scales Belastingwet BES [Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

scales Belastingwet BES

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen zodat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt voorzien in een fiscaal stelsel op het moment dat in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk der Nederlanden deze eilanden als openbaar lichaam onderdeel gaan uitmaken van het land Nederland;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

scales Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

scales Artikel 1.1

De bepalingen van deze belastingwet gelden op de BES eilanden bij de heffing van de BES belastingen alsmede de invordering van de BES belastingen.

scales Artikel 1.2

Krachtens deze belastingwet worden de volgende belastingen geheven en ingevorderd:

  1. vastgoedbelasting;

  2. opbrengstbelasting;

  3. algemene bestedingsbelasting;

  4. overdrachtsbelasting, en

  5. kansspelbelasting.

Artikel 1.3

 
 
 

Artikel 1.4

 
 
 

Artikel 1.5

 
 
 

Hoofdstuk II Inkomstenbelasting

 
 
 

Hoofdstuk III Loonbelasting

 
 
 

Hoofdstuk IV. Vastgoedbelasting

 
 
 

Titel 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 4.1

 
 
 

Titel 2. Belastingplichtige

 
 
 

Artikel 4.2

 
 
 

Titel 3. Voorwerp van belasting

 
 
 

Artikel 4.3

 
 
 

Artikel 4.4

 
 
 

Titel 4. Heffingsmaatstaf en waardevaststelling

 
 
 

Artikel 4.5

 
 
 

Artikel 4.6

 
 
 

Artikel 4.7

 
 
 

Artikel 4.8

 
 
 

Titel 5. Tarief

 
 
 

Artikel 4.9

 
 
 

Artikel 4.10

 
 
 

Titel 6. Overig

 
 
 

Artikel 4.11

 
 
 

Hoofdstuk V. Opbrengstbelasting

 
 
 

Titel 1. Belastingplicht

 
 
 

Artikel 5.1

 
 
 

Artikel 5.2

 
 
 

Titel 2. Voorwerp van de belasting

 
 
 

Artikel 5.3

 
 
 

Artikel 5.4

 
 
 

Titel 3. Tarief

 
 
 

Artikel 5.5

 
 
 

Titel 4. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 5.6

 
 
 

Artikel 5.7

 
 
 

Titel 5. Bijzondere bepalingen

 
 
 

Artikel 5.8

 
 
 

Artikel 5.9

 
 
 

Artikel 5.10

 
 
 

Hoofdstuk VI. Algemene bestedingsbelasting

 
 
 

Titel 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 6.1

 
 
 

Artikel 6.2

 
 
 

Artikel 6.3

 
 
 

Titel 2. Heffing ter zake van leveringen en diensten

 
 
 

Afdeling 1. Belastbaar feit

 
 
 

Artikel 6.4

 
 
 

Artikel 6.5

 
 
 

Artikel 6.5a

 
 
 

Artikel 6.6

 
 
 

Artikel 6.7

 
 
 

Artikel 6.7a

 
 
 

Artikel 6.7b

 
 
 

Artikel 6.7c

 
 
 

Artikel 6.7d

 
 
 

Artikel 6.7e

 
 
 

Artikel 6.7f

 
 
 

Artikel 6.7g

 
 
 

Artikel 6.7h

 
 
 

Artikel 6.7i

 
 
 

Artikel 6.7j

 
 
 

Artikel 6.7k

 
 
 

Artikel 6.7l

 
 
 

Artikel 6.8

 
 
 

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

 
 
 

Artikel 6.9

 
 
 

Artikel 6.10

 
 
 

Artikel 6.10a

 
 
 

Afdeling 3. Vrijstellingen

 
 
 

Artikel 6.11

 
 
 

Afdeling 4. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 6.12

 
 
 

Artikel 6.13

 
 
 

Artikel 6.14

 
 
 

Artikel 6.15

 
 
 

Artikel 6.16

 
 
 

Titel 3. Heffing ter zake van invoer

 
 
 

Afdeling 1. Belastbaar feit

 
 
 

Artikel 6.17

 
 
 

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

 
 
 

Artikel 6.18

 
 
 

Artikel 6.19

 
 
 

Artikel 6.19a

 
 
 

Afdeling 3. Vrijstellingen

 
 
 

Artikel 6.20

 
 
 

