scales Invorderingswet 1990 [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-05-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Invorderingswet 1990

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-05-2023]

   Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

   Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

   Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering van ’s Rijks directe belastingen te vervangen door een meer overzichtelijke en op verschillende punten herziene wet;

   Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   scales Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

    scales Artikel 2

     1.

     Deze wet verstaat onder:

     1. a.

      rijksbelastingen: belastingen als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales , alsmede rechten bij invoer en rechten bij uitvoer als bedoeld in artikel 7:3 van de Algemene douanewet scales , die in Nederland worden geheven;

     2. aa.
      1. 1°.

       Koninkrijk: Koninkrijk der Nederlanden;

      2. 2°.

       Rijk: het land Nederland, zijnde Nederland en de BES eilanden;

      3. 3°.

       Nederland: het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk, met dien verstande dat voor de heffing van de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de assurantiebelasting Nederland tevens omvat de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voorzover deze grenst aan de territoriale zee in Nederland;

      4. 4°.

       BES eilanden: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met daaronder begrepen, met inachtneming van de Rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba, het buiten de territoriale zee van de BES eilanden gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, voor zover het Koninkrijk daar op grond van het internationale recht ten behoeve van de exploratie en de exploitatie van natuurlijke rijkdommen soevereine rechten mag uitoefenen, alsmede de in, op, of boven dat gebied aanwezige installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen in dat gebied;

     3. b.

      belastingrente en revisierente: de belastingrente en de revisierente, bedoeld in hoofdstuk VA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales ;

     4. c.

      Douanewetboek van de Unie: Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

     5. d.

      Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);

     6. e.

      Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);

     7. f.

      kosten van ambtelijke werkzaamheden: de kosten, bedoeld in paragraaf 1.2.3 van de Algemene douanewet scales ;

     8. g.

      bestuurlijke boeten: de verzuimboeten en de vergrijpboeten, bedoeld in hoofdstuk VIIA scales van deze wet, hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales of hoofdstuk 9 van de Algemene douanewet scales , dan wel in enig ander wettelijk voorschrift betreffende de heffing van rijksbelastingen;

     9. h.

      Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

     10. i.

      directeur, inspecteur of ontvanger: de functionaris die als zodanig bij ministeriële regeling is aangewezen;

     11. j.

      belastingdeurwaarder: de door Onze Minister als zodanig aangewezen ambtenaar van de rijksbelastingdienst;

     12. k.

      belastingschuldige: degene te wiens naam de belastingaanslag is gesteld;

     13. l.

      werknemer, artiest, beroepssporter, buitenlands gezelschap, dienstbetrekking en inhoudingsplichtige: de werknemer, de artiest, de beroepssporter, het buitenlandse gezelschap, de dienstbetrekking en de inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 scales ;

     14. m.

      belastingaanslag: de voorlopige aanslag, de aanslag, de uitnodiging tot betaling, de navorderingsaanslag en de naheffingsaanslag, alsmede de voorlopige conserverende aanslag, de conserverende aanslag en de conserverende navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting en in de schenk- en erfbelasting;

     15. n.

      kind: eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn.

     16. o.

      sociale verzekeringspremies: de premies voor de sociale verzekeringen, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en c, van de Wet financiering sociale verzekeringen scales , en de ingevolge de Zorgverzekeringswet scales geheven inkomensafhankelijke bijdrage;

     17. p.
     18. q.

      burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

     19. r.

      vertragingsrente: de vertragingsrente, bedoeld in artikel 114, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie;

     20. s.

      rente op achterstallen: de rente op achterstallen, bedoeld in artikel 114, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie;

     21. t.

      kredietrente: de kredietrente, bedoeld in artikel 112, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie.

     2.

     Deze wet verstaat mede onder:

     1. rijksbelastingen: de belastingrente, de revisierente, de rente op achterstallen, de kosten van ambtelijke werkzaamheden, alsmede de bestuurlijke boeten;

     2. wettelijke regeling betreffende de heffing van rijksbelastingen: de wettelijke bepalingen, bedoeld in artikel 1:1, eerste en tweede lid, van de Algemene douanewet scales , voor zover deze betrekking hebben op de heffing van rijksbelastingen;

     3. belastingaanslag: een ingevolge de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales dan wel Algemene douanewet scales of enige andere wettelijke regeling betreffende de heffing van rijksbelastingen vastgestelde beschikking of uitspraak strekkende tot - al dan niet nadere - vaststelling van een ingevolge die regelingen verschuldigd of terug te geven bedrag;

     4. aanslagbiljet: de kennisgeving van de beschikking of de uitspraak, bedoeld in onderdeel c;

     5. invorderen van rijksbelastingen: het betalen van een terug te geven bedrag aan rijksbelastingen.

