scales Wet financiering sociale verzekeringen [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Wet financiering sociale verzekeringen

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

   Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

   Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

   Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter vermindering van administratieve en uitvoeringslasten en vereenvoudiging van regelgeving de heffing en invordering van de premies voor de werknemersverzekeringen te laten plaatsvinden door de rijksbelastingdienst tezamen met en op zoveel mogelijk gelijke wijze als die van de loonbelasting en de regeling daarvan en van hetgeen overigens de financiering van de werknemersverzekeringen betreft tezamen met de regeling van de financiering van de volksverzekeringen – onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen – onder te brengen in één wet;

   Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   scales Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

    scales Artikel 1. Algemene begrippen

     In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

     1. a.

      Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

     2. b.

      UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen scales ;

     3. c.
     4. d.

      Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet scales ;

     5. e.

      zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg;

     6. f.

      Ouderdomsfonds: het Ouderdomsfonds, genoemd in artikel 82, eerste lid scales ;

     7. g.

      Nabestaandenfonds: het Nabestaandenfonds, genoemd in artikel 82, tweede lid scales ;

     8. h.

      [vervallen;]

     9. i.

      Fonds langdurige zorg: het Fonds langdurige zorg, genoemd in artikel 89 scales ;

     10. j.

      Algemeen Werkloosheidsfonds: het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 93 scales ;

     11. k.

      [vervallen;]

     12. l.

      Uitvoeringsfonds voor de overheid: het Uitvoeringsfonds voor de overheid, genoemd in artikel 106 scales ;

     13. m.

      Arbeidsongeschiktheidsfonds: het Arbeidsongeschiktheidsfonds, genoemd in artikel 112 scales ;

     14. n.

      [vervallen;]

     15. o.
     16. p.

      overheidswerknemer: de werknemer bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Werkloosheidswet scales ;

     17. q.
     18. r.

      overheidswerkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Werkloosheidswet scales ;

     19. s.

      burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

     20. sa.

      [vervallen;]

     21. t.

      inspecteur of ontvanger: de functionaris van de rijksbelastingdienst die als zodanig bij regeling van Onze Minister van Financiën is aangewezen;

     22. u.
     23. v.

      [vervallen;]

     24. w.

      Werkhervattingskas: de Werkhervattingskas, genoemd in artikel 113a scales ;

     25. x.

      WGA-uitkering: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in artikel 54 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen scales ;

     26. y.

      WGA-staartlastuitkering: de WGA-uitkering aan een verzekerde, die op de eerste dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd tot een eigenrisicodrager in dienstbetrekking stond dan wel arbeidsongeschikt is geworden nadat de dienstbetrekking met hem is beëindigd en artikel 46 van de Ziektewet scales van toepassing is, waarbij die dag is gelegen vóór de dag van ingang van het eigenrisicodragen, met uitzondering van de uitkeringen, bedoeld in artikel 117b, derde lid, onderdeel h scales ;

     27. z.

      staartlastenvermogen: het staartlastenvermogen, genoemd in artikel 113a scales .

     scales Artikel 2. Sociale verzekeringen

      In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

      1. volksverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet scales , de Algemene nabestaandenwet scales en de Wet langdurige zorg scales ;

      2. vrijwillige volksverzekeringen: de vrijwillige verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet scales en de Algemene nabestaandenwet scales ;

      3. werknemersverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Werkloosheidswet scales , de Ziektewet scales , de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen scales en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering scales ;

      4. vrijwillige werknemersverzekeringen: de vrijwillige verzekeringen op grond van de Werkloosheidswet scales , de Ziektewet scales , de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen scales en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering scales .

      Hoofdstuk 2. De financiering van de volksverzekeringen

       
       
       

      Afdeling 1. Inleidende bepalingen

       
       
       

      Artikel 3. Premieheffing en rijksbijdragen

       
       
       

      Artikel 4. Algemene begrippen

       
       
       

      Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Afdeling 2. Premie van verzekerden

       
       
       

      § 1. Premieplicht

       
       
       

      Artikel 6. Premieplicht

       
       
       

      § 2. Maatstaf

       
       
       

      Artikel 7. Maatstaf

       
       
       

      Artikel 8. Premie-inkomen

       
       
       

      § 3. Tarief en heffingskorting

       
       
       

      Artikel 9. Verschuldigde premie

       
       
       

      Artikel 10. Premie

       
       
       

