Belastingdienst wordt gesplitst

11 januari 2020

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat het kabinet voornemens is de Douane en de Toeslagen los te koppelen van de Belastingdienst. Ook zijn volgens het kabinet interventies nodig.

Volgens het kabinet zijn interventies nodig om:

  1. de ambtelijke aansturing Belastingen, Toeslagen en Douane te versterken;

  2. de managementinformatie en ICT te versnellen en verbeteringen te intensiveren;

  3. de dienstverlening naar burgers en bedrijven verbeteren;

  4. een cultuur met oog voor de menselijke maat en een veilige werkomgeving te bewerkstelligen.

Ad 1. De onderdelen Douane en Toeslagen worden zelfstandige entiteiten die als bestuurlijk zelfstandige onderdelen binnen het ministerie van Financiën worden gepositioneerd. Deze keuze is nodig om doelgerichter aan de slag te gaan. Hiertoe zullen op korte termijn drie directeuren-generaals worden aangesteld die elk verantwoordelijk worden voor een onderdeel.

Ad 2. Er is een start gemaakt met het programma Managementinformatie en Risicomanagement en dit zal verder geïntensiveerd en versneld worden om de sturing op het juiste niveau te brengen. Voor wat betreft de ICT zijn er onderzoeken ingesteld door EY en KPMG. De rapporten hiervan worden binnenkort aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Ad 3. Een externe partij zal worden gevraagd te adviseren hoe een fundamentele transformatie bij de Belastingtelefoon tot stand kan komen teneinde burgers en bedrijven beter en effectiever te woord te kunnen staan.

Ad 4. Er worden stappen genomen op het gebied van leiderschap, een veilige werkomgeving en het melden van misstanden door de inzet van personeelsraadspersonen en bescherming van klokkenluiders. De minister wil later deze maand twee onafhankelijke personeelsraadspersonen te benoemen, die gezaghebbend zijn, waar rechtsstatelijkheid hoog in het vaandel staat en waarin de individuele medewerker van de Belastingdienst vertrouwen kan stellen. De personeelsraadspersonen moeten gedurende één jaar actief medewerkers van de Belastingdienst opzoeken, met hen in gesprek treden met als doel interne en externe signalen op te halen, zodat daarnaar grondig onderzoek kan worden gedaan.

Bron: MvF 11-01-2020, Versterken besturing Belastingdienst