     3.

     Voor de toepassing van deze wet geldt, in afwijking in zoverre van het eerste en het tweede lid en behoudens voor zover daarvan moet worden afgeweken ingevolge het elders in deze wet bepaalde, als belastingaanslag:

     1. de belastingaanslag na toepassing van de ingevolge de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales of enige andere wettelijke regeling betreffende de heffing van rijksbelastingen voorziene verrekeningen;

     2. ingeval een aanslagbiljet naast een of meer belastingaanslagen als bedoeld in onderdeel a een of meer ingevolge het tweede lid, onderdeel c, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikkingen omvat: het gezamenlijke bedrag van de ingevolge de op het aanslagbiljet vermelde belastingaanslagen in te vorderen bedragen.

     4.

     Ingeval het derde lid, aanhef en onderdeel b, toepassing vindt, worden de op het aanslagbiljet vermelde bestanddelen - wat belasting betreft na de in het derde lid, onderdeel a, bedoelde verrekening - tot een negatief bedrag geacht naar evenredigheid te zijn verrekend met de bestanddelen tot een positief bedrag en omgekeerd.

     5.

     Bepalingen van deze wet die rechtsgevolgen verbinden aan het aangaan, het bestaan, de beëindiging of het beëindigd zijn van een huwelijk zijn van overeenkomstige toepassing op het aangaan, het bestaan, de beëindiging onderscheidenlijk het beëindigd zijn van een geregistreerd partnerschap.

     6.

     Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt een Europese coöperatieve vennootschap gelijkgesteld met een Europese naamloze vennootschap.

     Artikel 3

      
      
      

     Artikel 3a

      
      
      

     Artikel 4

      
      
      

     Artikel 5

      
      
      

     Artikel 6

      
      
      

     Artikel 7

      
      
      

     Artikel 7a

      
      
      

     Artikel 7b

      
      
      

     Artikel 7c

      
      
      

     Artikel 7d [Nog niet in werking]

      
      
      

     Hoofdstuk II. Invordering in eerste aanleg

      
      
      

     Artikel 8

      
      
      

     Artikel 9

      
      
      

     Artikel 10

      
      
      

     Hoofdstuk III. Dwanginvordering

      
      
      

     Artikel 11

      
      
      

     Artikel 12

      
      
      

     Artikel 13

      
      
      

     Artikel 14

      
      
      

     Artikel 15

      
      
      

     Artikel 16

      
      
      

     Artikel 17

      
      
      

     Artikel 18

      
      
      

     Artikel 18a

      
      
      

     Artikel 19

      
      
      

     Artikel 20

      
      
      

     Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen

      
      
      

     Afdeling 1. Verhaalsrechten

      
      
      

     Artikel 21

      
      
      

     Artikel 22

      
      
      

     Artikel 22bis

      
      
      

     Artikel 22a

      
      
      

     Artikel 23

      
      
      

     Artikel 23a

      
      
      

     Afdeling 2. Verrekening

      
      
      

     Artikel 24

      
      
      

     Afdeling 3. Uitstel van betaling, kwijtschelding en verjaring

      
      
      

     Artikel 25

      
      
      

     Artikel 25a

      
      
      

     Artikel 25b

      
      
      

     Artikel 25c

      
      
      

     Artikel 26

      
      
      

     Artikel 26a

      
      
      

     Artikel 27

      
      
      

     Afdeling 4. Kredietrente, vertragingsrente en rente op achterstallen

      
      
      

     Artikel 27bis

      
      
      

     Artikel 27ter

      
      
      

     Artikel 27quater

      
      
      

     Hoofdstuk V. Betalingskorting en invorderingsrente

      
      
      

     Artikel 27quinquies

      
      
      

     Artikel 27a

      
      
      

     Artikel 28

      
      
      

     Artikel 28a

      
      