Afdeling 4. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 6.21

 
 
 

Titel 4. Bijzondere regelingen

 
 
 

Artikel 6.22

 
 
 

Titel 5. Bijzondere bepalingen

 
 
 

Artikel 6.23

 
 
 

Artikel 6.24

 
 
 

Artikel 6.25

 
 
 

Artikel 6.26

 
 
 

Titel 6. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 6.27

 
 
 

Artikel 6.28

 
 
 

Hoofdstuk VII. Overdrachtsbelasting

 
 
 

Titel 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 7.1

 
 
 

Artikel 7.2

 
 
 

Titel 2. Aard van belasting

 
 
 

Artikel 7.3

 
 
 

Artikel 7.4

 
 
 

Titel 3. Verdeling van een gemeenschap

 
 
 

Artikel 7.5

 
 
 

Artikel 7.6

 
 
 

Artikel 7.7

 
 
 

Artikel 7.8

 
 
 

Artikel 7.9

 
 
 

Artikel 7.10

 
 
 

Artikel 7.11

 
 
 

Titel 4. Bedrag en grondslagen

 
 
 

Artikel 7.12

 
 
 

Artikel 7.13

 
 
 

Artikel 7.14

 
 
 

Titel 5. Belastingschuld, voldoening, teruggave en verjaring

 
 
 

Artikel 7.15

 
 
 

Artikel 7.16

 
 
 

Artikel 7.17

 
 
 

Artikel 7.18

 
 
 

Artikel 7.19

 
 
 

Artikel 7.20

 
 
 

Artikel 7.21

 
 
 

Titel 6. Bijzondere bepalingen

 
 
 

Artikel 7.22

 
 
 

Artikel 7.23

 
 
 

Artikel 7.24

 
 
 

Hoofdstuk VIIa. Kansspelbelasting

 
 
 

Titel 1. Belastingplicht

 
 
 

Artikel 7a.1

 
 
 

Artikel 7a.2

 
 
 

Titel 2. Voorwerp van de belasting

 
 
 

Artikel 7a.3

 
 
 

Titel 3. Vrijstellingen

 
 
 

Artikel 7a.4

 
 
 

Titel 4. Tarief

 
 
 

Artikel 7a.5

 
 
 

Titel 5. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 7a.6

 
 
 

Artikel 7a.7

 
 
 

Artikel 7a.8

 
 
 

Artikel 7a.9

 
 
 

Artikel 7a.10

 
 
 

Hoofdstuk VIII. Formeel belastingrecht en invordering van bes belastingen

 
 
 

Titel 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 8.1

 
 
 

Artikel 8.2

 
 
 

Titel 2. Heffing van BES belastingen

 
 
 

Afdeling 1. De aangifte

 
 
 

Artikel 8.3. Aangiftebiljet, uitreiking, modellen

 
 
 

Artikel 8.4. Aangifteplicht, heffing bij wege van aanslag

 
 
 

Artikel 8.5. Aangifteplicht, heffing door voldoening of afdracht

 
 
 

Artikel 8.6. Uitstel indiening

 
 
 

Afdeling 2. Heffing bij wege van aanslag

 
 
 

Artikel 8.7. Afwijken van aangifte, aanslagtermijn

 
 
 

Artikel 8.8. Voorlopige aanslag

 
 
 

Artikel 8.9. Besluit geen aanslag

 
 
 

Artikel 8.10. Navordering

 
 
 

Afdeling 3. Heffing bij wege van voldoening en afdracht op aangifte

 
 
 

Artikel 8.11. Verplichting, voldoening of afdracht op aangifte

 
 
 

Artikel 8.12. Naheffing

 
 
 

Titel 3. Bijzondere bepalingen voor de belastingheffing

 
 
 

Afdeling 1. Vertegenwoordiging

 
 
 

Artikel 8.13. Volmacht, weigeren vertegenwoordiging

 
 
 

Artikel 8.14. Vertegenwoordiging

 
 
 

Artikel 8.15. Uitsluiting vertegenwoordiging

 
 
 

Artikel 8.16. Niet voor strafvervolging

 
 
 

Afdeling 2. Domiciliekeuze

 
 
 

Artikel 8.17. Domiciliekeuze

 
 
 

Artikel 8.18. Geen vaste woon- of vestigingsplaats

 
 
