scales Wet inkomstenbelasting 2001 [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Wet inkomstenbelasting 2001

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023]

   Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

   Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

   Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de grondslag van de belasting op inkomen te verbreden en te versterken;

   Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   scales Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

    scales Artikel 1.1. Inkomstenbelasting

     Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen.

     scales Artikel 1.2. Uitbreiding en beperking partnerregeling

      1.

      In aanvulling op artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales wordt voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen onder partner mede verstaan degene die op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in de basisregistratie personen en:

      1. uit wiens relatie met de belastingplichtige een kind is geboren;

      2. die een kind van de belastingplichtige heeft erkend dan wel van wie een kind door de belastingplichtige is erkend;

      3. die voor de toepassing van een pensioenregeling als partner van de belastingplichtige is aangemeld;

      4. die samen met de belastingplichtige een woning heeft, die hun anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom, waaronder begrepen economisch eigendom, of op grond van een recht van lidmaatschap van een coöperatie;

      5. die evenals de belastingplichtige meerderjarig is, waarbij op dat woonadres tevens een minderjarig kind van ten minste een van beiden staat ingeschreven, behoudens ingeval de belastingplichtige een verzoek indient om niet als partner te worden aangemerkt van degene, bedoeld in de aanhef van dit lid, bij welk verzoek de belastingplichtige door middel van een schriftelijke huurovereenkomst, waaraan bij ministeriële regeling nadere voorwaarden kunnen worden gesteld, doet blijken dat een van beiden op zakelijke gronden een gedeelte van de woning huurt van de ander of dat beiden op zakelijke gronden een eigen gedeelte van de woning huren van een derde, of

      6. die in het aan het kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar reeds partner van de belastingplichtige was.

      2.

      Degene die ingevolge het eerste lid voor een deel van het kalenderjaar als partner wordt aangemerkt, wordt ook als partner aangemerkt in de andere perioden van het kalenderjaar, voor zover hij in die perioden op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in de basisregistratie personen.

      3.

      Een persoon kan op enig moment slechts één partner hebben. Indien de belastingplichtige op grond van het eerste lid op dat moment meer dan één partner zou hebben, geldt als partner van de belastingplichtige degene die ingevolge artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales op dat moment als partner wordt aangemerkt; mocht op grond van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen op dat moment geen persoon als partner zijn aangemerkt, geldt als partner degene die op grond van de in het eerste lid eerstgenoemde categorie als partner wordt aangemerkt.

      4.

      In afwijking van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales en het eerste lid wordt niet als partner aangemerkt:

      1. een bloed- of aanverwant in de eerste graad van de belastingplichtige, tenzij beiden bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt;

      2. een persoon die geen inwoner is van Nederland en geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige als bedoeld in artikel 7.8 scales is;

      3. een persoon die de leeftijd van 27 jaar nog niet heeft bereikt en voor wie de belastingplichtige in enig jaar een pleegvergoeding heeft ontvangen op grond van de Wet op de jeugdzorg of de Jeugdwet, dan wel voor wie de belastingplichtige in enig jaar kinderbijslag heeft ontvangen op grond van de Algemene Kinderbijslagwet scales , indien de belastingplichtige en deze persoon in enig jaar een gezamenlijk verzoek hebben ingediend bij de inspecteur om niet als partners te worden aangemerkt.

      5.

      Personen die partners waren op grond van het eerste lid, blijven als partners aangemerkt nadat de in dat onderdeel bedoelde inschrijving op hetzelfde woonadres niet langer mogelijk is als gevolg van opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis vanwege medische redenen of ouderdom van een van hen, zolang na het einde van die inschrijving op hetzelfde woonadres ten aanzien van geen van beiden een derde persoon als partner wordt aangemerkt. De eerste volzin vindt geen toepassing meer indien één van beiden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de inspecteur laat weten dat zij niet langer als partners willen worden aangemerkt. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit lid.

      6.

      Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden twee ongehuwde personen die met toepassing van de vorige leden en artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales als elkaars partners worden aangemerkt of aangemerkt zijn geweest, voor de bepaling van aanverwantschap gelijkgesteld met gehuwden, onderscheidenlijk voormalige gehuwden.

      7.

      Onder partner wordt niet verstaan degene die uitsluitend ingevolge het eerste lid, onderdeel e, als partner wordt aangemerkt en woont in een accommodatie van een instelling die opvang als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 scales biedt, mits de belastingplichtige een afschrift van de beschikkingen, bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid, van die wet scales , tot het treffen van een maatwerkvoorziening voor hem en voor de persoon, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, ten behoeve van opvang overlegt.

      8.

      Een aanverwant van de belastingplichtige wordt uitsluitend als aanverwant als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, aangemerkt ingeval de belastingplichtige en de aanverwant in enig jaar een gezamenlijk verzoek bij de inspecteur hebben ingediend om niet als partners te worden aangemerkt.

      9.

      Een persoon die op basis van een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, het vierde lid, onderdeel c, of het achtste lid niet als partner van de belastingplichtige wordt aangemerkt, wordt eveneens niet als partner van de belastingplichtige aangemerkt voor de toepassing van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen scales .

      10.

      Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, het vierde lid, onderdeel c, of het achtste lid beslist de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking.

      Artikel 1.3 [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Artikel 1.4. Pleegkind

       
       
       

      Artikel 1.5. In belangrijke mate onderhouden van kinderen

       
       
       

      Artikel 1.6. Mogendheid

       
       
       

      Artikel 1.6a. Levensverzekering

       
       
       

      Artikel 1.7. Lijfrenten en pensioenen

       
       
       

      Artikel 1.7a [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Artikel 1.7b [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 1.8. Wederzijdse erkenning

       
       
       

      Artikel 1.9. Gelijkstelling met basisregistratie personen

       
       
       

      Artikel 1.10. Vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger

       
       
       

      Hoofdstuk 2. Raamwerk

       
       
       

      Afdeling 2.1. Belastingplichtigen

       
       
       

      Artikel 2.1. Belastingplichtigen

       
       
       

      Artikel 2.2. Woonplaatsfictie

       
       
       

      Afdeling 2.2. Heffingsgrondslagen

       
       
