Home

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wettelijke regulering betreffende de niet-openbare arbeidsbemiddeling in een aparte wet onder te brengen, omdat dit niet meer past bij de regulering in de Arbeidsvoorzieningswet 1996, en dat de algemene vergunningsplicht voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt afgeschaft, maar dat wel enige regulering op het terrein van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten dient te worden vastgelegd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  2. arbeidsbemiddeling: dienstverlening in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd;

  3. ter beschikking stellen van arbeidskrachten: het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid;

  4. payrolling: het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is deze arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen;

  5. onderneming: de onderneming, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;

  6. collectieve arbeidsovereenkomst: de collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst;

  7. erkende certificerende instelling: een door de Raad voor Accreditatie erkende instelling die een onderneming of rechtspersoon als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, certificeert, overeenkomstig bij regeling van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Financiën aan te wijzen normen.

2.

In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, wordt onder arbeidsbemiddeling niet verstaan: het openbaar maken van gegevens betreffende werkzoekenden of arbeidsplaatsen door middel van drukpers, radio, televisie of een ander communicatiemedium.

3.

In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, wordt onder ter beschikking stellen van arbeidskrachten niet verstaan:

  1. het ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk ter beschikking stellen van arbeidskrachten;

  2. het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die bij degene, die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn;

  3. het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor het verrichten van arbeid in een onderneming, die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden als die de arbeidskrachten ter beschikking stelt, of waarbij degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt en de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 24a van dit Boek.

4.

Voor de toepassing van artikel 14b wordt in afwijking van het derde lid, onderdeel a, onder ter beschikking stellen van arbeidskrachten mede verstaan ter beschikking stellen van arbeidskrachten ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk.

Artikel 1a. Uitbreiding Toepassingsgebied

Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing op arbeid die geheel of ten dele buiten Nederland wordt verricht door personen, werkzaam aan boord van zeeschepen die op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de vlag van het Koninkrijk te voeren.

Hoofdstuk 2. Arbeidsbemiddeling

Artikel 2 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 3. Verplichtingen arbeidsbemiddeling

Artikel 4. Regels voor bepaalde categorieën werkzoekenden en werkgevers

Artikel 5 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 6 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 7 [Vervallen per 01-09-2003]

Hoofdstuk 3. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Artikel 7a. Verbod ter beschikking stellen zonder registratie

Artikel 7b. Verplichtingen arbeidsbemiddeling en het ter beschikkingstellen van arbeidskrachten

Artikel 7c. Identificatie beoogde arbeidskrachten

Artikel 8. Gelijke behandeling van arbeidskrachten die niet in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld

Artikel 8a. Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld

Artikel 8b. Toegang tot bedrijfsvoorzieningen of diensten in de inlenende onderneming

Artikel 8c. Vacaturemelding

Artikel 9. Verbod tegenprestatie arbeidskracht

Artikel 9a. Belemmeringsverbod

Artikel 10. Verbod ter beschikking stellen bij arbeidsconflict

Artikel 11. Informatie veiligheid

Artikel 12. Speciaal regime

Artikel 12a. Melding arbeidsvoorwaarden

Hoofdstuk 4. Onderzoek en toezicht

Artikel 13. Aanwijzing toezichthouders

Artikel 14. Bevoegdheden toezichthouders

Artikel 14a. Gegevensuitwisseling met bestuursorganen

Artikel 14b. Verstrekken van gegevens aan erkende certificerende instellingen

Artikel 14c. Bevoegdheid toezichthouder tot inbeslagneming

Artikel 15. Onderzoek op terrein van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en arbeidsbemiddeling

Artikel 15a. Verstrekken van gegevens uit het buitenland aan rechtspersonen die zijn belast met het toezicht op de naleving van collectieve arbeidsovereenkomsten

Artikel 15b. Openbaarmaking van door toezicht op de naleving verkregen gegevens

Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving

Artikel 16. Overtreding

Artikel 17. Rapport

Artikel 18. Bestuurlijke boete

Artikel 19. Hoogte bestuurlijke boete

Artikel 20. Inlichtingenplicht jegens boeteoplegger

Artikel 21. Ten onrechte opgelegde boete

Artikel 22. Bevel stillegging van werk in verband met recidive

Artikel 23. Mandaat

Hoofdstuk 6. Overige en slotbepalingen

Artikel 24. Tijdstip inwerkingtreding

Artikel 25 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 26. Citeertitel