 

Afdeling 3. Toekenning van bevoegdheden

 
 
 

Artikel 8.19. Hardheidsclausule

 
 
 

Artikel 8.20. Ambtshalve vermindering

 
 
 

Afdeling 4. Geheimhouding

 
 
 

Artikel 8.21. Geheimhouding

 
 
 

Titel 4. Bestuurlijke boeten

 
 
 

Afdeling 1. Verzuim- en vergrijpboeten

 
 
 

Artikel 8.22. Verzuim aangifte doen

 
 
 

Artikel 8.23. Verzuim voldoening of afdracht op aangifte

 
 
 

Artikel 8.24. Verzuim verstrekken opgave werknemers en niet-werknemers

 
 
 

Artikel 8.24a. Verzuim indienen jaarrekening

 
 
 

Artikel 8.25. Vergrijp aanslagbelastingen

 
 
 

Artikel 8.26. Vergrijp aangiftebelastingen

 
 
 

Afdeling 2. Voorschriften inzake het opleggen van bestuurlijke boeten

 
 
 

Artikel 8.27. Aankondiging vergrijpboete

 
 
 

Artikel 8.27a. Vergrijpboete na verzuimboete

 
 
 

Artikel 8.28. Boete bij beschikking

 
 
 

Artikel 8.29. Verplichtingen gelden mede voor boeteoplegging

 
 
 

Artikel 8.30. Zwijgrecht

 
 
 

Artikel 8.31. Verhoor

 
 
 

Artikel 8.32. Inzage

 
 
 

Artikel 8.33. Inkeerbepaling

 
 
 

Artikel 8.34. Samenloop boete en strafrechterlijke uitspraak

 
 
 

Artikel 8.35. Geen boete na overlijden

 
 
 

Artikel 8.36. Evenredige vermindering

 
 
 

Artikel 8.37. Anderen dan de belastingplichtige of inhoudingsplichtige

 
 
 

Titel 5. De invordering van bes belastingen

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 8.38. Taken en bevoegdheden ontvanger

 
 
 

Artikel 8.39. Kosten

 
 
 

Artikel 8.40. Toerekening van betalingen

 
 
 

Artikel 8.41. Geen schorsing

 
 
 

Artikel 8.41a

 
 
 

Afdeling 2. Invordering in eerste aanleg

 
 
 

Artikel 8.42. Aanslagbiljet

 
 
 

Artikel 8.43. Moment invordering aanslag

 
 
 

Afdeling 3. Invordering in tweede aanleg

 
 
 

Artikel 8.44. Aanmaning en interest

 
 
 

Artikel 8.45. Dwanginvordering

 
 
 

Artikel 8.46. Invordering door middel van dwangschrift

 
 
 

Artikel 8.47. Eisen aan dwangschrift

 
 
 

Artikel 8.48. Betekening door de belastingdeurwaarder

 
 
 

Artikel 8.49. Tenuitvoerlegging dwangschriften

 
 
 

Artikel 8.50. Invordering van het volledige bedrag bij beslag

 
 
 

Artikel 8.51. Betaling aan belastingdeurwaarder

 
 
 

Artikel 8.52. Versnelde invordering

 
 
 

Artikel 8.53. Verzet

 
 
 

Artikel 8.54. Invordering bij derden

 
 
 

Afdeling 4. Bijzondere bepalingen voor de invordering

 
 
 

Paragraaf 1. Verhaalsrechten

 
 
 

Artikel 8.55. Voorrecht

 
 
 

Artikel 8.56. Bodemrecht

 
 
 

Paragraaf 2. Uitstel van betaling en kwijtschelding

 
 
 

Artikel 8.57. Uitstel van betaling

 
 
 

Artikel 8.58. Kwijtschelding

 
 
 

Paragraaf 3. Verrekening en verjaring

 
 
 

Artikel 8.59. Verrekening

 
 
 

Artikel 8.60. Verjaring

 
 
 

Afdeling 5. Aansprakelijkheid

 
 
 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 8.61. Reikwijdte aansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 8.62. Formele bepalingen

 
 
 

Paragraaf 2. Aansprakelijkheidsbepalingen

 
 
 

Artikel 8.63. Aansprakelijkheid voor de algemene bestedingsbelasting

 
 
 