       

      Artikel 2.3. Heffingsgrondslagen

       
       
       

      Artikel 2.4. Bepalingen heffingsgrondslagen

       
       
       

      Artikel 2.5 [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Artikel 2.6. Keuzerecht voor in het buitenland geworven deskundigen

       
       
       

      Afdeling 2.3. Verschuldigde inkomstenbelasting

       
       
       

      Artikel 2.7. Verschuldigde inkomstenbelasting; hoofdregel

       
       
       

      Artikel 2.8. Verschuldigde inkomstenbelasting op gewone aanslag

       
       
       

      Artikel 2.9. Verschuldigde belasting op conserverende aanslag

       
       
       

      Artikel 2.10. Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning

       
       
       

      Artikel 2.10a. Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning voor belastingplichtigen geboren vóór 1 januari 1946

       
       
       

      Artikel 2.11 [Vervallen per 01-04-2017]

       
       
       

      Artikel 2.11a. Verrekening belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang

       
       
       

      Artikel 2.12. Tarief belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

       
       
       

      Artikel 2.13. Tarief belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

       
       
       

      Afdeling 2.4. Toerekeningsregels

       
       
       

      Artikel 2.14. Toerekening tussen en binnen de belastbare inkomens

       
       
       

      Artikel 2.14a. Toerekening afgezonderd particulier vermogen

       
       
       

      Artikel 2.15. Toerekening inkomensbestanddelen, rendementsgrondslag en geheven dividendbelasting van een minderjarig kind

       
       
       

      Artikel 2.16. Verhaalsrecht

       
       
       

      Artikel 2.17. Toerekening inkomensbestanddelen, bestanddelen van de rendementsgrondslag, geheven dividendbelasting en korting voor groene beleggingen van de belastingplichtige en zijn partner

       
       
       

      Afdeling 2.5. Verzamelinkomen

       
       
       

      Artikel 2.18. Verzamelinkomen

       
       
       

      Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

       
       
       

      Afdeling 3.1. Belastbaar inkomen uit werk en woning

       
       
       

      Artikel 3.1. Belastbaar inkomen uit werk en woning

       
       
       

      Afdeling 3.2. Belastbare winst uit onderneming

       
       
       

      Paragraaf 3.2.1. Belastbare winst uit onderneming

       
       
       

      Artikel 3.2. Belastbare winst uit onderneming

       
       
       

      Artikel 3.3. Uitbreiding begrip belastbare winst uit onderneming

       
       
       

      Artikel 3.4. Begrip ondernemer

       
       
       

      Artikel 3.5. Zelfstandig uitgeoefend beroep

       
       
       

      Artikel 3.6. Begrip urencriterium

       
       
       

      Artikel 3.7 [Vervallen per 01-01-2003]

       
       
       

      Paragraaf 3.2.2. Winst uit een onderneming

       
       
       

      Artikel 3.8. Winst

       
       
       

      Artikel 3.9. Maximum verlies

       
       
       

      Artikel 3.10. Verliezen uit de aanloopfase van een onderneming

       
       
       

      Artikel 3.11. Vrijstelling voor bosbedrijf

       
       
       

      Artikel 3.12. Landbouwvrijstelling

       
       
       

      Artikel 3.12a [Vervallen per 01-07-2007]

       
       
       

      Artikel 3.13. Overige vrijstellingen

       
       
       

      Artikel 3.14. Van aftrek uitgesloten algemene kosten

       
       
       

      Artikel 3.15. In aftrek beperkte algemene kosten

       
       
       

      Artikel 3.16. Van aftrek uitgesloten kosten ten behoeve van de belastingplichtige

       
       
       

      Artikel 3.17. In aftrek beperkte kosten ten behoeve van de belastingplichtige

       
       
       

      Artikel 3.18. Premies voor beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling

       
       
       

      Artikel 3.19. Bijtelling privé-gebruik woning

       
       
       

      Artikel 3.20. Bijtelling privégebruik auto

       
       
       

      Artikel 3.20a. Bijtelling privégebruik fiets

       
       
       

      Artikel 3.21. Bonusaandelen van beleggingsinstellingen

       
       
       

      Artikel 3.22. Winst uit zeescheepvaart aan de hand van tonnage

       
       
       

      Artikel 3.23. Bepaling van de winst aan de hand van de tonnage

       
       
       

      Artikel 3.24. Beëindiging bepaling van de winst aan de hand van de tonnage

       
       
       

      Artikel 3.25. Jaarwinst

       
       
       

      Artikel 3.26. Loon- en prijswijzigingen na afloop jaar

       
       
       

      Artikel 3.27. Loon- en prijswijzigingen na afloop jaar en betaling

       
       
       

      Artikel 3.28. Loon- en prijswijzigingen na afloop jaar en rekenrente pensioenvoorzieningen

       
       
       

      Artikel 3.29. Waardering pensioenverplichtingen en soortgelijke verplichtingen

       
       
       

      Artikel 3.29a. Waardering van een belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling

       
       
       

      Artikel 3.29b. Waardering onderhanden werk en onderhanden opdrachten

       
       
       

      Artikel 3.29c. Beperking afwaardering op lagere bedrijfswaarde

       
       
       

      Artikel 3.29d [Vervallen per 28-12-2021]

       
       
       

      Artikel 3.30. Afschrijving op bedrijfsmiddelen

       
       
       

      Artikel 3.30a. Beperking afschrijving gebouwen

       
       
       

      Artikel 3.31. Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen

       
       
       

      Artikel 3.32 [Vervallen per 01-01-2005]

       
       
       

      Artikel 3.33 [Vervallen per 01-07-2007]

       
       
       

      Artikel 3.34. Willekeurige afschrijving andere aangewezen bedrijfsmiddelen

       
       
       

      Artikel 3.34a. Grondslag willekeurige afschrijving bij afboeking herinvesteringsreserve

       
       
       

      Artikel 3.35. Aanvang willekeurige afschrijving

       
       
       

      Artikel 3.36. Administratieve verplichtingen willekeurige afschrijving

       
       
       

      Artikel 3.37. Mogelijkheid verplichte verklaring bij willekeurige afschrijving

       
       
