scales Wet tegemoetkomingen loondomein [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Wet tegemoetkomingen loondomein

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023]

   Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

   Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

   Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader van de vereenvoudiging van de processen van de Belastingdienst en het terugdringen van administratieve lasten van werkgevers een instrument te introduceren dat het mogelijk maakt om op basis van reeds bij de overheid beschikbare gegevens geautomatiseerd en zonder de loonaangifteketen te belasten een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers te verstrekken en de bestaande premiekortingen voor ouderen en arbeidsgehandicapten te vervangen, mede om de bestaande verzilveringsproblematiek weg te nemen, en voorts een lage-inkomensvoordeel in te voeren voor werkgevers met werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt;

   Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   scales Hoofdstuk I. Algemeen

    scales Artikel 1.1. Algemene begrippen

     In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

     1. werkgever: de inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 scales of de werkgever in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen scales ;

     2. werknemer: de werknemer in de zin van de Werkloosheidswet scales , de Ziektewet scales , de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen scales of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering scales ;

     3. loonaangifte: de aangifte voor de loonbelasting, de premie voor de volksverzekeringen, de premies voor de werknemersverzekeringen en de ingevolge de Zorgverzekeringswet scales over het loon verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage;

     4. aangiftetijdvak: het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald;

     5. polisadministratie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen scales ;

     6. loonadministratie: de loonadministratie, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 scales ;

     7. verloonde uren: de uren waarover loon is betaald en waarvan door de werkgever ingevolge artikel 28, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 1964 scales opgave aan de inspecteur is gedaan;

     8. jaarloon: het door een werknemer in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 tot en met 6 van de Ziektewet scales in een kalenderjaar genoten loon uit tegenwoordige dienstbetrekking overeenkomstig het loon waarvan door de werkgever ingevolge artikel 28, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964 scales opgave aan de werknemer is gedaan;

     9. correctiebericht: het correctiebericht, bedoeld in artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964 scales ;

     10. inspecteur of ontvanger: de functionaris van de rijksbelastingdienst die als zodanig bij wet van Onze Minister van Financiën is aangewezen;

     11. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen scales .

     scales Hoofdstuk II. Tegemoetkomingen loondomein met doelgroepverklaring

      § 2.1. Tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen

       
       
       

      Artikel 2.1. Loonkostenvoordelen

       
       
       

      § 2.2. Loonkostenvoordeel oudere werknemer

       
       
       

      Artikel 2.2. Doelgroep

       
       
       

      Artikel 2.3. Doelgroepverklaring

       
       
       

      Artikel 2.4. Duur loonkostenvoordeel oudere werknemer

       
       
       

      Artikel 2.5. Hoogte loonkostenvoordeel oudere werknemer

       
       
       

      § 2.3. Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

       
       
       

      Artikel 2.6. Doelgroep

       
       
       

      Artikel 2.7. Doelgroepverklaring

       
       
       

      Artikel 2.8. Duur loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

       
       
       

      Artikel 2.9. Hoogte loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

       
       
       

      § 2.4. Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

       
       
       

      Artikel 2.10. Doelgroep

       
       
       

      Artikel 2.11. Doelgroepverklaring

       
       
       

      Artikel 2.12. Duur loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

       
       
       

      Artikel 2.13. Hoogte loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

       
       
       

      § 2.5. Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

       
       
       

      Artikel 2.14. Doelgroep

       
       
       

      Artikel 2.15. Doelgroepverklaring

       
       
       

      Artikel 2.16. Duur loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

       
       
       

      Artikel 2.17. Hoogte loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

       
       
       

      Hoofdstuk III. Tegemoetkoming loondomein zonder doelgroepverklaring

       
       
       

      Artikel 3.1. Lage-inkomensvoordeel

       
       
       

      Artikel 3.2. Hoogte lage-inkomensvoordeel

       
       
       

      Hoofdstuk IIIa.

       
       
       

      Artikel 3.3. Minimumjeugdloon voordeel

       
       
       

      Artikel 3.4. Hoogte minimumjeugdloon voordeel

       
       
       

      Hoofdstuk IV. Procedure bij uitvoering

       
       
       

      Artikel 4.1. Behandeling verzoek en samenloop van verzoeken

       
       
       

      Artikel 4.2. Beslissing

       
       
       

      Artikel 4.3. Herziening

       
       
       

      Artikel 4.4. Uitbetaling en terugvordering

       
       
       

      Artikel 4.5. Bezwaar en beroep

       
       
       

      Artikel 4.6. Informatiebepaling

       
       
       

      Artikel 4.7. Bestuurlijke boete

       
       
       

      Hoofdstuk V. Wijziging van overige wetten

       
       
       

      Artikel 5.1. Wijzigingen in de

       
       
       

      Artikel 5.2. Samenloopbepaling

       
       
       

      Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 6.1. Aanpassing hoogte

       
       
       

      Artikel 6.2. Overgangsrecht

       
       
       

      Artikel 6.2a [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Artikel 6.3. Evaluatiebepaling

       
       
       

      Artikel 6.4. Inwerkingtreding

       
       
       

      Artikel 6.5. Citeertitel

       
       
       

      Slotformulier en ondertekening