      Artikel 11. Premiepercentage

       
       
       

      Artikel 12. Heffingskorting

       
       
       

      § 4. Aanvullende regeling

       
       
       

      Artikel 13. Nadere regels

       
       
       

      Afdeling 3. Rijksbijdragen

       
       
       

      Artikel 14. Rijksbijdragen Nabestaandenfonds, Ouderdomsfonds en Fonds langdurige zorg

       
       
       

      Artikel 15. Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen

       
       
       

      Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

       
       
       

      Afdeling 1. Inleidende bepalingen

       
       
       

      § 1. Het loonbegrip

       
       
       

      Artikel 16. Loon

       
       
       

      Artikel 17. Maximum premieloon

       
       
       

      Artikel 18. Herziening maximumpremieloon

       
       
       

      Artikel 19. Uitzondering maximum premieloon

       
       
       

      § 2. Inhouding en verbod van verhaal

       
       
       

      Artikel 20. Verbod verhaal op werknemer

       
       
       

      § 3. Uitzondering en uitbreiding premieplicht

       
       
       

      Artikel 21. Uitzondering premieplicht AOW-gerechtigden

       
       
       

      Artikel 21a [Vervallen per 01-01-2022]

       
       
       

      § 4. Premiewijziging anders dan per 1 januari

       
       
       

      Artikel 22. Premiewijziging anders dan per 1 januari

       
       
       

      Afdeling 2. Algemeen Werkloosheidsfonds

       
       
       

      § 1. Premie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds

       
       
       

      Artikel 23. Premieheffing

       
       
       

      § 2. Uitzondering overheid

       
       
       

      Artikel 24. Uitzondering overheid

       
       
       

      § 3. Premieplicht

       
       
       

      Artikel 25. Premieverschuldigdheid werkgever

       
       
       

      § 4. Maatstaf

       
       
       

      Artikel 26. Maatstaf

       
       
       

      § 5. Tarief

       
       
       

      Artikel 27. Premiepercentages Algemeen Werkloosheidsfonds

       
       
       

      Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Afdeling 3. Uitvoeringsfonds voor de overheid

       
       
       

      Artikel 29. Premieheffing en verhaal

       
       
       

      Artikel 30. Premieverschuldigdheid overheidswerkgever

       
       
       

      Artikel 31. Maatstaf en tarief

       
       
       

      Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Afdeling 4. Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas

       
       
       

      § 1. Premies en rijksbijdragen ten gunste van de fondsen

       
       
       

      Artikel 33. Premieheffing, quotumheffing en rijksbijdrage

       
       
       

      § 2. Premieplicht en quotumheffing werkgever

       
       
       

      Artikel 34. Gedifferentieerde premies en quotumheffing

       
       
       

      § 3. Maatstaf

       
       
       

      Artikel 35. Maatstaf

       
       
       

      § 4. Tarief

       
       
       

      Artikel 36. Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds

       
       
       

      Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Artikel 38. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

       
       
       

      Artikel 38a. Vervanging gedifferentieerde premie

       
       
       

      § 4a. Quotumheffing

       
       
       

      Artikel 38b. Definities

       
       
       

      Artikel 38c. Indeling sectoren

       
       
       

      Artikel 38d. Registratie arbeidsbeperkten

       
       
       

      Artikel 38e. Wijze van heffing en tijdvak

       
       
       

      Artikel 38f. Vaststelling quotumpercentages

       
       
       

      Artikel 38g. Bepaling van het quotumtekort

       
       
       

      Artikel 38h. Vaststelling quotumheffing

       
       
       

      Artikel 38i. Inning quotumheffing

       
       
       

      Artikel 38j. Belastingdienst

       
       
       

      § 5. Rijksbijdrage

       
       
       

      Artikel 39. Rijksbijdrage

       
       
       

      Afdeling 5. Eigenrisicodragen

       
       
       

      Artikel 40. Verzoek eigenrisicodragen

       
       
       

      Artikel 41. Verhaal kosten eigenrisicodrager op werknemer

       
       
       

      Artikel 42. Nadere regelgeving eigenrisicodragen

       
       
       

      Artikel 43. Aanvullende bepaling eigenrisicodragen

       
       
       

      Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 45

       
       
       

      Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Artikel 46a [Vervallen per 01-01-2014]

       
       
       

      Afdeling 6. [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      § 1. [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 48a [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 48b [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 50a [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      § 2. [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 50b [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 50c [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 50d [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      § 3. [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 52a [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Afdeling 7. Dienstplichtigen