       

      Artikel 3.38. Terugnemen willekeurige afschrijving

       
       
       

      Artikel 3.39. Toepasselijk regime afschrijvingen

       
       
       

      Artikel 3.40. Investeringsaftrek

       
       
       

      Artikel 3.41. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

       
       
       

      Artikel 3.42. Energie-investeringsaftrek

       
       
       

      Artikel 3.42a. Milieu-investeringsaftrek

       
       
       

      Artikel 3.42b [Vervallen per 01-07-2007]

       
       
       

      Artikel 3.43. Begrip investeren

       
       
       

      Artikel 3.44. Investeringsaftrek bij nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddelen

       
       
       

      Artikel 3.45. Uitgesloten bedrijfsmiddelen voor investeringsaftrek

       
       
       

      Artikel 3.46. Uitgesloten verplichtingen voor investeringsaftrek

       
       
       

      Artikel 3.47. Desinvesteringsbijtelling

       
       
       

      Artikel 3.47a [Vervallen per 01-07-2007]

       
       
       

      Artikel 3.48 [Vervallen per 01-01-2004]

       
       
       

      Artikel 3.49 [Vervallen per 01-01-2004]

       
       
       

      Artikel 3.50 [Vervallen per 01-01-2004]

       
       
       

      Artikel 3.51. Toepasselijk regime investeringsaftrek

       
       
       

      Artikel 3.52. Wijziging willekeurige afschrijving en investeringsaftrek

       
       
       

      Artikel 3.52a [Vervallen per 01-01-2016]

       
       
       

      Artikel 3.53. Fiscale reserves

       
       
       

      Artikel 3.54. Herinvesteringsreserve

       
       
       

      Artikel 3.54a. Terugkeerreserve

       
       
       

      Artikel 3.55. Aandelenfusie

       
       
       

      Artikel 3.56. Juridische splitsing

       
       
       

      Artikel 3.57. Juridische fusie

       
       
       

      Artikel 3.58. Staking door overlijden

       
       
       

      Artikel 3.59. Doorschuiving of staking door ontbinding huwelijksgemeenschap

       
       
       

      Artikel 3.60. Overbrenging vermogensbestanddelen naar het buitenland

       
       
       

      Artikel 3.61. Eindafrekening

       
       
       

      Artikel 3.62. Doorschuiving bij staking door overlijden

       
       
       

      Artikel 3.63. Doorschuiving naar ondernemers

       
       
       

      Artikel 3.64. Doorschuiving via te conserveren inkomen naar andere onderneming

       
       
       

      Artikel 3.65. Omzetting in een NV of BV

       
       
       

      Artikel 3.66. Niet met het kalenderjaar samenvallend boekjaar

       
       
       

      Paragraaf 3.2.3. [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 3.67 [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 3.68 [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 3.69 [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 3.70 [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 3.71 [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 3.72 [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 3.73 [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Paragraaf 3.2.4. Ondernemersaftrek

       
       
       

      Artikel 3.74. Berekening ondernemersaftrek

       
       
       

      Artikel 3.75. Meer dan één onderneming

       
       
       

      Artikel 3.76. Zelfstandigenaftrek

       
       
       

      Artikel 3.77. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

       
       
       

      Artikel 3.78. Meewerkaftrek

       
       
       

      Artikel 3.78a. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

       
       
       

      Artikel 3.79. Stakingsaftrek

       
       
       

      Paragraaf 3.2.5. MKB-winstvrijstelling

       
       
       

      Artikel 3.79a. MKB-winstvrijstelling

       
       
       

      Afdeling 3.3. Belastbaar loon

       
       
       

      Paragraaf 3.3.1. Belastbaar loon

       
       
       

      Artikel 3.80. Belastbaar loon

       
       
       

      Artikel 3.81. Loon

       
       
       

      Artikel 3.82. Uitbreiding begrip loon

       
       
       

      Artikel 3.83. Pensioen in grensoverschrijdende situaties

       
       
       

      Artikel 3.84. Vrijstelling eindheffingsbestanddelen

       
       
       

      Paragraaf 3.3.2. Reisaftrek

       
       
       

      Artikel 3.85 [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Artikel 3.86 [Vervallen per 01-01-2003]

       
       
       

      Artikel 3.87. Reisaftrek

       
       
       

      Artikel 3.88 [Vervallen per 01-01-2003]

       
       
       

      Artikel 3.89 [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Afdeling 3.4. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

       
       
       

      Paragraaf 3.4.1. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

       
       
       

      Artikel 3.90. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

       
       
       

      Artikel 3.91. Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid

       
       
       

      Artikel 3.92. Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden

       
       
       

      Artikel 3.92a. Opwaarderingsreserve

       
       
       

      Artikel 3.92b. Met een werkzaamheid verband houdende lucratieve belangen

       
       
       

      Artikel 3.93. Bijzondere bepalingen begrip werkzaamheden

       
       
       

      Paragraaf 3.4.2. Resultaat uit een werkzaamheid

       
       
       

      Artikel 3.94. Resultaat uit een werkzaamheid

       
       
       

      Artikel 3.95. Bepaling van het resultaat

       
       
       

      Artikel 3.95a. Aftrek bij het toepassing vinden van

       
       
       

      Artikel 3.95b. Aanvullende bepaling resultaat bij lucratieve belangen

       
       
       

      Artikel 3.96. Vrijstelling

       
       
       

      Artikel 3.97. Keuzemogelijkheid bij het houden van kostgangers

       
       
       

      Artikel 3.98. Doorschuiving bij ontbinding van de vennootschap

       
       
       

      Artikel 3.98a. Omzetting van een afgewaardeerde vordering als bedoeld in

       
       
       

      Artikel 3.98b. Vervreemding van een afgewaardeerde vordering

       
       
       

      Artikel 3.98c. Doorschuiving bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht

       
       
       

      Artikel 3.98d. Doorschuiving bij overgang krachtens verdeling van een huwelijksgemeenschap anders dan door overlijden

       
       
       

      Artikel 3.99. Overgang werkzaamheid in onderneming

       
       
       

      Artikel 3.99a [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Paragraaf 3.4.3. Terbeschikkingstellingsvrijstelling

