scales Algemene wet inzake rijksbelastingen [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Algemene wet inzake rijksbelastingen

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

   Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

   Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

   Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter vereenvoudiging van de wetgeving inzake rijksbelastingen wenselijk is, regelen welke aan een aantal belastingen gemeen zijn, in een algemene wet samen te vatten;

   Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   scales Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

    scales Artikel 1

     1.

     De bepalingen van deze wet gelden in Nederland bij de heffing van rijksbelastingen, de heffing van belastingrente, revisierente en bestuurlijke boeten welke ingevolge de belastingwet kunnen worden vastgesteld of opgelegd, alsmede bij de uitvoering van de basisregistratie inkomen, een en ander met uitzondering van de belastingen voor zover voor een belanghebbende na een door de inspecteur gedane uitspraak op bezwaar met betrekking tot deze belastingen beroep openstaat bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, bedoeld in hoofdstuk VIII van de Belastingwet BES scales .

     2.

     Onder rijksbelastingen worden verstaan belastingen welke van rijkswege door de rijksbelastingdienst worden geheven.

     3.

     Met betrekking tot de heffing van rijksbelastingen blijven titel 5.2 scales en afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht scales buiten toepassing.

     scales Artikel 2

      1.

      Deze wet verstaat onder:

      1. belastingwet: zowel deze wet als andere wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de onder artikel 1 scales vallende belastingen;

      2. lichamen: verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.

      2.

      Waar in de belastingwet wordt gesproken:

      1. van vereniging, is daaronder begrepen de samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die met een vereniging maatschappelijk gelijk kan worden gesteld;

      2. met betrekking tot een lichaam van bestuurder, zijn daaronder begrepen de beherende vennoot van een maat- of vennootschap en de binnenlandse vertegenwoordiger van een niet in Nederland gevestigd lichaam, alsmede in geval van ontbinding hij die met de vereffening is belast;

      3. van Mogendheid, wordt daaronder mede begrepen een daarmee gelijk te stellen bestuurlijke eenheid;

      4. van staat, wordt daaronder mede begrepen Mogendheid;

      5. van verdrag, wordt daaronder mede begrepen een regeling ter voorkoming van dubbele belasting die is overeengekomen met een in onderdeel c bedoelde bestuurlijke eenheid, alsmede een regeling ter voorkoming van dubbele belasting die is getroffen voor de relatie met een of meer landen binnen het Koninkrijk;

      6. van regeling ter voorkoming van dubbele belasting, wordt daaronder mede begrepen regelen ter voorkoming van dubbele belasting die zijn overeengekomen met een in onderdeel c bedoelde bestuurlijke eenheid.

      3.

      De belastingwet verstaat onder:

      1. a.

       Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

      2. b.

       directeur, inspecteur of ontvanger: de functionaris die als zodanig bij ministeriële regeling is aangewezen;

      3. c.

       open commanditaire vennootschap: de commanditaire vennootschap waarbij, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van commanditaire vennoten kan plaats hebben zonder toestemming van alle vennoten, beherende zowel als commanditaire;

      4. d.
       1. 1°.

        Koninkrijk: Koninkrijk der Nederlanden;

       2. 2°.

        Rijk: het land Nederland, zijnde Nederland en de BES eilanden;

       3. 3°.

        Nederland: het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk, met dien verstande dat voor de heffing van de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de assurantiebelasting Nederland tevens omvat de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voorzover deze grenst aan de territoriale zee in Nederland;

       4. 4°.

        BES eilanden: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met daaronder begrepen, met inachtneming van de Rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire en tussen Sint Maarten en Saba, het buiten de territoriale zee van de BES eilanden gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, voor zover het Koninkrijk daar op grond van het internationale recht ten behoeve van de exploratie en de exploitatie van natuurlijke rijkdommen soevereine rechten mag uitoefenen, alsmede de in, op, of boven dat gebied aanwezige installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen in dat gebied;

      5. e.

       belastingaanslag: de voorlopige aanslag, de aanslag, de navorderingsaanslag en de naheffingsaanslag, alsmede de voorlopige conserverende aanslag, de conserverende aanslag en de conserverende navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting;

      6. f.

       aandeel: mede de deelgerechtigdheid van een commanditaire vennoot in een open commanditaire vennootschap en het stemrecht, kapitaalbelang of winstrecht in een lichaam als bedoeld in artikel 2, twaalfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 scales , indien de houder van het stemrecht, kapitaalbelang of winstrecht woonachtig of gevestigd is in een staat die dat lichaam als een belastingplichtige voor een naar de winst geheven belasting beschouwt;

      7. g.