Artikel 8.64. Aansprakelijkheid voor afnemers voor de algemene bestedingsbelasting

 
 
 

Artikel 8.65. Bestuurdersaansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 8.65a. Bestuurdersaansprakelijkheid volledig rechtsbevoegd lichaam

 
 
 

Artikel 8.66. Aansprakelijkheid voor de loonbelasting

 
 
 

Artikel 8.67. Inlenersaansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 8.68. Ketenaansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 8.69. Aangewezen bedrijfssectoren en bedrijfstakken

 
 
 

Artikel 8.70. Aansprakelijkheid voor de vastgoedbelasting

 
 
 

Artikel 8.71. Aansprakelijkheid voor de opbrengstbelasting

 
 
 

Artikel 8.72. Aansprakelijkheid voor de overdrachtsbelasting

 
 
 

Artikel 8.73. Verhaal op de belastingschuldige of de inhoudingsplichtige

 
 
 

Titel 6. Bepalingen van strafrecht en strafvordering

 
 
 

Artikel 8.74. Delictsomschrijvingen

 
 
 

Artikel 8.75. Geheimhoudingsplicht

 
 
 

Artikel 8.76. Delicten verplichtingen belastingheffing

 
 
 

Artikel 8.77. Strafbepalingen gedelegeerde wetgeving

 
 
 

Artikel 8.78. Kwalificatiebepaling

 
 
 

Artikel 8.79. Opsporingsbevoegdheid

 
 
 

Artikel 8.80. Proces-verbaal

 
 
 

Artikel 8.81. Transactiebevoegdheid

 
 
 

Artikel 8.82. Uittreksels van vonnissen

 
 
 

Titel 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en invordering

 
 
 

Artikel 8.83. Inlichtingenverplichting

 
 
 

Artikel 8.84. Wijze verstrekking gegevens en inlichtingen

 
 
 

Artikel 8.85. Toegang gebouwen en gronden

 
 
 

Artikel 8.86. Administratieplicht

 
 
 

Artikel 8.87. Inlichtingenverplichtingen administratieplichtigen

 
 
 

Artikel 8.88. Verschoningsrecht

 
 
 

Artikel 8.89. Deskundigen en tolken

 
 
 

Artikel 8.89a. Factuurplicht administratieplichtigen

 
 
 

Artikel 8.90. Verplichtingen ten behoeve van de invordering

 
 
 

Artikel 8.91. Inlichtingen overheidsinstellingen

 
 
 

Titel 8. Rechtspleging

 
 
 

Afdeling 1. Bezwaar

 
 
 

Artikel 8.92. Bezwaar

 
 
 

Artikel 8.93. Uitspraak op bezwaar

 
 
 

Artikel 8.94. Verlenging termijn uitspraak

 
 
 

Artikel 8.95. Vergoeding proceskosten

 
 
 

Artikel 8.96. Geen schorsende werking bezwaar

 
 
 

Afdeling 2. [Vervallen per 30-06-2015]

 
 
 

Artikel 8.97 [Vervallen per 30-06-2015]

 
 
 

Artikel 8.98 [Vervallen per 30-06-2015]

 
 
 

Artikel 8.99 [Vervallen per 30-06-2015]

 
 
 

Artikel 8.100 [Vervallen per 30-06-2015]

 
 
 

Afdeling 3. Beroep

 
 
 

Artikel 8.101. Beroep

 
 
 

Artikel 8.102. Geen schorsende werking beroep

 
 
 

Artikel 8.102a. Behandeling door een enkelvoudige en een meervoudige kamer

 
 
 

Artikel 8.102b. Gelijke toepassing voorschriften en bevoegdheden

 
 
 

Artikel 8.103. Indienen en vereisten beroepschrift

 
 
 

Artikel 8.104. Griffierecht

 
 
 

Artikel 8.104a. Doorzendverplichting griffier

 
 
 

Artikel 8.105. Reactie inspecteur

 
 
 

Artikel 8.106. Repliek en dupliek

 
 
 

Artikel 8.106a. Vereenvoudigde behandeling

 
 
 

Artikel 8.106b. Verzet

 
 
 

Artikel 8.107. Onderzoek ter zitting

 
 
 

Artikel 8.108. Vertegenwoordiging en bijstand

 
 
 