       
       
       

      Artikel 3.99b. Terbeschikkingstellingsvrijstelling

       
       
       

      Afdeling 3.5. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

       
       
       

      Artikel 3.100. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

       
       
       

      Artikel 3.101. Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen

       
       
       

      Artikel 3.102. Algemene uitbreidingen aangewezen uitkeringen

       
       
       

      Artikel 3.103. Specifieke uitbreidingen publiekrechtelijke uitkeringen

       
       
       

      Artikel 3.104. Vrijstellingen publiekrechtelijke uitkeringen

       
       
       

      Artikel 3.105. Specifieke uitbreidingen familierechtelijke uitkeringen

       
       
       

      Artikel 3.106. Uitbreidingen uitkeringen uit inkomensvoorzieningen

       
       
       

      Artikel 3.107. Uitgezonderde uitkeringen uit inkomensvoorzieningen

       
       
       

      Artikel 3.107a. Bepaling omvang belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

       
       
       

      Artikel 3.108. Aftrekbare kosten van aangewezen uitkeringen en van uitkeringen uit inkomensvoorzieningen

       
       
       

      Artikel 3.109. Van aftrek uitgesloten kosten

       
       
       

      Afdeling 3.5a. [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 3.109a [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Afdeling 3.6. Belastbare inkomsten uit eigen woning

       
       
       

      Artikel 3.110. Belastbare inkomsten uit eigen woning

       
       
       

      Artikel 3.111. Eigen woning

       
       
       

      Artikel 3.112. Eigenwoningforfait

       
       
       

      Artikel 3.113. Tijdelijke verhuur

       
       
       

      Artikel 3.114. Kamerverhuurvrijstelling

       
       
       

      Artikel 3.115. Toedeling eigenwoningforfait

       
       
       

      Artikel 3.116 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 3.116a [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 3.117 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 3.118 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 3.118a [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 3.119 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 3.119a. Eigenwoningschuld

       
       
       

      Artikel 3.119aa. Eigenwoningreserve

       
       
       

      Artikel 3.119b. Beschikking eigenwoningreserve

       
       
       

      Artikel 3.119c. Aflossingseis

       
       
       

      Artikel 3.119d. Aflossingsstand

       
       
       

      Artikel 3.119e. Kortstondig afwijken van aflossingsschema en betalingsregelingen

       
       
       

      Artikel 3.119f. Verhuisregelingen

       
       
       

      Artikel 3.119g. Informatieplicht bij schulden bij anderen dan aangewezen administratieplichtigen

       
       
       

      Artikel 3.120. Aftrekbare kosten eigen woning

       
       
       

      Artikel 3.120a. Aftrekbare kosten restschuld vervreemde eigen woning

       
       
       

      Artikel 3.121. Aftrekbare kosten gedeelde eigen woning bij gezamenlijke bewoning

       
       
       

      Artikel 3.122 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 3.123. Kosten voor verbetering of onderhoud eigen woning

       
       
       

      Afdeling 3.6a. Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

       
       
       

      Artikel 3.123a. Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

       
       
       

      Afdeling 3.7. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

       
       
       

      Artikel 3.124. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

       
       
       

      Artikel 3.125. Lijfrentevoorzieningen

       
       
       

      Artikel 3.126. Toegelaten aanbieders

       
       
       

      Artikel 3.126a. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen via een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht

       
       
       

      Artikel 3.127. In aanmerking te nemen premies voor lijfrenten

       
       
       

      Artikel 3.128 [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 3.129. Omzetting stakingswinst in lijfrente

       
       
       

      Artikel 3.130. Tijdstip aftrek premies voor lijfrenten

       
       
       

      Artikel 3.131. Aftrek premies voor lijfrenten na overlijden ondernemer

       
       
       

      Artikel 3.131a [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 3.131b [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Afdeling 3.8. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

       
       
       

      Artikel 3.132. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

       
       
       

      Artikel 3.133. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij handelen in strijd met de voorwaarden

       
       
       

      Artikel 3.134. Handelingen die niet leiden tot een negatieve uitgave

       
       
       

      Artikel 3.135. Specifieke uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij beroepspensioenen

       
       
       

      Artikel 3.136. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij emigratie

       
       
       

      Artikel 3.137. In aanmerking te nemen bedrag bij uitbreidingen van het begrip negatieve uitgaven

       
       
       

      Artikel 3.138. Verminderingen en voorkoming dubbeltellingen

       
       
       

      Afdeling 3.9. Negatieve persoonsgebonden aftrek

       
       
       

      Artikel 3.139. Negatieve persoonsgebonden aftrek

       
       
       

      Afdeling 3.10. [Vervallen per 01-01-2005]

       
       
       

      Artikel 3.140 [Vervallen per 01-01-2005]

       
       
       

      Artikel 3.141 [Vervallen per 01-01-2005]

       
       
       

      Artikel 3.142 [Vervallen per 01-01-2005]

       
       
       

      Artikel 3.143 [Vervallen per 01-01-2005]

       
       
       

      Afdeling 3.11. Waardering niet in geld genoten inkomen

       
       
       

      Artikel 3.144. Waardering niet in geld genoten inkomen

       
       
       

      Artikel 3.145 [Vervallen per 01-01-2006]

       
       
       

      Afdeling 3.12. Tijdstip genieten en aftrek

       
       
       

      Artikel 3.146. Tijdstip genieten

       
       
       

      Artikel 3.147. Tijdstip aftrek

       
       
       

      Afdeling 3.13. Verliesverrekening

       
       
       

      Artikel 3.148. Verlies

       
       
       

      Artikel 3.149. Te conserveren inkomen buiten beschouwing

       
       
       

      Artikel 3.150. Verliesverrekening

       
       
       

      Artikel 3.151. Vaststelling verlies

       
       
       

      Artikel 3.152. Formalisering achterwaartse verliesverrekening

       
       
       

      Artikel 3.153. Formalisering voorwaartse verliesverrekening

       
       
       

      Afdeling 3.14. [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 3.154 [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 3.155 [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Afdeling 3.15. [Vervallen per 01-05-2016]

       
       
       