       Douanewetboek van de Unie: Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

      8. h.

       Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);

      9. ha.

       Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);

      10. i.

       kind: eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn;

      11. j.

       burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

      12. k.
      13. l.

       partner: persoon als bedoeld in artikel 5a scales ;

      14. m.

       algemeen nut beogende instelling: een instelling als bedoeld in artikel 5b scales ;

      15. n.

       culturele instelling: een instelling als bedoeld in artikel 5b, vierde lid scales ;

      16. o.

       sociaal belang behartigende instelling: een instelling als bedoeld in artikel 5c scales ;

      17. p.

       steunstichting SBBI: een stichting als bedoeld in artikel 5d scales .

      4.

      Het in de belastingwet genoemde bestuur van ’s Rijks belastingen wordt uitgeoefend door de door Onze Minister aangewezen ambtenaren.

      5.

      Hetgeen bij of krachtens deze wet wordt bepaald inzake de in het derde lid, onderdeel e, bedoelde voorlopige aanslag, aanslag of navorderingsaanslag, is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in dat onderdeel bedoelde voorlopige conserverende aanslag, onderscheidenlijk conserverende aanslag of conserverende navorderingsaanslag, met dien verstande dat:

      1. een voorlopige aanslag en in de belastingwet daartoe aangewezen voorheffingen niet worden verrekend met een conserverende aanslag en een voorlopige conserverende aanslag niet wordt verrekend met een aanslag;

      2. een voorlopige conserverende aanslag niet wordt verrekend met een conserverende aanslag doch vervalt tegelijk met de vaststelling van de conserverende aanslag onder toerekening van het ter zake van de voorlopige conserverende aanslag verleende uitstel van betaling, de daaromtrent gestelde zekerheid, alsmede van de betalingen die op die conserverende voorlopige aanslag mochten zijn verricht, aan de conserverende aanslag.

      6.

      Bepalingen van de belastingwet die rechtsgevolgen verbinden aan het aangaan, het bestaan, de beëindiging of het beëindigd zijn van een huwelijk zijn van overeenkomstige toepassing op het aangaan, het bestaan, de beëindiging onderscheidenlijk het beëindigd zijn van een geregistreerd partnerschap.

      7.

      Voor de toepassing van de belastingwet en de daarop berustende bepalingen wordt een Europese coöperatieve vennootschap gelijkgesteld met een Europese naamloze vennootschap met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voor de toepassing van de in die algemene maatregel van bestuur genoemde bepalingen de rechtsvorm gelijkgesteld kan worden met een coöperatie.

      Artikel 3

       
       
       

      Artikel 3a

       
       
       

      Artikel 3b [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 4

       
       
       

      Artikel 5

       
       
       

      Artikel 5a

       
       
       

      Artikel 5b

       
       
       

      Artikel 5c

       
       
       

      Artikel 5d

       
       
       

      Artikel 5e

       
       
       

      Hoofdstuk II. Aangifte

       
       
       

      Artikel 6

       
       
       

      Artikel 7

       
       
       

      Artikel 7a

       
       
       

      Artikel 8

       
       
       

      Artikel 9

       
       
       

      Artikel 10

       
       
       

      Artikel 10a

       
       
       

      Hoofdstuk III. Heffing van belasting bij wege van aanslag

       
       
       

      Artikel 11

       
       
       

      Artikel 12

       
       
       

      Artikel 13

       
       
       

      Artikel 14

       
       
       

      Artikel 15

       
       
       

      Artikel 16

       
       
       

      Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1998]

       
       
       

      Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1998]

       
       
       

      Artikel 18a

       
       
       

      Hoofdstuk IV. Heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte

       
       
       

      Artikel 19

       
       
       

      Artikel 20

       
       
       

      Hoofdstuk IVbis. Terugvordering van staatssteun

       
       
       

      Artikel 20a

       
       
       

      Artikel 20b

       
       
       

      Hoofdstuk IVA. Basisregistratie inkomen

       
       
       

      Artikel 21

       
       
       

      Artikel 21a

       
       
       

      Artikel 21b

       
       
       

      Artikel 21c

       
       
       

      Artikel 21d

       
       
       

      Artikel 21e

       
       
       

      Artikel 21f

       
       
       

      Artikel 21g

       
       
       

      Artikel 21h

       
       
       