Artikel 8.109. Getuigen, deskundigen en tolken van het Gerecht in eerste aanleg

 
 
 

Artikel 8.110. Getuigen en deskundigen van partijen

 
 
 

Artikel 8.111. Schorsing, sluiting en heropening van het onderzoek

 
 
 

Artikel 8.112. Schriftelijke uitspraak

 
 
 

Artikel 8.113. Mondelinge uitspraak

 
 
 

Artikel 8.114. Omkering bewijslast

 
 
 

Artikel 8.115a. Proceskostenveroordeling

 
 
 

Artikel 8.115b. Schadevergoeding

 
 
 

Artikel 8.116. Toezending afschrift

 
 
 

Afdeling 3a. Hoger beroep

 
 
 

Artikel 8.116a. Hoger beroep

 
 
 

Artikel 8.116b. Overeenkomstige toepassing

 
 
 

Artikel 8.116c. Griffierecht

 
 
 

Artikel 8.116d. Strekking uitspraak

 
 
 

Afdeling 4. Beroep op een ander college

 
 
 

Artikel 8.117. Bevoegdheid in burgerlijke en strafzaken

 
 
 

Artikel 8.118. Toepasselijk recht

 
 
 

Artikel 8.119. Maximum

 
 
 

Titel 9. Bepalingen van internationaal recht

 
 
 

Afdeling 1. Voorkoming van dubbele belasting

 
 
 

Artikel 8.120. Voorkoming van dubbele belasting. Andere staten.

 
 
 

Artikel 8.121. Voorkoming van dubbele belasting. Nederland

 
 
 

Artikel 8.122. Diplomatieke, consulaire en andere vertegenwoordigers

 
 
 

Artikel 8.123. Internationale organisaties

 
 
 

Afdeling 2. Internationale bijstandsverlening

 
 
 

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

 
 
 

Artikel 8.124. Reikwijdte

 
 
 

Paragraaf 2. Vormen van door de BES eilanden te verlenen bijstand

 
 
 

Artikel 8.125. Op verzoek verstrekken van inlichtingen

 
 
 

Artikel 8.126. Automatisch verstrekken van inlichtingen

 
 
 

Artikel 8.127. Spontaan verstrekken van inlichtingen

 
 
 

Paragraaf 3. Notificatie van stukken

 
 
 

Artikel 8.128. Notificatie

 
 
 

Paragraaf 4. Onderzoek in het kader van te verlenen bijstand

 
 
 

Artikel 8.129. Onderzoek

 
 
 

Artikel 8.130. Gelijktijdig onderzoek

 
 
 

Artikel 8.131. Aanwezigheid buitenlandse ambtenaar

 
 
 

Artikel 8.132. Aanwezigheid ambtenaar BES

 
 
 

Artikel 8.133. Strafrechtelijke bepaling

 
 
 

Paragraaf 4a. Verplichtingen ten behoeve van de automatische uitwisseling van inlichtingen volgens de Common Reporting Standard

 
 
 

Artikel 8.133a

 
 
 

Artikel 8.133b

 
 
 

Paragraaf 5. Begrenzing van door de BES eilanden te verlenen bijstand

 
 
 

Artikel 8.134. Begrenzingen verlenen bijstand

 
 
 

Paragraaf 6. Geheimhouding; gebruik van inlichtingen

 
 
 

Artikel 8.135. Geheimhoudingsplicht andere staat

 
 
 

Artikel 8.136. Gebruik inlichtingen

 
 
 

Afdeling 3. Bijstand bij invordering

 
 
 

Artikel 8.137. Bijstand bij invordering

 
 
 

Hoofdstuk IX. Spaartegoeden

 
 
 

Titel 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 9.1

 
 
 

Artikel 9.2

 
 
 

Artikel 9.3

 
 
 

Artikel 9.4

 
 
 

Artikel 9.5

 
 
 

Titel 2. Identificatieverplichtingen

 
 
 

Artikel 9.6

 
 
 

Titel 3. De uitwisseling van informatie

 
 
 

Artikel 9.7

 
 
 

Artikel 9.8

 
 
 

Artikel 9.9

 
 
 

Artikel 9.10

 
 
 

Hoofdstuk X. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 10.1

 
 
 

Artikel 10.2

 
 
 

Slotformulier en ondertekening