Door Nederlands dividend renteaftrek in België wonende dga

02 december 2019

Als een in België woonachtige dga loon en dividend ontvangt van zijn Nederlandse bv is hij een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Hij kan dan de eigenwoningrente voor de Belgische woning ten laste brengen van het Nederlandse inkomen.

Een dga woont in 2015 in België. Hij heeft alle aandelen in een in Nederland gevestigde bv. Hij heeft tevens een eigen woning, waarvoor hij een financiering heeft afgesloten in België en in 2015 daarvoor € 10.269 aan rente betaald. In België is die betaalde rente niet aftrekbaar. In 2015 ontvangt de dga van zijn bv een salaris van € 44.000 en een dividend van € 135.000, waarover Nederland 15% dividendbelasting inhoudt, hetgeen neerkomt op € 20.250.
In geschil bij Hof Den Bosch is of de dga de rente die hij in België betaalt voor zijn eigen woning, in aftrek mag brengen op zijn in Nederland belaste inkomen. Het gaat daarbij vooral om het zinsdeel ‘voor zover dat inkomen op grond van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting aan Nederland is toegewezen’. Met name of inkomensbestanddelen waarover Nederland een beperkt heffingsrecht heeft, hier ook onder vallen. Een beperkt heffingsrecht geldt bijvoorbeeld voor het dividend uit aanmerkelijk belang. Het hof komt op grond van een grammaticale interpretatie van de bepaling tot het oordeel dat ook voor inkomensbestanddelen waarover Nederland een beperkt heffingsrecht heeft, kwalificerende buitenlandse belastingplicht kan ontstaan. Ontstaat dan geen strijd met doel en strekking van die bepaling bij hiervoor genoemde interpretatie? Het hof is van mening dat dat niet het geval is. De wetsgeschiedenis biedt volgens het hof geen aanknopingspunten dat het toekennen van kwalificerende buitenlandse belastingplicht aan buitenlands belastingplichtigen met inkomsten waarvoor Nederland een beperkt heffingsrecht heeft, in strijd is met die bepaling. Verwijzing naar de Schumacker-jurisprudentie is daarvoor volgens het hof onvoldoende. Het had voor de hand gelegen als de wetgever uitdrukkelijk een uitzondering had gemaakt voor toekenning van kwalificerende buitenlandse belastingplicht aan buitenlands belastingplichtigen met alleen inkomen waarvoor voor Nederland een beperkt heffingsrecht geldt. Denk daarbij aan de regelingen in Duitsland en het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting in artikel 10 zevende lid. De in België betaalde rente komt in mindering op het in Nederland belaste inkomen.

Bron: Hof Den Bosch 17-10-2019, nr. 19/00051 (gepubl. 28-11-2019) (ECLI:NL:GHSHE:2019:3836)
Wet: art. 7.8 Wet IB 2001 en art. 10 lid 7 Besluit voorkoming dubbele belasting
Belastingverdrag met België: art. 10