scales Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 [Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

   Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

   Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 november 2000, nr. WDB2000/872M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

   Gelet op de artikelen 2.5 scales , 2.6 scales , 3.11 scales , 3.83 scales , 3.126 scales , 3.127 scales , 4.25 scales , 5.7 scales , 5.22 scales , 5.23 scales , 6.25 scales , 7.6 scales , 10.8 scales en 10.9 van de Wet inkomstenbelasting 2001 scales ;

   De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2000, nr. W06.00.0535/IV);

   Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 december 2000, nr. WDB2000/963U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

   Hebben goedgevonden en verstaan:

   scales Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen ( )

    scales Artikel 1. Reikwijdte en definitie

    scales Artikel 1a. Pensioenregeling; vrijwillige voortzetting

     1.

     Een regeling als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel b, van de wet scales , die vrijwillig wordt voortgezet nadat de arbeidsverhouding op grond waarvan deelneming aan die pensioenregeling was verplicht is geëindigd, wordt, onder door Onze Minister te stellen voorwaarden, als een zodanige pensioenregeling aangemerkt, ingeval:

     1. de regeling ten hoogste tien jaar vrijwillig wordt voortgezet;

     2. gedurende de vrijwillige voorzetting als pensioengevend inkomen geen hoger bedrag in aanmerking wordt genomen dan het gemiddelde pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.18, vierde lid, onderdeel d, van de wet scales , in de vijf aan het eerste dienstjaar van vrijwillige voortzetting voorafgaande kalenderjaren, voor zover de belastingplichtige in die jaren heeft deelgenomen aan de pensioenregeling;

     3. onverminderd onderdeel b vanaf het vierde kalenderjaar van vrijwillige voortzetting als pensioengevend inkomen geen hoger bedrag in aanmerking wordt genomen dan het gezamenlijke bedrag van het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.18, vierde lid, onderdeel d, van de wet scales , vermeerderd met het belastbare loon, het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden en de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen van de belastingplichtige in het derde kalenderjaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar.

     2.

     Ingeval de arbeidsverhouding, bedoeld in het eerste lid, is geëindigd als gevolg van arbeidsongeschiktheid, is het eerste lid, onderdelen a en c, niet van toepassing zolang een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ontvangen.

     Hoofdstuk 2. Raamwerk ( )

      
      
      

     Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

      
      
      

     Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

      
      
      

     Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

      
      
      

     Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

      
      
      

     Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2015]

      
      
      

     Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2015]

      
      
      

     Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2015]

      
      
      

     Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2015]

      
      
      

     Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2015]

      
      
      

     Artikel 11. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor in het buitenland geworven deskundigen

      
      
      

     Artikel 11bis. Toerekeningsregels; meldingsplicht bij

      
      
      

     Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning ( )

      
      
      

     Artikel 11a. Belastbare winst uit onderneming; vrijstelling voor bosbedrijf

      
      
      

     Artikel 11b. In aanmerking te nemen AOW-bedragen

      
      
      

     Artikel 11c. Deeltijd

      
      
      

     Artikel 11d. Ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en bevalling

      
      
      

     Artikel 11e. Starters

      
      
      

     Artikel 11f. Bereikbaar pensioengevend loon

      
      
      

     Artikel 11g. Buitenlandse aanbieder

      
      
      

     Artikel 12bis. Belastbare winst uit onderneming; privégebruik auto

      
      
      

     Artikel 12a. Belastbare winst uit onderneming; aangewezen herstructureringsregelgeving

      
      
      

     Artikel 13. Belastbaar loon; pensioen in grensoverschrijdende situaties

      
      
      

     Artikel 14. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen via een lijfrenteverzekering; toegelaten aanbieders

      
      
      

     Artikel 14a. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen via een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht; toegelaten aanbieders

      
      
      

     Artikel 15. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen; in aanmerking te nemen premies voor lijfrenten; waardeaangroei

      
      
      

     Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang ( )

      
      
      

     Artikel 15a. Verkrijgingsprijs bij in genoemde situaties; verminderen van de conserverende belastingaanslag

      
      
      

     Artikel 16. Vervreemdingsvoordelen; verkrijgingsprijs bij het ontstaan van binnenlandse belastingplicht; vaststelling verkrijgingsprijs en verminderen van de belastingaanslag

      
      
      

     Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen ( )

      
      
      

     Artikel 17. Vrijstellingen; vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen

      
      
      

     Artikel 17bis. Vrijstellingen; begrenzing premie nettolijfrente

      
      
      

     Artikel 17a. Waardering woningen; correctie op WOZ-waarde

      
      
      

     Artikel 17b. Waardering woningen; correctie voor erfpachtcanon

      
      
      

     Artikel 18. Waardering; waardering genotsrechten

      
      
      

     Artikel 19. Waardering; aanvullende regels; waardering periodieke uitkeringen

      
      
      

     Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek ( )

      
      
      

     Artikel 19a. Aangewezen drukkende uitgaven

      
      
      

     Artikel 20. Definities ernstig gehandicapt en zorgafhankelijk

      
      
      

     Artikel 20a [Vervallen per 01-01-2009]

      
      
      

     Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen ( )

      
      
      

     Artikel 21. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang; aanpassing verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

      
      
      

     Artikel 21bis. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

      
      
      

     Hoofdstuk 7A. [Vervallen per 01-01-2017]

      
      
      

     Artikel 21a [Vervallen per 01-01-2017]

      
      
      

     Hoofdstuk 8. Aanvullende regelingen ( )

      
      
      

     Artikel 22. Overige aanvullende regelingen; verstrekken van gegevens en inlichtingen

      
      
      

     Artikel 22a. Overige aanvullende regelingen; verstrekken van gegevens en inlichtingen; betalingen voor werkzaamheden en diensten

      
      
      

     Artikel 23. Overige aanvullende regelingen; rechtspersonen met natuurschoonwet-landgoederen

      
      
      

     Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen ( )

      
      
      

     Artikel 24

      
      
      

     Artikel 25. Overgangsrecht inzake aanmerkelijk belang

      
      
      

     Artikel 25a [Vervallen per 01-01-2003]

      
      
      

     Artikel 26. Inwerkingtreding

      
      
      

     Artikel 27. Citeertitel

      
      
      

     Slotformulier en ondertekening