scales Wet op de omzetbelasting 1968 [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Wet op de omzetbelasting 1968

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

   Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

   Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

   Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de richtlijnen van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake omzetbelasting (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 14 april 1967) aanleiding zijn de bestaande omzetbelasting volgens het cumulatieve cascadestelsel te vervangen door een omzetbelasting volgens het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde;

   Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   scales Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

    scales Artikel 1

     Onder de naam 'omzetbelasting' wordt een belasting geheven ter zake van:

     1. leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer onder bezwarende titel worden verricht;

     2. intracommunautaire verwervingen van goederen onder bezwarende titel in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer en door rechtspersonen, andere dan ondernemers;

     3. intracommunautaire verwervingen onder bezwarende titel, anders dan in de zin van onderdeel b, van nieuwe vervoermiddelen in Nederland;

     4. invoer van goederen.

     scales Artikel 1a

      1.

      Artikel 1, aanhef en onderdeel b scales , is niet van toepassing wanneer het verworven goed:

      1. is geleverd door een ondernemer op wie de in de artikelen 282 tot en met 292 van de BTW-richtlijn 2006 bedoelde vrijstellingsregeling van toepassing is;

      2. is geleverd in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel f scales ;

      3. is geleverd met toepassing van artikel 5a, eerste lid scales ; of

      4. is geleverd met toepassing van een van de in de artikelen 312 tot en met 325 en 333 tot en met 340 van de BTW-richtlijn 2006 bedoelde bijzondere regelingen.

      2.

      Artikel 1, aanhef en onderdeel b scales , is voorts niet van toepassing op intracommunautaire verwervingen van goederen, andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsgoederen, door:

      1. ondernemers die uitsluitend leveringen van goederen of diensten verrichten waarvoor geen recht op aftrek van belasting bestaat; en

      2. rechtspersonen, andere dan ondernemers;

      voor zover het totaal van de vergoedingen ter zake van deze verwervingen in het lopende kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 10 000 , mits het totaal van de vergoedingen ter zake van dergelijke verwervingen in het voorafgaande kalenderjaar niet meer heeft bedragen dan € 10 000 .

      3.

      De in het tweede lid bedoelde ondernemers en rechtspersonen kunnen aan de inspecteur verzoeken om dat lid op hen niet van toepassing te doen zijn. Bij inwilliging van het verzoek geldt zulks tot wederopzegging door belanghebbende doch ten minste voor twee kalenderjaren. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld inzake de toepassing van dit lid.

      Artikel 2

       
       
       

      Artikel 2a

       
       
       

      Hoofdstuk II. Heffing ter zake van leveringen en diensten

       
       
       

      Afdeling 1. Belastbaar feit

       
       
       

      Artikel 3

       
       
       

      Artikel 3a

       
       
       

      Artikel 3b

       
       
       

      Artikel 3c

       
       
       

      Artikel 4

       
       
       

      Afdeling 1a. Plaats van levering

       
       
       

      Artikel 5

       
       
       

      Artikel 5a

       
       
       

      Artikel 5b

       
       
       

      Artikel 5c

       
       
       

      Artikel 5d

       
       
       

      Afdeling 1b. Plaats van een dienst

       
       
       

      Paragraaf 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 6

       
       
       

      Paragraaf 2. Bijzondere bepalingen

       
       
       

      Artikel 6a

       
       
       

      Artikel 6b

       
       
       

      Artikel 6c

       
       
       

      Artikel 6d

       
       
       

      Artikel 6e

       
       
       

      Artikel 6f

       
       
       

      Artikel 6g

       
       
       

      Artikel 6h

       
       
       

      Artikel 6i

       
       
       

      Paragraaf 3. Voorkoming van niet-heffing

       
       
       

      Artikel 6j

       
       
       

      Paragraaf 4. Drempel voor ondernemers die onder , vallende goederen leveren en onder vallende diensten verrichten

       
       
       

      Artikel 6k

       
       
       

      Afdeling 1c. Ondernemer

       
       
       

      Artikel 7

       
       
       

      Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

       
       
       

      Artikel 8

       
       
       

      Artikel 8a [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 9

       
       
       

      Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2000]

       
       
       

      Afdeling 3. Vrijstellingen

       
       
       

      Artikel 11

       
       
       

      Afdeling 4. Wijze van heffing

       
       
       

      Artikel 12

       
       
       

      Artikel 12a [Vervallen per 01-01-2014]

       
       
       

      Artikel 13

       
       
       

      Artikel 13a

       
       
       

      Artikel 14

       
       
       

      Artikel 15

       
       
       

      Artikel 16

       
       
       

      Artikel 16a

       
       
       

      Artikel 17

       
       
       

      Hoofdstuk IIA. Heffing ter zake van intracommunautaire verwervingen

       
       
       

      Afdeling 1. Belastbaar feit

       
       
       

      Artikel 17a

       
       
       

      Artikel 17b

       
       
       

      Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

       
       
       

      Artikel 17c

       
       
       

      Artikel 17d

       
       
       

      Afdeling 3. Vrijstellingen

       
       
