Stimuleren niet-gebruik Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

21 september 2022

SVB krijgt tijdelijk (via een pilot) de taak om potentieel rechthebbenden op Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (hierna AIO) actief te benaderen.


Om in aanmerking te komen voor een AIO-voorziening moet het netto (huishoud-)inkomen zich onder bijstandsniveau bevinden. Dit normbedrag is voor alleenstaanden anders dan voor paren. De berekening van de netto inkomsten is complex en zeer afhankelijk van de persoonlijke situatie van de betrokkene. De SVB zal een algoritme ontwikkelen waarmee een zo realistisch mogelijke benadering van het netto inkomen kan worden gegenereerd aan de hand van de in de Polisadministratie beschikbare bruto inkomensgegevens.
Vervolgens zal de SVB op basis van beschikbare inkomensgegevens uit de Polisadministratie, het gegenereerde netto inkomen van potentieel rechthebbenden (bij benadering) vergelijken met het voor de persoon of zijn huishouden geldende normbedrag. Als de netto inkomsten lager zijn dan het normbedrag, dan wordt deze persoon geselecteerd om gericht te worden benaderd door de SVB.
Geselecteerde potentiële rechthebbenden worden vervolgens gericht benaderd. Zij worden per brief geïnformeerd over een mogelijk recht op AIO en gevraagd om contact op te nemen met de SVB. Als tijdens het contact blijkt dat deze mensen in aanmerking wensen te komen voor de AIO dan registreert de SVB dat. De SVB stuurt dan een aanvraagformulier, conform het reguliere uitvoeringsproces. Daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen de pilot en het reguliere aanvraagproces. Gegevens die beschikbaar komen in deze fase van de pilot worden vastgelegd in een afzonderlijke applicatie en alleen geanonimiseerd verwerkt in het kader van de evaluatie van de pilot. Als daadwerkelijk een aanvraag wordt gedaan, valt dit verder binnen het reguliere aanvraagproces en niet binnen de scope van deze regeling.

Bron: Min. SZW 12-09-2022, nr. 2022-0000180973 - Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO (Stcrt. 2022, 24731)