Wijziging toedelingspercentage rente en boete

24 november 2022

De Regeling Wet financiering sociale verzekeringen wordt gewijzigd. De wijziging ziet op een gewijzigde systematiek in de verdeling van belasting- en invorderingsrente en boeteontvangsten die verband houden met de gecombineerde heffing van loonbelasting, de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen.


In art. 5.21 van de Regeling Wfsv wordt geregeld hoe de opbrengsten van de gecombineerde heffing van de loonbelasting, de inkomstenbelasting en de premie voor de volksverzekeringen worden verdeeld over de begunstigden, namelijk de Belastingdienst, de SVB en het Zorginstituut.
Deze geldstromen, die bij de Belastingdienst via de loonheffing en inkomensheffing binnenkomen, moeten worden verdeeld over de Belastingdienst en de beheerders van de volksverzekeringen. De wijziging ziet op een gewijzigde systematiek in de verdeling van belasting- en invorderingsrente en boeteontvangsten die verband houden met de gecombineerde heffing van loonbelasting, de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. De wijziging leidt ertoe dat de belasting- en invorderingsrente en boeteontvangsten op een stabielere wijze verdeeld worden tussen de Belastingdienst en de beheerders van de volksverzekeringen. Ook leidt de wijziging tot een enigszins andere verdeling van de opbrengsten van renten en boetes tussen de rijksoverheid en de beheerders van de volksverzekeringen. De regeling treedt in werking met ingang van 22 november 2022 en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Bron: Min. SZW, VWS en Financiën 11-11-2022, nr. 2022-0000205605 (Stcrt. 2022, 31170)