      Artikel 3.156 [Vervallen per 01-05-2016]

       
       
       

      Artikel 3.157 [Vervallen per 01-05-2016]

       
       
       

      Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

       
       
       

      Afdeling 4.1. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

       
       
       

      Artikel 4.1. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

       
       
       

      Afdeling 4.2. Gelijkstellingen

       
       
       

      Artikel 4.2. Beëindiging aanverwantschap door echtscheiding

       
       
       

      Artikel 4.3. Genotsrechten

       
       
       

      Artikel 4.4. Koopopties gelijkgesteld met onderliggende waarde

       
       
       

      Artikel 4.5. Participaties open fondsen voor gemene rekening

       
       
       

      Artikel 4.5a. Coöperaties

       
       
       

      Afdeling 4.3. Aanmerkelijk belang

       
       
       

      Artikel 4.6. Begrip aanmerkelijk belang

       
       
       

      Artikel 4.7. Gelijkstelling; aandelen met bijzondere rechten

       
       
       

      Artikel 4.8. Omvang kapitaal

       
       
       

      Artikel 4.9. Meesleepregeling

       
       
       

      Artikel 4.10. Meetrekregeling

       
       
       

      Artikel 4.11. Fictief aanmerkelijk belang

       
       
       

      Afdeling 4.4. Inkomen uit aanmerkelijk belang

       
       
       

      Artikel 4.12. Inkomen uit aanmerkelijk belang

       
       
       

      Artikel 4.12a. Bij een vererfd aanmerkelijk belang, binnen twee jaar afboeking reguliere voordelen op verkrijgingsprijs

       
       
       

      Afdeling 4.5. Reguliere voordelen

       
       
       

      Paragraaf 4.5.1. Reguliere voordelen

       
       
       

      Artikel 4.13. Reguliere voordelen

       
       
       

      Paragraaf 4.5.2. De omvang van reguliere voordelen

       
       
       

      Artikel 4.14. Forfaitair voordeel uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

       
       
       

      Artikel 4.14a. Fictief regulier voordeel

       
       
       

      Artikel 4.14b. Flankerende bepalingen ter zake van het fictief reguliere voordeel

       
       
       

      Artikel 4.14c. Maximumbedrag bij het ontstaan van binnenlandse belastingplicht

       
       
       

      Artikel 4.14d. Aanpassing vervreemdingsvoordeel bij einde binnenlandse belastingplicht

       
       
       

      Artikel 4.15. Kosten van reguliere voordelen

       
       
       

      Afdeling 4.6. Vervreemdingsvoordelen

       
       
       

      Paragraaf 4.6.1. Als vervreemding aan te merken rechtshandelingen

       
       
       

      Artikel 4.16. Fictieve vervreemdingen

       
       
       

      Artikel 4.17. Uitzondering bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap anders dan door overlijden

       
       
       

      Artikel 4.17a. Uitzondering bij overgang krachtens erfrecht

       
       
       

      Artikel 4.17b. Uitzondering bij verdeling nalatenschap binnen twee jaar

       
       
       

      Artikel 4.17c. Uitzondering bij overdracht krachtens schenking

       
       
       

      Artikel 4.18. Passanten

       
       
       

      Paragraaf 4.6.2. De omvang van vervreemdingsvoordelen

       
       
       

      Artikel 4.19. Vervreemdingsvoordelen

       
       
       

      Artikel 4.20. Overdrachtsprijs

       
       
       

      Artikel 4.21. Verkrijgingsprijs

       
       
       

      Artikel 4.22. Correctie naar waarde in het economisch verkeer

       
       
       

      Artikel 4.23. Verkrijgingsprijs bij ontstaan aanmerkelijk belang na verkrijging

       
       
       

      Artikel 4.24. Geen tussentijdse verliesneming

       
       
       

      Artikel 4.24bis. Negatief vervreemdingsvoordeel in samenhang met een afgezonderd particulier vermogen

       
       
       

      Artikel 4.24a. geen negatief vervreemdingsvoordeel bij geruisloze terugkeer uit een BV

       
       
       

      Artikel 4.25. Verkrijgingsprijs bij het ontstaan van binnenlandse belastingplicht

       
       
       

      Artikel 4.26. Bonusaandelen en winstbewijzen

       
       
       

      Artikel 4.27. Voordelen uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

       
       
       

      Artikel 4.28. Overdrachtsprijs in termijnen

       
       
       

      Artikel 4.29. Aanpassingen overdrachtsprijs

       
       
       

      Artikel 4.30. Verkrijgingsprijs koopopties bij uitoefening of expiratie

       
       
       

      Artikel 4.31. Verleende koopopties

       
       
       

      Artikel 4.32. Putopties

       
       
       

      Artikel 4.33. Vermindering verkrijgingsprijs bij terugbetaling aandelenkapitaal

       
       
       

      Artikel 4.33a. Vaststelling verkrijgingsprijs bij omzetting afgewaardeerde vordering

       
       
       

      Artikel 4.34. Liquidatie-uitkeringen

       
       
       

      Artikel 4.35. Vestigingsplaats

       
       
       

      Afdeling 4.7. Vaststellen verkrijgingsprijs

       
       
       

      Artikel 4.36. Beschikking

       
       
       

      Artikel 4.37. Herziening beschikking

       
       
       

      Afdeling 4.8. Doorschuifregelingen

       
       
       

      Paragraaf 4.8.1. Afrekening op verzoek bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht

       
       
       

      Artikel 4.38. Afrekening op verzoek

       
       
       

      Paragraaf 4.8.1a. Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en erfrecht alsmede bij overdracht krachtens schenking

       
       
       

      Artikel 4.39. Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap

       
       
       

      Artikel 4.39a. Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens erfrecht

       
       
       

      Artikel 4.39b. Doorschuiving verkrijgingsprijs bij verdeling nalatenschap binnen twee jaar

       
       
       

      Artikel 4.39c. Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overdracht krachtens schenking

       
       
       

      Paragraaf 4.8.2. Doorschuiving indien niet langer een aanmerkelijk belang aanwezig is

       
       
       

      Artikel 4.40. Doorschuiving op verzoek (mogelijk ontstaan fictief aanmerkelijk belang)