       
       
       

      Artikel 56. Financiering en dienstplichtigen

       
       
       

      Hoofdstuk 4. De heffing en invordering van premies

       
       
       

      § 1. Heffing

       
       
       

      Artikel 57. Premieheffing door de rijksbelastingdienst

       
       
       

      Artikel 58. Premieheffing volksverzekeringen

       
       
       

      Artikel 59. Premieheffing werknemersverzekeringen

       
       
       

      § 2. Invordering

       
       
       

      Artikel 60. Invordering door de rijksbelastingdienst

       
       
       

      § 3. Schuldige nalatigheid premie volksverzekeringen

       
       
       

      Artikel 61. Schuldige nalatigheid

       
       
       

      Artikel 62. Beroep

       
       
       

      § 4. Aanvullende regeling

       
       
       

      Artikel 63. Nadere regels

       
       
       

      Hoofdstuk 5. Gemoedsbezwaarden

       
       
       

      Artikel 64. Ontheffing wegens gemoedsbezwaren

       
       
       

      Artikel 65. Premievervangende belasting

       
       
       

      Artikel 66. Premie ten laste van Rijk

       
       
       

      Artikel 67. Nadere regels

       
       
       

      Artikel 67a [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Hoofdstuk 6. De financiering van de vrijwillige sociale verzekeringen

       
       
       

      Afdeling 1. De financiering van de vrijwillige volksverzekeringen

       
       
       

      § 1. Inleidende bepalingen

       
       
       

      Artikel 68. Premieheffing

       
       
       

      Artikel 69. Algemene begrippen

       
       
       

      § 2. Heffing en inning

       
       
       

      Artikel 70. Premieheffing door SVB

       
       
       

      § 3. Premieplicht en tarief

       
       
       

      Artikel 71. Premieplicht en tarief

       
       
       

      Afdeling 2. De financiering van de vrijwillige werknemersverzekeringen

       
       
       

      § 1. Inleidende bepaling

       
       
       

      Artikel 72. Premieheffing

       
       
       

      § 2. Heffing en inning

       
       
       

      Artikel 73. Premieheffing door UWV

       
       
       

      § 3. Werkloosheidswet

       
       
       

      Artikel 74. Hoogte premie vrijwillige werkloosheidsverzekering

       
       
       

      § 4.

       
       
       

      Artikel 75. Hoogte premie vrijwillige WAO-verzekering

       
       
       

      § 5.

       
       
       

      Artikel 76. Hoogte premie vrijwillige Ziektewet-verzekering

       
       
       

      § 6. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

       
       
       

      Artikel 76a. Hoogte premie vrijwillige WIA verzekering

       
       
       

      Afdeling 3. Aanvullende bepalingen

       
       
       

      Artikel 77. Inlichtingenplicht

       
       
       

      Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Artikel 79. Beslistermijn bezwaar

       
       
       

      Artikel 80. Nadere regels

       
       
       

      Hoofdstuk 7. De fondsen

       
       
       

      Afdeling 1. Algemeen

       
       
       

      Artikel 81. Premie-afdracht en -toerekening

       
       
       

      Afdeling 2. Volksverzekeringen

       
       
       

      § 1. en

       
       
       

      Artikel 82. Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds

       
       
       

      Artikel 83. Inkomsten en uitgaven Ouderdomsfonds

       
       
       

      Artikel 84. Prognose benodigde middelen

       
       
       

      Artikel 85. Inkomsten en uitgaven Nabestaandenfonds

       
       
       

      Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 87a. Bijdrage Zorgverzekeringsfonds

       
       
       

      Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      § 2.

       
       
       

      Artikel 89. Fonds langdurige zorg

       
       
       

      Artikel 90. Inkomsten en uitgaven Fonds langdurige zorg

       
       
       

      Artikel 91. Dekking uitgaven Fonds langdurige zorg

       
       
       

      Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2013]

       
       
       

      Afdeling 3. Werknemersverzekeringen

       
       
       

      § 1. Algemeen Werkloosheidsfonds, Uitvoeringsfonds voor de overheid en sectorindeling

       
       
       

      Artikel 93. Algemeen Werkloosheidsfonds

       
       
       

      Artikel 94 [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Artikel 95. Sectorindeling

       
       
       

      Artikel 96. Aansluiting bij sector

       
       
       