      Artikel 21i

       
       
       

      Artikel 21j

       
       
       

      Artikel 21ja

       
       
       

      Artikel 21k

       
       
       

      Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1998]

       
       
       

      Artikel 22a [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 22b [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 22c [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 22d [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 22e [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 22f [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 22g [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 22h [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 22i [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Hoofdstuk V. Bezwaar en beroep

       
       
       

      Afdeling 1. Bezwaar

       
       
       

      Artikel 22j

       
       
       

      Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2005]

       
       
       

      Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2005]

       
       
       

      Artikel 24a

       
       
       

      Artikel 25

       
       
       

      Artikel 25a [Vervallen per 01-01-2016]

       
       
       

      Artikel 25b

       
       
       

      Afdeling 1a. Massaal bezwaar

       
       
       

      Artikel 25c

       
       
       

      Artikel 25d

       
       
       

      Artikel 25e

       
       
       

      Artikel 25f

       
       
       

      Afdeling 2. Beroep

       
       
       

      Artikel 26

       
       
       

      Artikel 26a

       
       
       

      Artikel 26b

       
       
       

      Artikel 26c

       
       
       

      Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27a

       
       
       

      Artikel 27b [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27c

       
       
       

      Artikel 27d

       
       
       

      Artikel 27e

       
       
       

      Artikel 27f

       
       
       

      Artikel 27g

       
       
       

      Afdeling 2a. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

       
       
       

      Artikel 27ga

       
       
       

      Artikel 27gb

       
       
       

      Artikel 27gc

       
       
       

      Artikel 27gd

       
       
       

      Artikel 27ge

       
       
       

      Afdeling 3. Hoger beroep

       
       
       

      Artikel 27h

       
       
       

      Afdeling 4. Beroep in cassatie bij de Hoge Raad

       
       
       

      Artikel 27i [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27j [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27k [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27l [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27m [Vervallen per 01-07-2013]

       
       
       

      Artikel 27n [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27o [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27p [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27q [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27r [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 27s [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 28

       
       
       

      Artikel 28a

       
       
       

      Artikel 28b

       
       
       

      Artikel 29

       
       
       

      Artikel 29a [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 29b

       
       
       

      Artikel 29c

       
       
       

      Artikel 29d

       
       
       

      Artikel 29e

       
       
       

      Artikel 29f

       
       
       

      Artikel 29g [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 29h

       
       
       

      Artikel 29i

       
       
       

      Artikel 30

       
       
       

      Artikel 30a [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 30b [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 30c [Vervallen per 01-09-1999]

       
       
       

      Artikel 30d [Vervallen per 01-01-2005]

       
       
       

      Artikel 30e [Vervallen per 01-01-1998]

       
       
       

      Hoofdstuk VA. Belastingrente en revisierente

       
       
       

      Artikel 30f

       
       
       

      Artikel 30fa

       
       
       

      Artikel 30fb

       
       
       

      Artikel 30fc

       
       
       

      Artikel 30fd

       
       
       

      Artikel 30fe

       
       
       

      Artikel 30g

       
       
       

      Artikel 30h

       
       
       

      Artikel 30ha

       
       
       

      Artikel 30hb

       
       
       

      Artikel 30i

       
       
       

      Artikel 30ia

       
       
       

      Artikel 30j

       
       
       

      Artikel 30k

       
       
       

      Hoofdstuk VI. Bevordering van de richtige heffing

       
       
       

      Artikel 31

       
       
       

      Artikel 32

       
       
       

      Artikel 33

       
       
       

      Artikel 34

       
       
       

      Artikel 35

       
       
       

      Artikel 36

       
       
       

      Hoofdstuk VII. Bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting

       
       
       

      Artikel 37

       
       
       

      Artikel 38

       
       
       

      Artikel 39

       
       
       

      Artikel 39a

       
       
       

      Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2001]

       
       
       

      Hoofdstuk VIII. Bijzondere bepalingen

       
       
       

      Afdeling 1. Vertegenwoordiging buiten rechte

       
       
       

      Artikel 41

       
       
       

      Artikel 42

       
       
       

      Artikel 43

       
       
       

      Artikel 44

       
       
       

      Artikel 45

       
       
       

      Artikel 46

       
       
       

      Afdeling 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

       
       
       

      Artikel 47

       
       
       

      Artikel 47a

       
       
       

      Artikel 47b

       
       
       

      Artikel 48

       
       
       

      Artikel 49

       
       
       

      Artikel 49a

       
       