      

     Artikel 28b

      
      
      

     Artikel 28c

      
      
      

     Artikel 29

      
      
      

     Artikel 30

      
      
      

     Artikel 31

      
      
      

     Artikel 31a

      
      
      

     Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid

      
      
      

     Afdeling 1. Aansprakelijkheid

      
      
      

     Artikel 32

      
      
      

     Artikel 33

      
      
      

     Artikel 33a

      
      
      

     Artikel 34

      
      
      

     Artikel 34a [Nog niet in werking]

      
      
      

     Artikel 35

      
      
      

     Artikel 35a

      
      
      

     Artikel 35b

      
      
      

     Artikel 36

      
      
      

     Artikel 36a

      
      
      

     Artikel 36b

      
      
      

     Artikel 37

      
      
      

     Artikel 38

      
      
      

     Artikel 39

      
      
      

     Artikel 40

      
      
      

     Artikel 41

      
      
      

     Artikel 42

      
      
      

     Artikel 42a

      
      
      

     Artikel 42b [Vervallen per 01-01-2016]

      
      
      

     Artikel 42c

      
      
      

     Artikel 42d

      
      
      

     Artikel 43

      
      
      

     Artikel 43a

      
      
      

     Artikel 44

      
      
      

     Artikel 44a

      
      
      

     Artikel 44b

      
      
      

     Artikel 44c [Vervallen per 01-01-2013]

      
      
      

     Artikel 45

      
      
      

     Artikel 46

      
      
      

     Artikel 47

      
      
      

     Artikel 48

      
      
      

     Artikel 48a

      
      
      

     Afdeling 2. Formele bepalingen

      
      
      

     Artikel 49

      
      
      

     Artikel 50 [Vervallen per 01-12-2002]

      
      
      

     Artikel 51

      
      
      

     Artikel 52

      
      
      

     Artikel 53

      
      
      

     Artikel 54

      
      
      

     Afdeling 3. Bijzondere verhaalsregelingen voor aansprakelijken

      
      
      

     Artikel 55

      
      
      

     Artikel 56

      
      
      

     Artikel 57

      
      
      

     Afdeling 4. Door de ontvanger aan te houden vrijwaringsrekening bij een bank ten behoeve van depots bij de ontvanger

      
      
      

     Artikel 57a [Nog niet in werking]

      
      
      

     Hoofdstuk VII. Verplichtingen ten behoeve van de invordering

      
      
      

     Artikel 58

      
      
      

     Artikel 59

      
      
      

     Artikel 60

      
      
      

     Artikel 61

      
      
      

     Artikel 62

      
      
      

     Artikel 62bis

      
      
      

     Artikel 62a

      
      
      

     Artikel 63

      
      
      

     Artikel 63a

      
      
      

     Hoofdstuk VIIbis. Terugvordering en invordering van teruggevorderde staatssteun

      
      
      

     Artikel 63aa

      
      
      

     Artikel 63ab

      
      
      

     Hoofdstuk VIIa. Bestuurlijke boeten

      
      
      

     Artikel 63b

      
      
      

     Artikel 63c

      
      
      

     Hoofdstuk VIII. Strafrechtelijke bepalingen

      
      
      

     Artikel 64

      
      
      

     Artikel 65

      
      
      

     Artikel 65a

      
      
      

     Artikel 66

      
      
      

     Hoofdstuk IX. Aanvullende regelingen

      
      
      

     Artikel 67

      
      
      

     Artikel 67a

      
      
      

     Artikel 68

      
      
      

     Artikel 69

      
      
      

     Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2022]

      
      
      

     Hoofdstuk X. Slot- en overgangsbepalingen

      
      
      

     Artikel 70a

      
      
      

     Artikel 70aa

      
      
      

     Artikel 70b

      
      
      

     Artikel 70ba

      
      
      

     Artikel 70c

      
      
      

     Artikel 70ca

      
      
      

     Artikel 70cb [Vervallen per 01-01-2020]

      
      
      

     Artikel 70cc

      
      
      

     Artikel 70d

      
      
      

     Artikel 70e

      
      
      

     Artikel 70ea

      
      
      

     Artikel 70f

      
      
      

     Artikel 71

      
      
      

     Artikel 72

      
      
      

     Slotformulier en ondertekening