scales Wet Nationale ombudsman [Tekst geldig vanaf 01-07-2022]

scales Opschrift

  scales Wet Nationale ombudsman

   [Tekst geldig vanaf 01-07-2022]

   Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en toepassingsbereik

   scales Artikel 1

    Deze wet verstaat onder:

    1. ombudsman: de Nationale ombudsman, bedoeld in artikel 2 scales ;

    2. Kinderombudsman: de als zodanig aangewezen substituut-ombudsman, bedoeld in artikel 9, eerste lid scales ;

    3. veteranenombudsman: de ombudsman voor zover hij optreedt als bedoeld in hoofdstuk IIB scales , of de als zodanig aangewezen substituut-ombudsman bedoeld in artikel 9, eerste lid scales ;

    4. ambtenaar: een ambtenaar, een gewezen ambtenaar, personen genoemd in artikel 3, onderdelen a, c, d, e en f, van de Ambtenarenwet 2017 en in artikel 1, onderdeel b, onder 7°, van de Wet op de rechterlijke organisatie scales , ook na beëindiging van de aanstelling, alsmede andere personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ook na het beëindigen van de werkzaamheden;

    5. openbare lichamen: openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

    scales Artikel 1a

     1.

     Deze wet is van toepassing op de gedragingen van de volgende bestuursorganen:

     1. Onze Ministers;

     2. bestuursorganen van provincies, gemeenten, openbare lichamen, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen, tenzij voor die bestuursorganen een eigen voorziening voor de behandeling van verzoekschriften is ingesteld op grond van respectievelijk artikel 79q van de Provinciewet scales , artikel 81p van de Gemeentewet scales , artikel 107 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 51b van de Waterschapswet scales of artikel 10, vierde lid scales , artikel 41, eerste lid, onder a scales , artikel 50a, eerste lid, onder a scales , artikel 52, eerste lid, onder a scales , artikel 62, onder a scales , artikel 74, eerste lid, onder a scales , artikel 84, eerste lid, onder a scales , en artikel 126, onder b, van de Wet gemeenschappelijke regelingen scales ;

     3. bestuursorganen aan welke bij of krachtens wettelijk voorschrift een taak met betrekking tot de politie is opgedragen, voor zover het de uitoefening van die taak betreft;

     4. bestuursorganen van provincies, gemeenten, openbare lichamen, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen voor zover het de gedragingen van voor hen werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren betreft;

     5. andere bestuursorganen, daaronder mede begrepen bestuursorganen in de openbare lichamen, voor zover niet bij algemene maatregel van bestuur uitgezonderd.

     2.

     Een gedraging van een ambtenaar, verricht in de uitoefening van zijn functie, wordt aangemerkt als een gedraging van het bestuursorgaan onder wiens verantwoordelijkheid hij werkzaam is.

     3.

     Op een gedraging van het College, genoemd in artikel 1 van de Wet College voor de rechten van de mens, is deze wet slechts van toepassing voor zover het gaat om een gedraging van een ambtenaar die behoort tot het in artikel 18 van die wet bedoelde bureau.

     scales Artikel 1b

      2.

      De ombudsman registreert de provincies, gemeenten, openbare lichamen, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen met een eigen voorziening als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onder b scales . Hij maakt deze registratie openbaar.

      Artikel 1c

       
       
       

      Artikel 1d

       
       
       

      Hoofdstuk II. De Nationale Ombudsman

       
       
       

      Artikel 2

       
       
       

      Artikel 3

       
       
       

      Artikel 4

       
       
       

      Artikel 5

       
       
       

      Artikel 6

       
       
       

      Artikel 7 [Vervallen per 13-02-2009]

       
       
       

      Artikel 8

       
       
       

      Artikel 9

       
       
       

      Artikel 10

       
       
       

      Artikel 11

       
       
       

      Hoofdstuk IIa. De Kinderombudsman

       
       
       

      Artikel 11a

       
       
       

      Artikel 11b

       
       
       

      Artikel 11c

       
       
       

      Artikel 11d

       
       
       

      Artikel 11e

       
       
       

      Hoofdstuk IIb. De Veteranenombudsman

       
       
       

      Artikel 11f

       
       
       

      Artikel 11g

       
       
       

      Artikel 11h

       
       
       

      Artikel 11i

       
       
       

      Hoofdstuk III. Aanvullende bepalingen betreffende het onderzoek

       
       
       

      Artikel 12

       
       
       

      Artikel 13

       
       
       

      Artikel 14

       
       
       

      Artikel 15

       
       
       

      Artikel 16

       
       
       

      Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 17

       
       
       

      Artikel 18

       
       
       

      Artikel 19

       
       
       

      Artikel 19a

       
       
       

      Artikel 20