NOB: terughoudendheid geboden bij wijziging BOR

24 november 2022

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs pleit voor de nodige terughoudendheid bij eventuele wijzigingen van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR).


In de afgelopen periode zijn de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting voor overdracht van ondernemingsvermogen regelmatig onderwerp van (politieke) discussie.
De teneur van veel van deze rapporten en (wets)voorstellen is dat de huidige regelingen (te) ruim zijn en aanpassing van de regelingen is geboden. Volgens de NOB zijn deze onderzoeken echter niet voldoende onderbouwd en zijn wijzigingsvoorstellen in deze fase voorbarig. Tekenend in dit kader is bijvoorbeeld de constatering in het CPB-rapport dat de doelmatigheid van de DSR niet goed kan worden onderzocht omdat daartoe gegevens ontbreken.
Gezien het (potentieel) grote belang voor de (familie)bedrijven in Nederland, pleit de NOB ervoor om nader onderzoek te doen naar het belang van de regelingen voor deze bedrijven, maar dan wel met een andere insteek. De kern van de kritiek op de huidige onderzoeken is tweeërlei. Ten eerste moet niet worden beoordeeld of de belasting ten tijde van de overdracht betaalbaar is (geen ‘foto’…), maar of de onderneming in continuïteit gezond blijft (… maar een ‘film’). Ten tweede wordt naar de mening van de NOB te veel gekeken naar de betaalbaarheid van de belasting (kwantitatieve analyse), terwijl volgens de NOB de continuïteit van de onderneming in een brede economische en maatschappelijke context moet worden onderzocht (kwalitatieve analyse). Pas als deze zaken breder en diepgaander zijn onderzocht, kan gefundeerd worden beslist of, en zo ja, op welke wijze de regelingen aanpassing verdienen.
Er zou eerst meer duidelijkheid moeten komen welke aanpassingen denkbaar zijn en wat de effecten zijn van een (ingrijpende) wijziging. Daarmee zouden de voors en tegens van verschillende opties tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Heel concreet vraagt de Orde zich bijvoorbeeld af wat het effect op de continuïteit van (familie)ondernemingen is als de huidige BOR en DSR worden afgeschaft en er een betalingsregeling wordt ingevoerd. Ook dan dient de belasting immers veelal onttrokken te worden aan de onderneming en kan daarmee grote gevolgen hebben voor de continuïteit van die onderneming.

Bron: NOB 15-11-2022