       
       
       

      Paragraaf 4.8.3. Doorschuiving in het kader van een aandelenfusie, juridische fusie of splitsing

       
       
       

      Artikel 4.41. Doorschuiving op verzoek (mogelijk ontstaan fictief aanmerkelijk belang)

       
       
       

      Artikel 4.42. Doorschuiving verkrijgingsprijs

       
       
       

      Paragraaf 4.8.4. Doorschuiving in het kader van een geruisloze terugkeer

       
       
       

      Artikel 4.42a. Doorschuiving vervreemdingsvoordeel bij geruisloze terugkeer

       
       
       

      Afdeling 4.9. Genietingstijdstip

       
       
       

      Artikel 4.43. Genietingstijdstip reguliere voordelen

       
       
       

      Artikel 4.44. Betalingstijdstip aftrekbare kosten

       
       
       

      Artikel 4.45. Vooruitbetaalde rente

       
       
       

      Artikel 4.46. Genietingstijdstip vervreemdingsvoordelen

       
       
       

      Afdeling 4.10. Verliesverrekening

       
       
       

      Artikel 4.47. Verlies

       
       
       

      Artikel 4.48. Te conserveren inkomen buiten beschouwing

       
       
       

      Artikel 4.49. Verliesverrekening

       
       
       

      Artikel 4.50. Vaststelling verlies

       
       
       

      Artikel 4.51. Formalisering achterwaartse verliesverrekening

       
       
       

      Artikel 4.52. Formalisering voorwaartse verliesverrekening

       
       
       

      Artikel 4.53. Omzetting verlies bij einde aanmerkelijk belang in een belastingkorting

       
       
       

      Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

       
       
       

      Afdeling 5.1. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

       
       
       

      Artikel 5.1. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

       
       
       

      Artikel 5.2. Voordeel uit sparen en beleggen

       
       
       

      Artikel 5.3. Rendementsgrondslag

       
       
       

      Artikel 5.4. Toedeling bij bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht

       
       
       

      Artikel 5.5. Heffingvrij vermogen

       
       
       

      Artikel 5.6 [Vervallen per 01-01-2016]

       
       
       

      Afdeling 5.2. Vrijstellingen

       
       
       

      Artikel 5.7. Vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen

       
       
       

      Artikel 5.8. Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap

       
       
       

      Artikel 5.9. Vrijstelling rechten op roerende zaken krachtens erfrecht

       
       
       

      Artikel 5.10. Vrijstelling bepaalde rechten

       
       
       

      Artikel 5.11 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 5.12. Vrijstelling kortlopende termijnen van inkomsten en verplichtingen

       
       
       

      Afdeling 5.3. Groene beleggingen

       
       
       

      Artikel 5.13. Vrijstelling groene beleggingen

       
       
       

      Artikel 5.14. Vrijstelling groene beleggingen

       
       
       

      Artikel 5.15 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Afdeling 5.3A. Vrijstelling nettolijfrenten

       
       
       

      Artikel 5.16. Vrijstelling nettolijfrenten

       
       
       

      Artikel 5.16a. Toegelaten aanbieders

       
       
       

      Artikel 5.16b. Begrenzing premie nettolijfrente

       
       
       

      Artikel 5.16c. Onregelmatige handelingen met nettolijfrenten

       
       
       

      Afdeling 5.3B.

       
       
       

      Artikel 5.17. Vrijstelling nettopensioen

       
       
       

      Artikel 5.17a. Netto-ouderdomspensioen

       
       
       

      Artikel 5.17b. Nettopartnerpensioen

       
       
       

      Artikel 5.17c. Nettowezenpensioen

       
       
       

      Artikel 5.17d. Overschrijding maxima nettopensioen

       
       
       

      Artikel 5.17e. Onregelmatige handelingen met nettopensioen

       
       
       

      Artikel 5.17f. Delegatiebevoegdheid

       
       
       

      Afdeling 5.4. Waardering

       
       
       

      Artikel 5.18 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 5.19. Waardering bezittingen en schulden; algemeen

       
       
       

      Artikel 5.20. Waardering woningen andere dan eigen woningen

       
       
       

      Artikel 5.21. Waardering effecten

       
       
       

      Artikel 5.22. Waardering genotsrechten

       
       
       

      Artikel 5.23. Waardering: aanvullende regels

       
       
       

      Afdeling 5.5. Peildatumarbitrage

       
       
       

      Artikel 5.24. Peildatumarbitrage

       
       
       

      Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

       
       
       

      Afdeling 6.1. Persoonsgebonden aftrek

       
       
       

      Artikel 6.1. Persoonsgebonden aftrek

       
       
       

      Artikel 6.2. In aanmerking nemen persoonsgebonden aftrek

       
       
       

      Artikel 6.2a. Vaststelling niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek

       
       
       

      Artikel 6.2b [Vervallen per 01-01-2009]

       
       
       

      Afdeling 6.2. Onderhoudsverplichtingen

       
       
       

      Artikel 6.3. Onderhoudsverplichtingen

       
       
       

      Artikel 6.4. Uitgesloten onderhoudsverplichtingen

       
       
       

      Artikel 6.5. Afkoop alimentatie door betaling lijfrentepremie

       
       
       

      Artikel 6.6. Verrekening van pensioenrechten door betaling lijfrentepremie

       
       
       

      Artikel 6.7. Uitbreiding familierechtelijke uitkeringen

       
       
       

      Afdeling 6.3. [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Artikel 6.8 [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Artikel 6.9 [Vervallen per 31-10-2001]

       
       
       

      Artikel 6.10 [Vervallen per 31-10-2001]

       
       
       

      Artikel 6.11 [Vervallen per 31-10-2001]

       
       
       

      Artikel 6.12 [Vervallen per 31-10-2001]

       
       
       

      Afdeling 6.4. [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Artikel 6.13 [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Artikel 6.14 [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Artikel 6.15 [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Afdeling 6.5. Uitgaven voor specifieke zorgkosten

       
       
       

      Artikel 6.16. Kring van personen waarvan specifieke zorgkosten in aanmerking worden genomen

       
       
       

      Artikel 6.17. Uitgaven voor specifieke zorgkosten

       
       