       

      Artikel 50

       
       
       

      Artikel 51

       
       
       

      Artikel 52

       
       
       

      Artikel 52a

       
       
       

      Artikel 53

       
       
       

      Artikel 53bis

       
       
       

      Artikel 53a

       
       
       

      Artikel 54

       
       
       

      Artikel 55

       
       
       

      Artikel 56

       
       
       

      Artikel 56a

       
       
       

      Afdeling 3. Domiciliekeuze en uitreiking van stukken

       
       
       

      Artikel 57

       
       
       

      Artikel 58

       
       
       

      Afdeling 4. Overschrijding van termijnen

       
       
       

      Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2008]

       
       
       

      Artikel 60

       
       
       

      Afdeling 5. Toekenning van bevoegdheden

       
       
       

      Artikel 61

       
       
       

      Artikel 62

       
       
       

      Artikel 63

       
       
       

      Artikel 64

       
       
       

      Artikel 65

       
       
       

      Artikel 66

       
       
       

      Afdeling 6. Geheimhouding

       
       
       

      Artikel 67

       
       
       

      Hoofdstuk VIIIA. Bestuurlijke boeten

       
       
       

      Afdeling 1. Overtredingen

       
       
       

      Paragraaf 1. Verzuimboeten

       
       
       

      Artikel 67a

       
       
       

      Artikel 67b

       
       
       

      Artikel 67c

       
       
       

      Artikel 67ca

       
       
       

      Artikel 67cb

       
       
       

      Paragraaf 2. Vergrijpboeten

       
       
       

      Artikel 67cc

       
       
       

      Artikel 67d

       
       
       

      Artikel 67e

       
       
       

      Artikel 67f

       
       
       

      Artikel 67fa [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Afdeling 2. Aanvullende voorschriften inzake het opleggen van bestuurlijke boeten

       
       
       

      Artikel 67g

       
       
       

      Artikel 67h

       
       
       

      Artikel 67i [Vervallen per 01-07-2009]

       
       
       

      Artikel 67j [Vervallen per 01-07-2009]

       
       
       

      Artikel 67k [Vervallen per 01-07-2009]

       
       
       

      Artikel 67l [Vervallen per 01-07-2009]

       
       
       

      Artikel 67m [Vervallen per 01-07-2009]

       
       
       

      Artikel 67n

       
       
       

      Artikel 67o

       
       
       

      Artikel 67oa

       
       
       

      Artikel 67ob

       
       
       

      Artikel 67p

       
       
       

      Artikel 67pa

       
       
       

      Artikel 67pb

       
       
       

      Artikel 67q

       
       
       

      Afdeling 3. Openbaarmaking van de boetebeschikking

       
       
       

      Artikel 67r

       
       
       

      Hoofdstuk IX. Strafrechtelijke bepalingen

       
       
       

      Afdeling 1. Strafbare feiten

       
       
       

      Artikel 68

       
       
       

      Artikel 69

       
       
       

      Artikel 69a

       
       
       

      Afdeling 1A. Strafbare feiten in algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen

       
       
       

      Artikel 70

       
       
       

      Artikel 71

       
       
       

      Afdeling 2. Algemene bepalingen van strafrecht

       
       
       

      Artikel 72

       
       
       

      Artikel 73

       
       
       

      Artikel 74

       
       
       

      Artikel 75 [Vervallen per 11-06-1988]

       
       
       

      Artikel 76

       
       
       

      Afdeling 2A. [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 76a [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 76b [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 76c [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Afdeling 3. Algemene bepalingen van strafvordering

       
       
       

      Artikel 77

       
       
       

      Artikel 78

       
       
       

      Artikel 79 [Vervallen per 01-09-1976]

       
       
       

      Artikel 80

       
       
       

      Artikel 81

       
       
       

      Artikel 82

       
       
       

      Artikel 83

       
       
       

      Artikel 84

       
       
       

      Artikel 85

       
       
       

      Artikel 86

       
       
       

      Artikel 87

       
       
       

      Artikel 88

       
       
       

      Afdeling 4. [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 88a [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 88b [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Artikel 88c [Vervallen per 01-08-2008]

       
       
       

      Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 89

       
       
       

      Artikel 90

       
       
       

      Artikel 91

       
       
       

      Artikel 92

       
       
       

      Artikel 93

       
       
       

      Artikel 94

       
       
       

      Artikel 95

       
       
       

      Artikel 96

       
       
       

      Slotformulier en ondertekening