      Artikel 97. Mededeling aansluiting

       
       
       

      Artikel 98 [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Artikel 99. Middelen Algemeen Werkloosheidsfonds

       
       
       

      Artikel 100. Uitgaven Algemeen Werkloosheidsfonds

       
       
       

      Artikel 101 [Vervallen per 01-01-2009]

       
       
       

      Artikel 102 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 103 [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Artikel 104 [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Artikel 105 [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Artikel 106. Uitvoeringsfonds voor de overheid

       
       
       

      Artikel 107. Middelen Uitvoeringsfonds voor de overheid

       
       
       

      Artikel 108. Uitgaven Uitvoeringsfonds voor de overheid

       
       
       

      Artikel 109 [Vervallen per 01-01-2009]

       
       
       

      Artikel 110 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 111. Verdeling premie over uitkeringen overheidswerknemers over fondsen

       
       
       

      § 2. Arbeidsongeschiktheidsfonds, Arbeidsongeschiktheidskas en Werkhervattingskas

       
       
       

      Artikel 112. Arbeidsongeschiktheidsfonds

       
       
       

      Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Artikel 113a. Werkhervattingskas

       
       
       

      Artikel 114. Middelen Arbeidsongeschiktheidsfonds

       
       
       

      Artikel 115. Uitgaven Arbeidsongeschiktheidsfonds

       
       
       

      Artikel 116 [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Artikel 117 [Vervallen per 01-01-2011]

       
       
       

      Artikel 117a. Middelen Werkhervattingskas

       
       
       

      Artikel 117b. Uitgaven Werkhervattingskas

       
       
       

      Artikel 118

       
       
       

      Artikel 118a. Vergoeding gemeenten

       
       
       

      Afdeling 4. Geïntegreerd middelenbeheer

       
       
       

      Artikel 119. Beheer en rekening-courant

       
       
       

      Artikel 120. Beschikking over financiële middelen

       
       
       

      Artikel 121. Financiële rapportage

       
       
       

      Artikel 121a. Financieringsregeling rijksbijdragen

       
       
       

      Artikel 122. Afdracht gelden door het Rijk

       
       
       

      Hoofdstuk 7a. Overgangsbepalingen

       
       
       

      Artikel 122a. Overgangsrecht in verband met het vervallen van de sectorfondsen

       
       
       

      Artikel 122ab [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 122ac [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 122b [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 122c [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 122ca [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Artikel 122d. Overgangsbepaling ontwikkeling premie Algemeen Werkloosheidsfonds

       
       
       

      Artikel 122e. Overgangsbepaling eigenrisicodragen

       
       
       

      Artikel 122f. Overgangsregeling lopende uitkeringen

       
       
       

      Artikel 122g [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Artikel 122ga. Beëindiging premiekorting jongere werknemer

       
       
       

      Artikel 122h. Overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidskas

       
       
       

      Artikel 122i. Overgangsbepaling eigenrisicodragen WGA gemeente voor schoolpersoneel

       
       
       

      Artikel 122j. Overgangsrecht ontheffing wegens gemoedsbezwaren

       
       
       

      Artikel 122k [Vervallen per 01-01-2015]

       
       
       

      Artikel 122l [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 122m. Overgangsbepaling toepassing AWR op beschikkingen eigenrisicodragen

       
       
       

      Artikel 122n. Geleidelijke invoering en de deactivering van de quotumheffing

       
       
       

      Artikel 122na. Opschorting quotumheffing tot 2022

       
       
       

      Artikel 122o. Beëindiging uitsluiting dwangsomregeling

       
       
       

      Artikel 122p. Overgangsrecht in verband met de

       
       
       

      Artikel 122q [Vervallen per 02-07-2018]

       
       
       

      Artikel 122r

       
       
       

      Hoofdstuk 8. Slot- en strafbepalingen

       
       
       

      Artikel 123. Samenwerking

       
       
       

      Artikel 124. Onderlinge gegevensuitwisseling

       
       
       

      Artikel 124a. Doorlevering aan derden van gegevens afkomstig van de rijksbelastingdienst

       
       
       

      Artikel 124b. Evaluatie registratie arbeidsbeperkten

       
       
       

      Artikel 125. Strafbepalingen

       
       
       

      Artikel 125a [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 126. Nummering

       
       
       

      Artikel 127. Inwerkingtreding

       
       
       

      Artikel 128. Citeertitel

       
       
       

      Inhoudsopgave