       

      Artikel 6.18. Beperkingen van uitgaven voor specifieke zorgkosten

       
       
       

      Artikel 6.19. Verhoging uitgaven voor specifieke zorgkosten

       
       
       

      Artikel 6.20. Omvang in aanmerking te nemen uitgaven voor specifieke zorgkosten

       
       
       

      Artikel 6.21 [Vervallen per 01-01-2009]

       
       
       

      Artikel 6.22 [Vervallen per 01-01-2009]

       
       
       

      Artikel 6.23 [Vervallen per 01-01-2009]

       
       
       

      Artikel 6.24 [Vervallen per 01-01-2009]

       
       
       

      Afdeling 6.6. Weekenduitgaven voor gehandicapten

       
       
       

      Artikel 6.25. Definities

       
       
       

      Artikel 6.26. Het in aanmerking te nemen bedrag

       
       
       

      Afdeling 6.7. [Vervallen per 01-01-2022]

       
       
       

      Artikel 6.27 [Vervallen per 01-01-2022]

       
       
       

      Artikel 6.28 [Vervallen per 01-01-2022]

       
       
       

      Artikel 6.29 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 6.30 [Vervallen per 01-01-2022]

       
       
       

      Afdeling 6.8. [Vervallen per 01-01-2019]

       
       
       

      Artikel 6.31 [Vervallen per 01-01-2019]

       
       
       

      Afdeling 6.9. Aftrekbare giften

       
       
       

      Artikel 6.32. Aftrekbare giften

       
       
       

      Artikel 6.33. Definities

       
       
       

      Artikel 6.34. Periodieke giften

       
       
       

      Artikel 6.35. Andere giften

       
       
       

      Artikel 6.36. Afzien van vergoedingen

       
       
       

      Artikel 6.37. Geen gift

       
       
       

      Artikel 6.38. Het in aanmerking nemen van periodieke giften

       
       
       

      Artikel 6.39. Omvang in aanmerking te nemen andere giften

       
       
       

      Artikel 6.39a. Giften aan culturele instellingen

       
       
       

      Afdeling 6.10. Tijdstip aftrek

       
       
       

      Artikel 6.40. Tijdstip aftrek

       
       
       

      Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen

       
       
       

      Afdeling 7.1. Nederlands inkomen

       
       
       

      Artikel 7.1. Nederlands inkomen

       
       
       

      Afdeling 7.2. Belastbaar inkomen uit werk en woning

       
       
       

      Artikel 7.2. Belastbaar inkomen uit werk en woning

       
       
       

      Artikel 7.3. Vrijstelling internationaal verkeer

       
       
       

      Artikel 7.4. Werkzaamheden buitengaats

       
       
       

      Afdeling 7.3. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

       
       
       

      Artikel 7.5. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

       
       
       

      Artikel 7.5a. Aanpassing vervreemdingsvoordeel bij verplaatsing werkelijke leiding

       
       
       

      Artikel 7.6. Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

       
       
       

      Afdeling 7.4. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

       
       
       

      Artikel 7.7. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

       
       
       

      Afdeling 7.5. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

       
       
       

      Artikel 7.8. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

       
       
       

      Hoofdstuk 8. Heffingskorting

       
       
       

      Afdeling 8.1. Aansluiting belasting- en premieheffing

       
       
       

      Artikel 8.1. Definities

       
       
       

      Artikel 8.2. Bedrag van de standaardheffingskorting

       
       
       

      Artikel 8.3. Berekening heffingskorting voor de inkomstenbelasting

       
       
       

      Artikel 8.4. Berekening heffingskorting voor de algemene ouderdomsverzekering

       
       
       

      Artikel 8.5. Berekening heffingskorting voor de nabestaandenverzekering

       
       
       

      Artikel 8.6. Berekening heffingskorting voor de verzekering langdurige zorg

       
       
       

      Artikel 8.7. Bijzondere regels voor de berekening van de heffingskortingen

       
       
       

      Artikel 8.8. Maximum gecombineerde heffingskorting

       
       
       

      Artikel 8.9. Verhoging maximum gecombineerde heffingskorting bij minstverdienende partner

       
       
       

      Artikel 8.9a. Bijzondere verhoging heffingskorting voor de inkomstenbelasting voor niet-premieplichtigen

       
       
       

      Afdeling 8.2. Elementen van de standaardheffingskorting

       
       
       

      Artikel 8.10. Algemene heffingskorting

       
       
       

      Artikel 8.11. Arbeidskorting

       
       
       

      Artikel 8.12 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 8.13 [Vervallen per 01-01-2006]

       
       
       

      Artikel 8.14 [Vervallen per 01-01-2009]

       
       
       

      Artikel 8.14a. Inkomensafhankelijke combinatiekorting

       
       
       

      Artikel 8.14b [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Artikel 8.15 [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Artikel 8.16 [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Artikel 8.16a. Jonggehandicaptenkorting

       
       
       

      Artikel 8.17. Ouderenkorting

       
       
       

      Artikel 8.18. Alleenstaande ouderenkorting

       
       
       

      Artikel 8.18a [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 8.18b [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Artikel 8.19. Korting voor groene beleggingen

       
       
       

      Artikel 8.20 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 8.21 [Vervallen per 01-01-2003]

       
       
       

      Artikel 8.22. Toeslag voor MKB-beleggingen

       
       
       

      Hoofdstuk 9. Wijze van heffing

       
       
       

      Afdeling 9.1. Heffing bij wege van aanslag

       
       
       

      Artikel 9.1. Heffing bij wege van aanslag of conserverende aanslag

       
       
       

      Artikel 9.2. Voorheffingen

       
       
       

      Artikel 9.3 [Vervallen per 01-01-2009]

       
       
       

      Artikel 9.4. Wel of geen aanslag

       
       
       

      Artikel 9.4a. Beschikking bedrag rendementsgrondslag en beschikking bedrag groen beleggen

       
       
       

      Afdeling 9.2. Bijzondere regels

       
       
       

      Artikel 9.5. Bijzondere regels voor voorlopige aanslagen

       
       
       

      Artikel 9.6. Bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen

       
       
       