       

      Artikel 17e

       
       
       

      Afdeling 4. Wijze van heffing

       
       
       

      Artikel 17f

       
       
       

      Artikel 17g

       
       
       

      Artikel 17h

       
       
       

      Hoofdstuk III. Heffing ter zake van invoer

       
       
       

      Afdeling 1. Belastbaar feit

       
       
       

      Artikel 18

       
       
       

      Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

       
       
       

      Artikel 19

       
       
       

      Artikel 20

       
       
       

      Afdeling 3. Vrijstellingen

       
       
       

      Artikel 21

       
       
       

      Artikel 21a

       
       
       

      Artikel 21b

       
       
       

      Afdeling 4. Wijze van heffing

       
       
       

      Artikel 22

       
       
       

      Artikel 22a

       
       
       

      Artikel 23

       
       
       

      Hoofdstuk IV. Uitvoer van goederen

       
       
       

      Artikel 24

       
       
       

      Hoofdstuk V. Bijzondere regelingen

       
       
       

      Afdeling 1. Vrijstelling van belasting (kleine ondernemers)

       
       
       

      Artikel 25

       
       
       

      Afdeling 2. Voldoening naar ontvangsten

       
       
       

      Artikel 26

       
       
       

      Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2018]

       
       
       

      Afdeling 4. Accijnsgoederen, andere dan tabaksproducten

       
       
       

      Artikel 28 [Vervallen per 01-07-2013]

       
       
       

      Artikel 28a

       
       
       

      Afdeling 5. Regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

       
       
       

      Artikel 28b

       
       
       

      Artikel 28c

       
       
       

      Artikel 28d

       
       
       

      Artikel 28e

       
       
       

      Artikel 28f

       
       
       

      Artikel 28g

       
       
       

      Artikel 28h

       
       
       

      Artikel 28i

       
       
       

      Afdeling 6. Regeling voor beleggingsgoud

       
       
       

      Artikel 28j

       
       
       

      Artikel 28k

       
       
       

      Artikel 28l

       
       
       

      Artikel 28m

       
       
       

      Artikel 28n

       
       
       

      Artikel 28o

       
       
       

      Artikel 28p

       
       
       

      Afdeling 7. Bijzondere regelingen voor ondernemers die diensten verrichten voor andere dan ondernemers, of goederen op afstand verkopen, of bepaalde goederen binnenlands leveren

       
       
       

      Paragraaf 1. Algemene bepaling

       
       
       

      Artikel 28q

       
       
       

      Paragraaf 2. Bijzondere regeling voor diensten verricht door niet in de Unie gevestigde ondernemers (niet-Unieregeling)

       
       
       

      Artikel 28r

       
       
       

      Artikel 28ra

       
       
       

      Artikel 28rb

       
       
       

      Artikel 28rc

       
       
       

      Artikel 28rd

       
       
       

      Artikel 28re

       
       
       

      Artikel 28rf

       
       
       

      Artikel 28rg

       
       
       

      Artikel 28rh

       
       
       

      Artikel 28ri

       
       
       

      Artikel 28rj

       
       
       

      Artikel 28rk

       
       
       

      Artikel 28rl

       
       
       

      Paragraaf 3. Bijzondere regeling voor intracommunautaire afstandsverkopen van goederen, voor leveringen van goederen binnen een lidstaat door elektronische interfaces die die leveringen faciliteren, en voor diensten verricht door in de Unie doch niet in…

       
       
       

      Artikel 28s

       
       
       

      Artikel 28sa

       
       
       

      Artikel 28sb

       
       
       

      Artikel 28sc

       
       
       

      Artikel 28sd

       
       
       

      Artikel 28se

       
       
       

      Artikel 28sf

       
       
       

      Artikel 28sg

       
       
       

      Artikel 28sh

       
       
       

      Artikel 28si

       
       
       

      Artikel 28sj

       
       
       

      Paragraaf 4. Bijzondere regeling voor afstandsverkopen van uit derdelandsgebieden of derde-landen ingevoerde goederen (invoerregeling)

       
       
       

      Artikel 28t

       
       
       

      Artikel 28ta

       
       
       

      Artikel 28tb

       
       
       

      Artikel 28tc

       
       
       

      Artikel 28td

       
       
       

      Artikel 28te

       
       
       

      Artikel 28tf

       
       
       

      Artikel 28tg

       
       
       

      Artikel 28th

       
       
       

      Artikel 28ti

       
       
       

      Artikel 28tj

       
       
       

      Artikel 28tk

       
       
       

      Artikel 28tl

       
       
       

      Artikel 28tm

       
       
       

      Artikel 28tn

       
       
       

      Afdeling 8. Bijzondere regeling voor de aangifte en de betaling van belasting bij invoer (regeling post- en koeriersdiensten)

       
       
       

      Artikel 28u

       
       
       

      Artikel 28v

       
       
       

      Artikel 28w

       
       
       

      Artikel 28x [Vervallen per 01-07-2021]

       
       
       

      Afdeling 9. Regeling voor vis

       
       
