35c

 
 
 

Artikel 35d

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 37a

 
 
 

Artikel 37b

 
 
 

Afdeling 5. Bijzondere bepalingen

 
 
 

Artikel 37c

 
 
 

Artikel 37d

 
 
 

Artikel 37e

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Hoofdstuk VII. Bestuurlijke boete

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41 [Vervallen per 01-06-1990]

 
 
 

Artikel 41a [Vervallen per 01-06-1990]

 
 
 

Artikel 41b [Vervallen per 01-06-1990]

 
 
 

Artikel 41c [Vervallen per 01-06-1990]

 
 
 

Artikel 41d [Vervallen per 01-06-1990]

 
 
 

Artikel 41e [Vervallen per 01-06-1990]

 
 
 

Artikel 41f [Vervallen per 01-06-1990]

 
 
 

Artikel 41g [Vervallen per 01-06-1990]

 
 
 

Artikel 41h [Vervallen per 01-06-1990]

 
 
 

Artikel 41i [Vervallen per 01-06-1990]

 
 
 

Hoofdstuk VIII. Strafbepaling

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-1993]

 
 
 

Artikel 50a [Vervallen per 01-01-1993]

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Tabel I. behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968

 
 
 

Tabel II. behorende bij de