      Artikel 9.7. Bijzondere regels voor massaal bezwaar

       
       
       

      Hoofdstuk 10. Aanvullende regelingen

       
       
       

      Afdeling 10.1. Indexering

       
       
       

      Artikel 10.1. Inflatiecorrectie

       
       
       

      Artikel 10.2. De tabelcorrectiefactor

       
       
       

      Artikel 10.2a. Jaarlijkse aanpassing correctie tarief grondslagverminderende posten

       
       
       

      Artikel 10.2b. Contractloonontwikkelingscorrectie

       
       
       

      Artikel 10.3. Bijstelling eigenwoningforfait

       
       
       

      Artikel 10.3a [Vervallen per 01-01-2019]

       
       
       

      Artikel 10.4 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 10.5. Afronding en definitie indexcijfer van de woninghuren

       
       
       

      Artikel 10.6. Indexering vrijstelling kamerverhuur

       
       
       

      Artikel 10.6bis

       
       
       

      Artikel 10.6ter. Jaarlijkse vervanging percentages forfaitair rendement uit vermogen

       
       
       

      Artikel 10.6a [Vervallen per 01-01-2023]

       
       
       

      Artikel 10.6b. Indexering percentage algemene heffingskorting

       
       
       

      Artikel 10.7. Indexering inkomensgrenzen en percentages arbeidskorting

       
       
       

      Artikel 10.7a [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Afdeling 10.2. Overige aanvullende regelingen

       
       
       

      Artikel 10.8. Verstrekken van gegevens en inlichtingen

       
       
       

      Artikel 10.9. Rechtspersonen met natuurschoonwet-landgoederen

       
       
       

      Artikel 10.10. Activa in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden

       
       
       

      Hoofdstuk 10bis. Overgangsrecht ten gevolge van

       
       
       

      Artikel 10bis.1. Bestaande eigenwoningschuld

       
       
       

      Artikel 10bis.2. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.2a. Verlenging termijn kapitaalverzekering eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.2b. Overeenkomstige toepassing

       
       
       

      Artikel 10bis.3. Belastbare inkomsten uit eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.4. Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.5. Voordeel uit spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.6. Vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.7. Vrijstelling spaarrekening eigen woning en vrijstelling beleggingsrecht eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.8. Omzetting kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.9. Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve

       
       
       

      Artikel 10bis.10. Aftrekbare kosten eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.11. Aftrekbare kosten na eerder gebruik vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.11a. Verzoek gezamenlijk genieten kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning

       
       
       

      Artikel 10bis.12. Indexatie

       
       
       

      Hoofdstuk 10A. Overig overgangsrecht ten gevolge van wijzigingswetten

       
       
       

      Artikel 10a.1. Overgangsrecht in verband met afschaffing per 1 januari 2006 van premieaftrek voor overbruggingslijfrenten

       
       
       

      Artikel 10a.2. Overgangsbepaling waardering onderhanden werk en onderhanden opdrachten vanwege invoering

       
       
       

      Artikel 10a.3. Overgangsbepaling afschrijving op bedrijfsmiddelen vanwege wijziging en invoering

       
       
       

      Artikel 10a.4. Overgangsbepaling bij in verband met de wijziging van artikel 3.20 per 1 juli 2006 en per 1 januari 2017 en van de per 1 januari 2014

       
       
       

      Artikel 10a.5. Overgangsrecht in verband met het vervallen van de mogelijkheid dat een natuurlijke persoon als pensioenverzekeraar optreedt

       
       
       

      Artikel 10a.6. Overgangsbepaling met ingang van 2009 voor de toepassing van en

       
       
       

      Artikel 10a.7. Overgangsbepaling toerekening afgezonderd particulier vermogen

       
       
       

      Artikel 10a.8 [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Artikel 10a.9. Overgangsbepaling verliezen op beleggingen in durfkapitaal in verband met het vervallen van per 1 januari 2011

       
       
       

      Artikel 10a.9a. Overgangsbepaling teruggave van of nagekomen betaling ter zake van uitgaven voor specifieke zorgkosten [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 10a.10 [Vervallen per 01-01-2016]

       
       
       

      Artikel 10a.11 [Vervallen per 01-01-2022]

       
       
       

      Artikel 10a.12. Overgangsrecht tijdelijke oudedagslijfrenten bij verhoging van de AOW-leeftijd

       
       
       

      Artikel 10a.13. Overgangsbepaling stamrechtspaarrekeningen en stamrechtbeleggingsrechten

       
       
       

      Artikel 10a.14 [Vervallen per 01-01-2017]

       
       
       

      Artikel 10a.15. Overgangsbepaling nettolijfrente en nettopensioen

       
       
       

      Artikel 10a.16. Overgangsbepaling scholingsuitgaven studiejaren tot en met het studiejaar 2014/2015

       
       
       

      Artikel 10a.17. Overgangsbepaling buitenlandse bronbelasting als voorheffing

       
       
       

      Artikel 10a.18. Overgangsbepaling uitfaseren pensioen in eigen beheer

       
       
       

      Artikel 10a.19. Overgangsbepaling conserverende aanslagen lijfrente en pensioen

       
       
       

      Artikel 10a.20. Overgangsbepaling teruggave van of nagekomen betaling ter zake van uitgaven voor monumentenpanden

       
       
       

      Artikel 10a.21. Overgangsbepaling teruggave van of nagekomen betaling ter zake van scholingsuitgaven

       
       
       

      Artikel 10a.22

       
       
       

      Artikel 10a.23. Overgangsbepaling vereisten hypotheekrecht bij fictief regulier voordeel

       
       
       

      Artikel 10a.28. Overgangsbepaling middelingsregeling

       
       
       

      Artikel 10a.29. Overgangsbepaling oudedagsreserve

       
       
       

      Hoofdstuk 10b.

       
       
       

      Artikel 10b.1. Horizonbepaling

       
       
       

      Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 11.1. Intrekking van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964

       
       
       

      Artikel 11.2. Integrale tekstpublicatie en nummering

       
       
       

      Artikel 11.3. Inwerkingtreding

       
       
       

      Artikel 11.4. Citeertitel

       
       
       

      Slotformulier en ondertekening