       

      Artikel 28y

       
       
       

      Afdeling 10. Regeling voor reisbureaus

       
       
       

      Artikel 28z

       
       
       

      Artikel 28za

       
       
       

      Artikel 28zb

       
       
       

      Artikel 28zc

       
       
       

      Artikel 28zd

       
       
       

      Artikel 28ze

       
       
       

      Artikel 28zf

       
       
       

      Artikel 28zg

       
       
       

      Afdeling 11. Regeling voor vouchers

       
       
       

      Artikel 28zh

       
       
       

      Artikel 28zi

       
       
       

      Artikel 28zj

       
       
       

      Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

       
       
       

      Afdeling 1. Teruggaaf van belasting

       
       
       

      Artikel 29

       
       
       

      Artikel 29a

       
       
       

      Artikel 30

       
       
       

      Artikel 31

       
       
       

      Afdeling 2. Teruggaaf aan ondernemers die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn

       
       
       

      Paragraaf 1. Algemeen

       
       
       

      Artikel 32

       
       
       

      Artikel 32a

       
       
       

      Paragraaf 2. Teruggaaf van in Nederland in rekening gebrachte belasting aan ondernemers uit een andere lidstaat

       
       
       

      Artikel 32b

       
       
       

      Artikel 32c

       
       
       

      Artikel 32d

       
       
       

      Artikel 32e

       
       
       

      Artikel 32f

       
       
       

      Artikel 32g

       
       
       

      Artikel 32h

       
       
       

      Artikel 32i

       
       
       

      Artikel 32j

       
       
       

      Artikel 32k

       
       
       

      Artikel 32l

       
       
       

      Artikel 32m

       
       
       

      Artikel 32n

       
       
       

      Artikel 32o

       
       
       

      Artikel 32p

       
       
       

      Artikel 32q

       
       
       

      Artikel 32r

       
       
       

      Artikel 32s

       
       
       

      Paragraaf 3. Teruggaafverzoek voor in andere lidstaten aan Nederlandse ondernemers in rekening gebrachte belasting

       
       
       

      Artikel 33

       
       
       

      Artikel 33a

       
       
       

      Artikel 33b

       
       
       

      Artikel 33c

       
       
       

      Artikel 33d

       
       
       

      Artikel 33e

       
       
       

      Artikel 33f

       
       
       

      Afdeling 3. Fiscaal vertegenwoordiger

       
       
       

      Artikel 33g

       
       
       

      Afdeling 4. Administratieve verplichtingen

       
       
       

      Artikel 34

       
       
       

      Artikel 34a

       
       
       

      Artikel 34b

       
       
       

      Artikel 34c

       
       
       

      Artikel 34d

       
       
       

      Artikel 34e

       
       
       

      Artikel 34f

       
       
       

      Artikel 34g

       
       
       

      Artikel 35

       
       
       

      Artikel 35a

       
       
       

      Artikel 35b

       
       
       

      Artikel 35c

       
       
       

      Artikel 35d

       
       
       

      Artikel 36

       
       
       

      Artikel 37

       
       
       

      Artikel 37a

       
       
       

      Artikel 37b

       
       
       

      Afdeling 5. Bijzondere bepalingen

       
       
       

      Artikel 37c

       
       
       

      Artikel 37d

       
       
       

      Artikel 37e

       
       
       

      Artikel 38

       
       
       

      Artikel 39

       
       
       

      Hoofdstuk VII. Bestuurlijke boete

       
       
       

      Artikel 40

       
       
       

      Artikel 41 [Vervallen per 01-06-1990]

       
       
       

      Artikel 41a [Vervallen per 01-06-1990]

       
       
       

      Artikel 41b [Vervallen per 01-06-1990]

       
       
       

      Artikel 41c [Vervallen per 01-06-1990]

       
       
       

      Artikel 41d [Vervallen per 01-06-1990]

       
       
       

      Artikel 41e [Vervallen per 01-06-1990]

       
       
       

      Artikel 41f [Vervallen per 01-06-1990]

       
       
       

      Artikel 41g [Vervallen per 01-06-1990]

       
       
       

      Artikel 41h [Vervallen per 01-06-1990]

       
       
       

      Artikel 41i [Vervallen per 01-06-1990]

       
       
       

      Hoofdstuk VIII. Strafbepaling

       
       
       

      Artikel 42

       
       
       

      Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 43

       
       
       

      Artikel 44

       
       
       

      Artikel 45

       
       
       

      Artikel 46

       
       
       

      Artikel 47

       
       
       

      Artikel 48

       
       
       

      Artikel 49

       
       
       

      Artikel 50 [Vervallen per 01-01-1993]

       
       
       

      Artikel 50a [Vervallen per 01-01-1993]

       
       
       

      Artikel 51

       
       
       

      Artikel 52

       
       
       

      Artikel 53

       
       
       

      Artikel 54

       
       
       

      Artikel 55

       
       
       

      Slotformulier en ondertekening

       
       
       

      Tabel I. behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968

       
       
       

      Tabel II. behorende bij de